Ž. Pinskuvienė: leidome kitoms politinėms jėgoms sustiprėti mūsų sąskaita
Dar­bo par­ti­ja lei­do ki­toms po­li­ti­nėms jė­goms su­stip­rė­ti jos sąs­kai­ta, per sek­ma­die­nį vyks­tan­tį su­va­žia­vi­mą par­eiš­kė iš­rink­to­ji par­ti­jos pir­mi­nin­kė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė ir ra­gi­no „dar­bie­čius“ tap­ti ti­kra opo­zi­ci­ne par­ti­ja.

„Mes lei­do­me ki­toms po­li­ti­nėms jė­goms su­stip­rė­ti mū­sų sąs­kai­ta, nes kai bu­vo­me la­bai stip­rūs, daug kas bu­vo mū­sų ran­ko­se, ke­li žmo­nės pa­si­ju­to svar­būs ir vi­su tuo me­na­mu gė­riu ban­dė pa­si­nau­do­ti, bet su­si­mo­vė. Ir kai vi­so to ne­li­ko, jie ėmė bėg­ti. Ką gi, jų čia ir ne­tu­ri bū­ti“, – kal­bė­jo Ž. Pins­ku­vie­nė.

Vė­liau kal­bė­da­ma su žur­na­lis­tais ji ne­no­rė­jo įvar­dy­ti, ko­kius kon­kre­čius žmo­nes tu­rė­jo gal­vo­je, ta­čiau tei­gė, kad „par­tie­čiai su­pra­to, apie ką bu­vo kal­ba“.

Pa­klaus­ta, ar par­ti­jos veik­la do­mi­si par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ji at­sa­kė ne­igia­mai.

Sa­vo pra­ne­ši­me po­li­ti­kė pa­žė­rė kri­ti­kos ir bu­vu­siems par­ti­jos ly­de­riams, ir da­bar­ti­niams val­dan­tie­siems.

„Lie­tu­vai va­di­na­mo­sios Dar­nios Lie­tu­vos ti­krai ne­už­teks. Jei­gu kas nors dar to ne­sup­ra­to, tai grei­tai su­pras. Jau šian­dien aiš­ku, kad vi­sas prob­le­mas, apie ku­rias gar­siai Lie­tu­vos žmo­nėms kal­bė­jo rin­ki­mų lai­mė­to­jai, už­go­žė vi­siš­kai po­li­ti­nis folk­lo­ras ir men­ka­ver­čių dar­bų pa­stan­gos, skelb­tas pro­fe­sio­na­lu­mo pri­nci­pas – tik dek­la­ra­ci­jos. Vis­kas pra­si­dė­jo mė­gin­tu­vė­liais, si­jo­nė­liais, for­te­pi­jo­nais, in­te­re­sų konf­lik­tais. O kur tie rin­ki­mų pa­ža­dai?“ – kal­bė­jo „dar­bie­čių“ va­do­vė.

„Tu­ri­me užim­ti ab­so­liu­čiai aiš­kią opo­zi­ci­nės par­ti­jos vie­tą. Ne­tu­ri­me tei­sės sma­giai trin­ti už­pa­ka­lius, pa­to­giai ap­sė­dę vi­sus suo­le­lius val­džio­je ar ša­lia jos. Ne­ga­li­ma gra­žiai var­ty­ti akis ir ty­lė­ti. Ko­dėl tai pa­brė­žiu? To­dėl kad šian­dien Lie­tu­vo­je nė­ra nė vie­nos opo­zi­ci­nės par­ti­jos“, – per su­va­žia­vi­mą šeš­ta­die­nį tvir­ti­no Ž. Pins­ku­vie­nė.

Ji pei­kė ir bu­vu­sius koa­li­ci­jos par­tne­rius so­cial­de­mo­kra­tus, ne­pai­sy­da­ma, kad du „dar­bie­čiai“ pri­klau­so šios par­ti­jos frak­ci­jai Sei­me, ir opo­zi­ci­jo­je esan­čius kon­ser­va­to­rius su li­be­ra­lais.

„Ma­to­me, kuo šian­dien pa­vir­to mū­sų bu­vę par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai, kon­ser­va­to­riai – se­ne­liai ir anū­ku, o li­be­ra­lai, ku­rie su­si­py­ko su svei­ku pro­tu. Jie vi­si – nei mė­sa, nei žu­vis. Tam­pa aiš­ku, kad Dar­bo par­ti­ja – vie­nin­te­lė Lie­tu­vos vil­tis. To­dėl ir tu­ri­me su­sit­var­ky­ti, tu­ri­me stip­riai pa­si­temp­ti ir at­nau­jin­ti sa­vo par­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją, par­ti­jos prog­ra­mą“, – tvir­ti­no „dar­bie­čių“ ly­de­rė.

Po su­va­žia­vi­mo Ž. Pins­ku­vie­nė žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no, kad siū­lys Sei­me dir­ban­tiems par­ti­jos na­riams pa­lik­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ją ir dirb­ti opo­zi­ci­jo­je.

„Ti­krai ši­tą siū­ly­mą teik­siu ta­ry­bai svars­ty­ti. (...) Tik ta­ry­ba nu­spręs, kur dir­ba mū­sų Sei­mo na­riai. O Sei­mo na­riai yra ko­man­dos žmo­nės“, – sa­kė ji.

