Ž. Plytnikas su „tvarkiečiais“ dalyvaus Seimo rinkimuose
Bu­vęs Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja da­ly­vaus šių me­tų spa­lį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, pa­tvir­ti­no par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ rin­ki­mų šta­bo va­do­vas, par­la­men­ta­ras Val­das Va­si­liaus­kas.

„Taip, da­ly­vaus“, – šeš­ta­die­nį vyks­tan­čia­me par­ti­jos kong­re­se BNS par­eiš­kė V.Va­si­liaus­kas.

Jo tei­gi­mu, Ž.Plyt­ni­kas dar nė­ra ap­sisp­ren­dęs, ku­rio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je kan­di­da­tuos į par­la­men­tą, ta­čiau dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je jis ti­krai bus.

Į „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kong­re­są at­vy­ko ir Ž.Plyt­ni­kas, ta­čiau ne­at­sa­kė, ar da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se.

„E­su dar tik pa­kvies­tas čia da­ly­vau­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė jis.

Ž.Plyt­ni­kas tei­gė dar ne­įs­to­jęs į „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ją, ta­čiau pa­klaus­tas, ar ke­ti­na tai da­ry­ti, jis sa­kė, jog „vi­so­kių yra min­čių“.

Pa­si­tei­ra­vus, ar jam ne­truk­do tai, jog par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui tei­sė­sau­ga par­eiš­kė įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu ir pi­ni­gų plo­vi­mu, Ž.Plyt­ni­kas sa­kė: „Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­so­se par­ti­jo­se yra ir nor­ma­lių žmo­nių, yra ir ko­rum­puo­tų. (...) Aš ne­ži­nau nei vie­nos par­ti­jos, kad bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad ji šim­tu pro­cen­tų skaid­ri“.

Ž.Plyt­ni­kas Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai va­do­va­vo iki 2014 me­tų. Ket­ve­rius me­tus tar­ny­bai va­do­va­vęs Ž.Plyt­ni­kas bu­vo pri­vers­tas at­sis­ta­ty­din­ti, nes Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas ga­lu­ti­nai pa­tvir­ti­no Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pri­im­tą spren­di­mą, kad Ž.Plyt­ni­kas su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čiuo­sius in­te­re­sus.

Jis kar­tą jau kan­di­da­ta­vo į Sei­mą, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Prieš me­tus bu­vo ren­ka­mas par­la­men­ta­ras Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, Sei­mo na­rio vie­tai at­si­lais­vi­nus, kai so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis ta­po eu­ro­ko­mi­sa­ru. Ta­da Ž.Plyt­ni­kas ga­vo maž­daug 6 proc. bal­sų.