Ž. Pavilionis: ministras piktnaudžiauja vienvaldyste
Bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius JAV Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis skep­tiš­kai ver­ti­na ke­ti­ni­mus ge­ne­ra­li­niu kon­su­lu Či­ka­go­je skir­ti bu­vu­sį už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trą Mant­vy­dą Be­ke­šių. Jo tei­gi­mu, dip­lo­ma­ti­nia­me kor­pu­se yra kur kas la­biau pa­ty­ru­sių pro­fe­sio­na­lų, ku­rie šias par­ei­gas ga­lė­tų vyk­dy­ti ge­riau.

Pa­sak Ž. Pa­vi­lio­nio, nors koa­li­ci­ja daž­nai kal­ba apie pro­fe­sio­na­lus, ta­čiau Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos kor­pu­sas vis la­biau gar­si­na­mas po­li­ti­niais pa­sky­ri­mais. „Į vie­ną svar­biau­sių tran­sat­lan­ti­nių pos­tų ski­ria­mas sku­biai „su­dip­lo­ma­tin­tas“ bu­vęs Dar­bo par­ti­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nis­tras, ku­rio pro­fe­sio­na­lu­mu ne kar­tą vie­šai abe­jo­jo pats mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. To­kie sku­bo­ti po­li­ti­niai pa­sky­ri­mai JAV yra ma­žų ma­žiau­siai ne­at­sa­kin­gi, ypač at­siž­vel­giant į bend­ruo­me­nės Či­ka­go­je svar­bą ne tik Lie­tu­vos – JAV san­ty­kiams, bet ir tie­sio­giai Va­šing­to­nui, su ku­rio nau­ja ad­mi­nis­tra­ci­ja dar il­gai teks ieš­ko­ti efek­ty­viau­sių są­ly­čio taš­kų, taip pat per Či­ka­gą“, – as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Facebook ra­šo Ž. Pa­vi­lio­nis.

Mantvydas Bekešius.

Jo tei­gi­mu, dip­lo­ma­ti­nia­me kor­pu­se yra la­bai daug am­ba­sa­do­riaus ran­go pa­ty­ru­sių pro­fe­sio­na­lų, ku­rie šias už­duo­tis ga­lė­tų efek­ty­viai įvyk­dy­ti. „Ma­nau, kad to­kie mi­nis­tro L. Lin­ke­vi­čiaus pa­sky­ri­mai tu­rė­tų bū­ti aps­vars­ty­ti Sei­me, ka­dan­gi aki­vaiz­du, jog mi­nis­tras pra­de­da pikt­nau­džiau­ti sa­vo vien­val­dys­te URM. Jei­gu to­kiems pa­sky­ri­mams ne­pa­sip­rie­šin­si­me, iš URM pro­fe­sio­na­lu­mo dar po ket­ve­rių me­tų nie­ko ne­liks. Dip­lo­ma­ti­nė tar­ny­ba – mū­sų pir­ma gy­ny­bos li­ni­ja“, – ra­šo po­li­ti­kas.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) pra­ne­šė, kad Dip­lo­ma­tų at­es­ta­ci­jos ko­mi­si­ja yra re­ko­men­da­vu­si skir­ti M. Be­ke­šių Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­niu kon­su­lu Či­ka­go­je. Anot URM, M. Be­ke­šius bu­vo vie­nin­te­lis, da­ly­va­vęs skelb­to­je at­ran­ko­je į 2017 me­tų va­sa­rą at­si­lais­vi­nan­čias ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo par­ei­gas. Jis tu­rė­tų pa­keis­ti nuo 2012 me­tų kon­su­la­tui va­do­vau­jan­tį Ma­ri­jų Gu­dy­ną. Įsa­ky­mą dėl M. Be­ke­šiaus sky­ri­mo dar tu­rės pa­si­ra­šy­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras 2013 me­tais bu­vo at­si­sa­kęs skir­ti Dar­bo par­ti­jos siū­ly­tą M. Be­ke­šių už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tru, sa­ky­da­mas, kad pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lai­ko­tar­piui rei­kia kan­di­da­to su ki­to­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis. Pa­si­bai­gus pir­mi­nin­ka­vi­mui, M. Be­ke­šius bu­vo pa­skir­tas į par­ei­gas. Po Sei­mo rin­ki­mų jis ta­po URM Tran­sat­lan­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to pa­ta­rė­ju. M. Be­ke­šius tu­ri dau­giau nei de­šimt me­tų pa­tir­ties už­sie­nio rei­ka­lų sis­te­mo­je, kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jas dir­bo įvai­rio­se par­ei­go­se URM ir Lie­tu­vos spe­cia­lio­jo­je mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne.