Ž. Pavilionis nesupranta, kodėl sankcionuojamų asmenų sąraše nėra V. Putino
„Mes ne­ži­no­me, kaip ši­tą ma­rą su­stab­dy­ti, nes ne­tu­ri­me bend­ros vi­zi­jos“, – apie Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je sa­kė am­ba­sa­do­rius JAV ir Mek­si­kai dr. Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis. 

An­tra­die­nio va­ka­rą jis sve­čia­vo­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te (VU TSPMI), kur pra­ėju­siais me­tais ap­si­gy­nė dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją.

Pa­grin­di­nė am­ba­sa­do­riaus te­zė ta, kad Va­ka­rai ne­tu­ri stra­te­gi­jos Ru­si­jos at­žvil­giu, tie­siog rea­guo­ja, kai Ru­si­jos pre­zi­den­tas im­asi ag­re­sy­vių veiks­mų. O ir ta reak­ci­ja už­trun­ka, kol Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lys na­rės ir dar JAV su­si­ta­ria. Vi­zi­jos Ru­si­jos at­žvil­giu nė­ra, sa­kė Ž. Pa­vi­lio­nis, šis klau­si­mas skal­do ša­lis. Kai ku­rios jų gal­vo­ja, kad Ru­si­jai ne­įma­no­ma tap­ti de­mo­kra­ti­ne vals­ty­be. Su­si­tai­ko­ma, kai ji ne­pai­so tarp­tau­ti­nės tei­sės, dvi­ša­lių ir dau­gia­ša­lių su­si­ta­ri­mų. Dė­me­sys, pa­sak am­ba­sa­do­riaus, at­kreip­tas tik tuo­met, kai Ukrai­no­je ėmė žū­ti žmo­nės. „Mes ga­li­me ra­miai mie­go­ti“, – pa­brė­žė jis, pri­min­da­mas, jog Lie­tu­vos ir Len­ki­jos po­li­ti­kai daug pa­da­rė, kal­bė­da­mi apie po­ten­cia­lią Ru­si­jos ag­re­si­ją ir į ką ga­li iš­virs­ti ne­kon­tro­liuo­ja­ma val­džia, tu­rin­ti ge­rą ka­riuo­me­nę. „Tai yra grės­mė, ku­rią pats su­ku­ri sa­vo ra­ko­mis, nes at­pa­lai­duo­ji vi­sus kon­tro­lės me­cha­niz­mus. Taip įvy­ko ir da­bar už tai mo­ka­me kai­ną“, – kal­bė­jo am­ba­sa­do­rius.

Ma­ro pri­stab­dy­mui, kaip sa­kė Ž. Pa­vi­lio­nis, rei­ka­lin­ga par­em­ti Ukrai­ną gink­lais. Vi­du­ti­niš­kai try­li­ka ukrai­nie­čių žūs­ta kiek­vie­ną die­ną. Kai Ru­si­ja įsi­ver­žė, vos pen­ki tūks­tan­čiai ka­rių bu­vo pa­si­ruo­šę gy­ny­bai, šian­dien – kur kas dau­giau, ta­čiau trūks­ta gink­lų. Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV sa­kė, jog ame­ri­kie­čių pra­šo­ma pa­dė­ti ukrai­nie­čiams. Jis ti­ki­si, kad taip ir bus pa­da­ry­ta, kai res­pub­li­ko­nas Joh­nas McCai­nas taps Se­na­to Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­to se­niū­nu.

Taip pat, Ž. Pa­vi­lio­nio tei­gi­mu, trūks­ta plė­tros vi­zi­jos: „Tiek NA­TO, tiek ES kaž­ko­dėl ne­tu­ri am­bi­ci­jų plė­tros kon­teks­te. Bu­ka­reš­te mes tai pa­ma­tė­me dra­ma­tiš­kai. Val­das Adam­kus ko­vo­jo ir ne­si­ga­vo. Ru­sų tan­kai pra­dė­jo va­žiuo­ti į Gru­zi­ją. V. Adam­kus ta­da sa­kė, kad va­žiuos ir į Kry­mą – nie­kas ne­ti­kė­jo, vi­si juo­kė­si. Įva­žia­vo ir į Kry­mą. Ir va­žiuo­ja to­liau“. Am­ba­sa­do­rius kal­bė­jo, kad Bal­ti­jos ša­lys ta­po sėk­min­gais po­ko­mu­nis­ti­nės trans­for­ma­ci­jos pa­vyz­džiais dėl to, kad „ži­no­jo­me apie švie­są tu­ne­lio ga­le“. Ra­di­ka­lias re­for­mas da­ry­ti bu­vo su­nku, ta­čiau pi­lie­čiai no­rė­jo tap­ti ES na­riais ir tai pa­gel­bė­jo.

Be sank­ci­jų vers­lui, ku­rias rei­kės plės­ti ir gi­lin­ti, jei ru­sai žengs to­liau, o am­ba­sa­do­riaus nuo­mo­ne, taip ir bus, dar svar­bu vi­sus pik­ta­va­lius as­me­nis įtrauk­ti į ES sank­cio­nuo­ja­mų są­ra­šą. „Nie­kaip ne­sup­ran­tu, ko­dėl ne­ga­li­ma bū­tų pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no įtrauk­ti į są­ra­šą, jei net Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka įtrauk­tas“, – kal­bė­jo Ž. Pa­vi­lio­nis.

„Bū­tų bai­siai ge­rai, kad tą rei­ka­lą mes kuo grei­čiau su­tvar­ky­tu­me“, – apie tran­sat­lan­ti­nės pre­ky­bos su­tar­tį, dėl ku­rios de­ra­ma­si jau po­rą me­tų, sa­kė jis. Svar­bu, kad vers­li­nin­kai žiū­rė­tų į Va­ka­rus, ne į Ry­tus. Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, V. Pu­ti­nas iš­ger­tų žy­miai dau­giau šam­pa­no, ne­pa­vy­kus jos pa­si­ra­šy­ti, nei po Kry­mo oku­pa­ci­jos. Taip pat jis pa­brė­žė, jog JAV ir Eu­ro­pa tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti ak­tus, ku­riais smer­kia­ma Kry­mo oku­pa­ci­ja. „Už­verž­ti vi­sus įma­no­mus varž­tus tam, kad nie­kas ten ne­įei­tų, bent jau mū­sų in­ves­ti­ci­jos, su­tar­tys, ir jie pa­jus­tų, ką reiš­kia de­gin­tis plia­žuo­se be tu­ris­tų“, – tę­sė am­ba­sa­do­rius.

Pa­klaus­tas apie Lie­tu­vos klai­das Ž. Pa­vi­lio­nis at­sa­kė, kad jos – ener­ge­ti­ko­je. Pri­mi­nė apie dra­mas dėl Bū­tin­gės ter­mi­na­lo ar su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų. „Šak­nys glū­di ne šio­je ša­ly­je, o už jos sie­nų“, – pa­ste­bė­jo am­ba­sa­do­rius, ku­rį liū­di­na, kad po­li­ti­niam eli­tui ne­už­te­ko drą­sos pa­ma­ty­ti, kas vyks­ta. Jau se­niai su­pras­ta, kad ener­ge­ti­nis sau­gu­mas – svar­bus gink­las šia­me re­gio­ne.

Apie in­for­ma­ci­nį ka­rą Ž. Pa­vi­lio­nis sa­kė, jog „sme­ge­nų plo­vi­mo mas­tai pra­de­da vi­sus šo­ki­ruo­ti“. Ru­si­ja ski­ria še­šis kar­tus dau­giau pi­ni­gų „Rus­sia To­day“ nei JAV „Voi­ce of Ame­ri­ca“ ar „Ra­dio Free Eu­ro­pe“. Anot am­ba­sa­do­riaus, pa­sta­rie­ji Šal­to­jo ka­ro ins­tru­men­tai šiuo me­tu vi­siš­kai nu­ste­ken­ti. In­for­ma­ci­nį ka­rą JAV pra­lo­šia Ru­si­jai dėl to, kad „tie­sos sa­ky­mo inf­rans­truk­tū­ra ati­duo­ta ko­mer­ci­jai“. Ž. Pa­vi­lio­nio tei­gi­mu, tai prob­le­ma, nes V. Pu­ti­nas gud­rus ir mo­ka tuo pa­si­nau­do­ti. Anot jo, rei­ka­lin­ga at­sta­ty­ti ge­bė­ji­mą ma­ty­ti ir ana­li­zuo­ti, kas vyks­ta Ry­tuo­se. Šio­je sri­ty­je jis pa­brė­žė ypa­tin­gą Bal­ti­jos ša­lių, ku­rių pi­lie­čiai vis dar su­pran­ta ru­siš­kai, svar­bą.