Pa­klaus­tas, ką ma­no apie iš­rink­to­sios pir­mi­nin­kės nuo­mo­nę, pir­ma­sis par­ti­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas, Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas tie­saus at­sa­ky­mo ven­gė, teig­da­mas, kad jam šiuo me­tu ne tai gal­vo­je.

„Dar­bie­čių“ va­do­vė ra­gi­no par­ti­jos na­rius pra­dė­ti in­ten­sy­viai reng­tis sa­vi­val­dos rin­ki­mams. Vė­liau Ž.Pins­ku­vie­nė žur­na­lis­tams sa­kė, kad no­rė­tų, jog vers­li­nin­kai ne­be­bū­tų ma­to­mi kaip blo­gis – tai ji nu­ro­dė kaip vie­ną svar­biau­sių tiks­lų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se.

„E­sa­me pui­kiau­sia al­ter­na­ty­va mė­gė­jiš­kai dir­ban­čioms val­dan­čio­sioms ir snau­džian­čioms opo­zi­ci­jos par­ti­joms. (...) Tu­ri­me po­ra me­tų iki rin­ki­mų. Lai­ko dis­tan­ci­ja – trum­pa, įsi­bė­gė­ji­mo ta­ke­lio pa­ki­li­mui be­veik nė­ra. Ma­tau di­džiu­lę pra­smę Dar­bo par­ti­ją at­nau­jin­ti, su­telk­ti ir par­eng­ti nau­jam skry­džiui. Pa­ma­ty­si­te, bū­tent sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se mes pri­si­min­si­me per­ga­lės sko­nį“, – par­eiš­kė Ž. Pins­ku­vie­nė.

Ji pra­ne­šė, kad šis šeš­ta­die­nis, va­sa­rio 12-oji, skel­bia­ma par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mo pra­džia.

„Ką pa­sė­si, tą ir pjau­si. Ši­tą pa­tar­lę Lie­tu­vo­je ži­no vi­si, net ir pa­tys ma­žiau­sie­ji. Tai mū­sų pro­tė­vių iš­min­tis. Tai štai ir pjau­na­me. Ir da­bar pra­si­de­da nau­ja sė­ja, tik nuo mū­sų pa­čių, mū­sų vi­sų pri­klau­sys, kas užaugs. (...) Vis­ką tu­rė­jo­me: ir per­ga­les, ir pos­tus, ir vi­sas ga­li­my­bes įgy­ven­din­ti sa­vo prog­ra­mą bei įsi­pa­rei­go­ji­mus žmo­nėms. To žmo­nės ne­pa­mir­šo. Ne­tryp­čio­ki­me vie­to­je pa­si­me­tę, ne­kai­šio­ki­me vie­ni ki­tiems pa­ga­lių į ra­tus, ne­tu­ri­me tam lai­ko“, – kal­bė­jo nau­jo­ji Dar­bo par­ti­jos ved­lė.

Ji pa­brė­žė, kad ir par­ti­jo­je, ir ša­ly­je svar­biau­sia tu­ri bū­ti tin­ka­mas po­žiū­ris į žmo­gų.

„Di­džiau­sia bet ku­rios val­džios bė­da yra jos po­žiū­ris į žmo­gų – ne­pa­gar­ba, ne­sik­lau­sy­mas ir ne­gir­dė­ji­mas, ma­ni­pu­lia­ci­jos, kai rei­kia gau­ti nau­dos sau, bet kai tiks­lai pa­sie­kia­mi, žmo­nės lie­ka tuš­čia vie­ta“, – tvir­ti­no Ž. Pins­ku­vie­nė ir re­to­riš­kai klau­sė, ka­da „žmo­nės ga­lės pa­si­jus­ti žmo­nė­mis, pra­dė­ti nor­ma­liai dirb­ti ir už­si­dirb­ti čia, Lie­tu­vo­je“.

Dar­bo par­ti­ja sek­ma­die­nį Kau­ne su­ren­gė su­va­žia­vi­mą, per ku­rį iš­rin­ko pir­mi­nin­kės Ž.Pins­ku­vie­nės pa­va­duo­to­jus, tvir­ti­no ki­tas val­dy­mo struk­tū­ras.

Nau­jas su­va­žia­vi­mas su­reng­tas po to, kai par­ti­ja per gruo­džio 11 die­ną Kė­dai­niuo­se vy­ku­sį su­va­žia­vi­mą pir­mi­nin­ke iš­rin­ko Šir­vin­tų me­rę Ž. Pins­ku­vie­nę, ta­čiau jai ne­pa­vy­ko su­for­muo­ti ki­tos va­do­vy­bės. Ke­li po­li­ti­kai at­si­sa­kė tap­ti jos pa­va­duo­to­jais, ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mas.

Dėl to Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja at­si­sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­ke re­gis­truo­ti Ž.Pins­ku­vie­nę ir nu­ro­dė baig­ti for­muo­ti va­do­vy­bę. Dar­bo par­ti­jai lai­ki­nai va­do­vau­ja Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja per spa­lį vy­ku­sius rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro. Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­dė­jo prie So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos.

Nau­jau­si vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mai ro­do, kad Dar­bo par­ti­jos po­pu­lia­ru­mas yra su­men­kęs iki maž­daug 2 pro­cen­tų – tiek apk­laus­tų gy­ven­to­jų už juos bal­suo­tų per rin­ki­mus.