Ž. Pavilionis: Lietuva turės patrigubinti darbą su JAV
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to rin­ki­mus lai­mė­jus res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tui Do­nal­dui Trum­pui, Lie­tu­va tu­rė­tų smar­kiai di­din­ti pa­stan­gas dar­bui su JAV, sa­ko bu­vęs am­ba­sa­do­rius Žy­gin­tas Pa­vi­lio­nis.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­va lai­mė­jus D.Trum­pui ne­tap­tų pa­žei­džia­mes­nė, į Sei­mą su kon­ser­va­to­riais iš­rink­tas Ž.Pa­vi­lio­nis tei­gė, jog vi­sų pir­ma rei­kė­tų pa­si­ti­kė­ti ne par­tne­rių, o sa­vo jė­go­mis.

„Aš vi­sa­da pa­si­ti­kiu vi­sų pir­ma sa­vo jė­go­mis. Tai reiš­kia, kad mes tu­ri­me pa­dvi­gu­bin­ti ar pa­tri­gu­bin­ti sa­vo pa­stan­gas dar­bui su Ame­ri­ka“, – tre­čia­die­nio ry­tą žur­na­lis­tams JAV am­ba­sa­dos re­zi­den­ci­jo­je sa­kė Ž.Pa­vi­lio­nis.

„D.Trum­pas lai­mė­jo. Man gai­la, kad ne­pa­nau­do­jo­me vi­so ši­to kam­pa­ni­jos lai­ko. Tu­rė­jo­me la­bai daug pro­gų in­ves­tuo­ti į abi kam­pa­ni­jas, į abi pu­ses, bet rea­liai iš­lai­kė­me tik ry­šius su vie­na“, – kal­bė­jo jis.

Kar­tu po­li­ti­kas ra­mi­na, kad „nė­ra jo­kios dra­mos“, JAV pre­zi­den­tu iš­rin­kus D.Trum­pą, nes jo rin­ki­mų šū­kis „Ma­ke Ame­ri­ca great again“ („Pa­da­ry­ki­me Ame­ri­ką vėl di­džią“) ly­di­mas pa­ža­dų di­din­ti JAV ly­de­rys­tę pa­sau­ly­je, di­din­ti ka­riuo­me­nę.

„Tai yra dia­me­tra­liai prieš­in­ga (Ru­si­jos pre­zi­den­to) Vla­di­mi­ro Pu­ti­no in­te­re­sams. Pu­ti­nas da­ro vis­ką, kad Ame­ri­ka ne­ly­de­riau­tų ir pa­si­trauk­tų iš vi­sų įma­no­mų vie­tų. Ir čia jie su­si­kirs, tie­siog lai­ko klau­si­mas, ka­da tai įvyks. Mes tu­ri­me bū­ti pa­si­ruo­šę, o da­bar tu­ri­me iš­nau­do­ti si­tua­ci­ją ir pra­dė­ti dirb­ti rim­tai su D.Trum­pu“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius.

Jis pa­žy­mė­jo, kad ki­tos vals­ty­bės už­sie­nio po­li­ti­ko­je in­ves­tuo­ja itin daug pa­stan­gų ir lė­šų bū­tent į sa­vo dip­lo­ma­ti­nes at­sto­vy­bes JAV. Pa­vyz­džiui, Gru­zi­ja, pa­sak Ž.Pa­vi­lio­nio, tam iš­lei­do be­veik treč­da­lį už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to. Jis aiš­ki­na, kad 2010 – 2015 me­tais dirb­da­mas am­ba­sa­do­riu­mi JAV „ko­ne per prie­var­tą“ pra­šy­da­vo Sei­mo na­rių vyk­ti į Va­šing­to­ną, o Sei­mo val­dy­ba daž­niau­siai tam ne­ras­da­vo pi­ni­gų.

