Ž. Plytnikas sieks patekti į Seimą
Ne­se­niai iš Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vo par­ei­gų pa­si­trau­kęs Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas ke­ti­na da­ly­vau­ti Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Žir­mū­nų apy­gar­do­je.

Jis Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je (VRK) už­re­gis­truo­tas po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viu.

„Ma­tau, kad Lie­tu­vo­je iš tie­sų ko­rup­ci­ja kles­ti, ir tai, ką pra­dė­jau Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je dirb­da­mas, aš no­riu už­baig­ti. Ma­tau, kad yra iš tie­sų daug da­ly­kų, ku­riuos no­rė­čiau keis­ti, tai yra įsta­ty­mų pra­sme, ir no­rė­čiau skaid­rin­ti vi­są ko­rup­ci­nę sis­te­mą, kad bū­tų vi­siems ge­riau. Tą ga­lė­čiau pa­da­ry­ti bū­da­mas pre­ten­den­tas į Sei­mo na­rius ir Sei­mo na­rys“, - ket­vir­ta­die­nį BNS sa­kė Ž.Plyt­ni­kas.

Jis nu­ro­dė rin­ki­muo­se ke­ti­nąs da­ly­vau­ti kaip sa­va­ran­kiš­kas kan­di­da­tas.

„Aš ti­krai ne­ma­tau sa­vęs bent jau šian­dien jo­kios par­ti­jos rė­muo­se, no­riu iš­ban­dy­ti vi­sų pir­ma kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas to­dėl, kad tik ne­prik­lau­so­mas tu ga­li reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę ir ne­prik­lau­sy­ti nuo jo­kių in­te­re­sų ir nu­ro­dy­mų“, - tvir­ti­no Ž.Plyt­ni­kas.

Į po­li­ti­ką jis nu­ta­rė pa­suk­ti, kai spa­lio pa­bai­go­je pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­ten­ki­no jo at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą at­leis­ti iš VPT va­do­vų.

Ket­ve­rius me­tus tar­ny­bai va­do­va­vęs Ž.Plyt­ni­kas bu­vo pri­vers­tas at­sis­ta­ty­din­ti, nes Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas spa­lio 22 die­ną ga­lu­ti­nai pa­tvir­ti­no Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) per­nai ge­gu­žę pri­im­tą spren­di­mą, kad Ž.Plyt­ni­kas su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čiuo­sius in­te­re­sus.