Ž.Vaičiūnas: dėl „Nord Stream 2“ palaikome Lenkijos poziciją
An­tra­die­nį pri­siek­sian­tis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas tei­gia, kad Ru­si­jos ir Vo­kie­ti­jos du­jo­tie­kio pro­jek­to „Nord Stream 2“ klau­si­mu Lie­tu­va iš es­mės pa­lai­ko jam be­sip­rie­ši­nan­čios Len­ki­jos po­zi­ci­ją.

„Dėl „Nord Stream 2“ įver­ti­nant is­to­riš­kai, mū­sų po­zi­ci­ja ti­krai bu­vo ak­ty­ves­nė, kal­bant apie pir­mo­jo „Nord Stream“ sta­ty­bą. Šiuo me­tu taip, kiek yra įma­no­ma, pa­si­sa­ko­me prieš. (...) Šiuo at­ve­ju mū­sų po­zi­ci­ją pa­va­din­čiau struk­tū­riš­kai – yra se­kan­ti Len­ki­jos po­zi­ci­jai, va­di­na­si, ne­iš­šo­ka­me į prieš­aki­nes gre­tas prieš Len­ki­ją, bet dau­giau ma­žiau re­mia­me tai, ką pa­sa­ko Len­ki­ja“, – pir­ma­die­nį Sei­mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jo­je sa­kė Ž.Vai­čiū­nas.

Energetikos ministras Žygimantas VaičiūnasAlinos Ožič nuotrauka.

Len­ki­jos an­ti­mo­no­po­li­nė ži­ny­ba lie­pą pa­sip­rie­ši­no spe­cia­liai pro­jek­tui „Nord Stream 2“ skir­tos bend­ros įmo­nės stei­gi­mui. Ži­ny­bos ma­ny­mu, šis pro­jek­tas ga­li pa­kenk­ti kon­ku­ren­ci­jai Eu­ro­pos du­jų rin­ko­je. „Gazp­rom“ tuo­met ti­ki­no iki šių me­tų pa­bai­gos ra­siąs nau­ją bū­dą pro­jek­tui įgy­ven­din­ti.

Par­aiš­ką dėl bend­ros įmo­nės „Nord Stream 2“ stei­gi­mo Len­ki­jos an­ti­mo­no­po­li­nei ži­ny­bai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­tei­kė še­šios bend­ro­vės – „Gazp­rom“, Vo­kie­ti­jos „Basf“ ir E.ON, Pra­ncū­zi­jos „En­gie“, Aus­tri­jos OMV, Ny­der­lan­dų ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Shell“.

Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo (Bea­ta Šyd­lo) anks­čiau tei­gė, kad „Nord Stream 2“ pro­jek­tas Eu­ro­pai ne­rei­ka­lin­gas, jis ga­li ją su­skal­dy­ti. Lie­tu­vos pre­zi­de­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra tei­gu­si, kad pro­jek­tas yra ne ko­mer­ci­nis, o geo­po­li­ti­nis, juo sie­kia­ma pa­kenk­ti Ukrai­nei bei su­skal­dy­ti Eu­ro­pą.

Spa­lio pa­bai­go­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ofi­cia­liai pa­skel­bė lei­du­si Ru­si­jos du­jų mo­no­po­li­nin­kui la­biau iš­nau­do­ti du­jo­tie­kio „O­pal“, ku­ris yra „Nord Stream“ pra­tę­si­mas sau­su­mo­je, ga­li­my­bes. Po šio EK spren­di­mo Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Wi­tol­das Waszc­zy­kows­kis (Vi­tol­das Vaš­čy­kovs­kis) lap­kri­tį tei­gė, kad Ru­si­jos du­jų kon­cer­nas „Gazp­rom“, ga­vęs lei­di­mą sa­vo reik­mėms nau­do­ti fak­tiš­kai vi­są „O­pal“ vamz­dy­no Vo­kie­ti­jo­je pra­lai­du­mą, ga­li at­si­sa­ky­ti Bal­ti­jos jū­rą ker­tan­čio du­jo­tie­kio „Nord Stream“ plė­tros pro­jek­to.

Be­veik 10 mlrd. eu­rų ver­ti­ni­mą „Nord Stream 2“ pro­jek­tą „Gazp­rom“ drau­ge su Va­ka­rų Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos mil­ži­nė­mis ti­ki­si pra­dė­ti įgy­ven­din­ti 2018-ųjų ba­lan­dį.