„Mums ti­kin­tis, kad su D.Trum­pu, vers­li­nin­ku, pa­vyks pra­plauk­ti „bu­si­ness as usual“ (kaip įpras­ta – BNS) yra la­bai nai­vu. Čia bus „just bu­si­ness“ (tik vers­las – BNS) – tu­rė­si­me įro­dy­ti, kad mes esa­me ge­riau­si vi­so­se sri­ty­se ir ta­da gau­si­me tą par­amą“, – kal­bė­jo bu­vęs dip­lo­ma­tas.

Tuo me­tu par­la­men­ta­ras, Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las sa­ko, kad JAV rin­ki­mų re­zul­ta­tai ke­lia ne­ri­mą dėl ne­ži­no­my­bės.

„Ne­ra­mu tik ta pra­sme, kad kol kas dar mes iš ti­krų­jų vis­ko ne­ži­no­me. Mes la­biau prog­no­za­vo­me H.Clin­ton, ją ge­rai pa­ži­no­jo­me. Da­bar mums ne­ra­mu tik to­dėl, kad tai nė­ra la­bai ži­no­mas po­li­ti­kas ir jo po­li­ti­ką kol kas mums su­dė­tin­ga prog­no­zuo­ti, tai ta pra­sme tam ti­kras ne­ri­mo jaus­mas yra, bet tik dėl ne­ži­no­ji­mo. Bet aš ti­krai ti­kiuo­si, kad Ame­ri­ka yra so­li­di po­li­ti­ko­je, nors, aiš­ku, jos is­to­ri­jo­je pa­si­tai­ky­da­vo to­kių va­di­na­mo­jo izo­lia­cio­niz­mo pe­rio­dų, ti­kiuo­si, kad tai nė­ra šis pe­rio­das“, – BNS tre­čia­die­nio ry­tą sa­kė G.Kir­ki­las.

Anot jo, dėl D.Trum­po per­ga­lės Lie­tu­vos san­ty­kiai su JAV ne­tu­rė­tų la­bai keis­tis.

„Sun­ku dar šian­dien prog­no­zuo­ti. Aš ne­ma­nau, kad mū­sų si­tua­ci­ja kaip nors la­bai kei­sis. Aš vis tik ti­kiuo­si, kad Ame­ri­ka iš­lai­kys sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO ir ki­to­se sau­gu­mo sri­ty­se. Juo la­biau, kad Ame­ri­kos pre­zi­den­tas nė­ra vi­sa­ga­lis, jis yra ap­ri­bo­tas kong­re­so, kur, be­je, da­bar taip pat lai­mė­jo res­pub­li­ko­nai. Ta at­sa­ko­my­bė tu­rė­tų bū­ti iš­lai­ky­ta“, – tei­gė po­li­ti­kas.

D.Trum­pas kol kas pir­mau­ja JAV pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, su­rin­kęs 244 rin­ki­kus iš rei­ka­lin­gų lai­mė­ti 270, ro­do pir­mi­niais re­zul­ta­tais ir apk­lau­so­mis po bal­sa­vi­mo grin­džia­mos prog­no­zės. Jo var­žo­vė de­mo­kra­tų kan­di­da­tė H.Clin­ton kol kas lai­mė­jo 215 rin­ki­kų bal­sus.

Įtam­pa Ru­si­jos grės­mę jau­čian­čio­se Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo ma­to­ma be­maž vi­sos JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, ją pa­kurs­tant D.Trum­po pa­si­sa­ky­mams, ku­riais jis ra­gi­no pert­var­ky­ti NA­TO ir su­ma­žin­ti Ame­ri­kai ten­kan­čią įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­sau­lio sau­gu­mui da­lį.

Dau­giau­sia kri­ti­kos tarp šių pa­si­sa­ky­mų iš­šau­kė pa­pras­tai kie­tos po­zi­ci­jos dėl Mask­vos po­li­ti­kos be­si­lai­kan­čių res­pub­li­ko­nų kan­di­da­to min­tis, jog spren­di­mą, ar gin­ti Bal­ti­jos ša­lis nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos, jis pri­im­tų tik įver­ti­nęs, ar jos vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus.

Tuo me­tu H.Clin­ton sim­bo­li­za­vo Ame­ri­kos po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mą, tei­gia eks­per­tai.