Ž. Šilėnas suabejojo dėl PSO metodikos skaičiuojant alkoholio suvartojimą
Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Žil­vi­nas Ši­lė­nas abe­jo­ja dėl me­to­di­kos, kaip Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) su­skai­čia­vo, jog lie­tu­viai su­var­to­ja dau­giau­siai pa­sau­ly­je al­ko­ho­lio.

Ž.Ši­lė­nas abe­jo­ja dėl me­to­di­kos, kaip PSO skai­čiuo­ja al­ko­ho­lio suvartojimą

Pa­sak jo, svar­bu įver­tin­ti, ar PSO sta­tis­ti­ko­je vi­sų ša­lių al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mo aps­kai­čia­vi­mo me­to­di­ka yra to­kia pat, tai yra ne­skai­čiuo­ja­mi tu­ris­tai, ar įver­tin­ti tik ofi­cia­lūs al­ko­ho­lio par­da­vi­mo duo­me­nys, ar ir še­šė­li­nė rin­ka.

„Vi­si ži­no, kad tarp­tau­ti­nė­je sta­tis­ti­ko­je pa­ly­gi­na­mu­mas yra su­dė­tin­gas, tu­ri bū­ti ly­giai ly­giai to­kia pat me­to­di­ka (...). Duo­me­nų aš ne­kves­tio­nuo­ju, ta­čiau rei­kia pa­žiū­rė­ti, kaip jie su­skai­čiuo­ti, ar jie tiks­liai pa­ly­gi­na­mi su ki­tų ša­lių duo­me­ni­mis“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė Ž.Ši­lė­nas.

Jis ne­at­me­tė, kad val­dan­čio­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­li pa­si­nau­do­ti pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka ir ma­ni­pu­liuo­ti ja pri­imant šiuo me­tu svars­to­mas al­ko­ho­lio kon­tro­lės prie­mo­nes.

Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to va­do­vas tei­gė, kad ma­žu­ma žmo­nių Lie­tu­vo­je iš­ge­ria di­džią­ją da­lį al­ko­ho­lio, tad siū­lo vi­sas prie­mo­nes po­li­ti­kams nu­kreip­ti bū­tent į juos.

„Tai daž­niau­siai žmo­nės ma­žes­nių pa­ja­mų, daž­niau­siai be­dar­biai, kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, su pra­stes­niu iš­si­la­vi­ni­mu, ku­rie ne­ma­to pers­pek­ty­vos. Tai yra gru­pė žmo­nių, ku­riuos rei­kia gel­bė­ti. Tai, ką da­bar siū­lo val­džia, yra skir­ta žmo­nėms, ku­rie ne­tu­ri prob­le­mų“, – kal­bė­jo Ž.Ši­lė­nas.

Vil­niu­je an­tra­die­nį vie­šin­tis Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) at­sto­vas Gau­de­nas Ga­lea (Gau­de­nas Ga­lė­ja) pa­skel­bė, kad Lie­tu­vo­je 2016 me­tais vie­nas gy­ven­to­jas vi­du­ti­niš­kai su­var­to­jo 16 li­trų al­ko­ho­lio.

„Tai, nau­jau­siais skai­čia­vi­mais, da­ro ją (Lie­tu­vą) di­džiau­sia gė­ri­ke Eu­ro­po­je, taip pat di­džiau­sia gė­ri­ke pa­sau­ly­je“, – žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė G.Ga­lea.

Jis tei­gė, kad ge­riau­si bū­dai ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą yra kon­tro­liuo­ti jo kai­ną, prie­ina­mu­mą ir rek­la­mą.