Ž. Pavilionis: demokratiją niekinančią rusišką produkciją Kremlius duoda dykai
Krem­lius ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų sme­ge­nų plo­vi­mui, o ru­siš­kos te­le­vi­zi­jos pro­duk­ci­jos, ku­rio­je nie­ki­na­ma lais­vė ir de­mo­kra­ti­ja grės­min­gai pa­dau­gė­jo.

Taip LRT RA­DI­JUI sa­ko Sei­mo na­rys Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, ku­ris su gru­pe ki­tų kon­ser­va­to­rių įre­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­są, kad dau­giau nei pu­sę te­le­vi­zi­jos ete­rio su­da­ry­tų eu­ro­pie­tiš­ka pro­duk­ci­ja. Sei­mo na­rys „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys tei­gia, kad lie­tu­viš­kuo­se ko­mer­ci­niuo­se ka­na­luo­se žiū­ro­vai gau­na in­for­ma­ci­jos, su­tei­kian­čios jiems at­spa­ru­mo, o ru­siš­kos pro­duk­ci­jos užd­rau­di­mas tik pa­ska­tin­tų pe­rei­ti prie ab­so­liu­čiai ru­siš­kų ka­na­lų.

Gru­pės kon­ser­va­to­rių įre­gis­truo­ta Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ria sie­kia­ma, kad dau­giau nei pu­sę te­le­vi­zi­jos ete­rio su­da­ry­tų eu­ro­pie­tiš­ka pro­duk­ci­ja, – ban­dy­mas ap­sau­go­ti Lie­tu­vos rin­ką nuo pi­gios ru­siš­kos pro­duk­ci­jos, sa­ko Ž. Pa­vi­lio­nis. Jis ti­ki­na, kad ru­siš­ka pro­duk­ci­ja ne­mo­ka­mai siū­lo­ma ir tie­kia­ma į Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jų rin­ką: „Vie­to­je to, kad var­to­to­jas ga­lė­tų mė­gau­tis bent 50 proc. eu­ro­pie­tiš­kos pro­duk­ci­jos, jis tu­ri ten­kin­tis be­veik 50 proc. ru­siš­kos.“

Pa­sak Ž. Pa­vi­lio­nio, ži­nant tai, kad Krem­lius sa­vo pro­duk­ci­ją ga­mi­na ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, šis skai­čius tik dar di­des­nis. „Šia pa­tai­sa ban­do­me ap­sau­go­ti mū­sų rin­ką ir su­teik­ti dau­giau tei­sių Lie­tu­vos var­to­to­jams ir ga­min­to­jams. Taip pat – Lie­tu­vos ir ES ša­lių pro­duk­ci­jai. Vyks­ta­me į Len­ki­ją ir kon­ser­va­ty­vi jos vy­riau­sy­bė jau ku­rį lai­ką pra­šo mū­sų ap­sau­go­ti len­kų kil­mės ma­žu­mą, ku­ri žiū­ri bū­tent Krem­liaus te­le­vi­zi­ją“, – tvir­ti­na pa­šne­ko­vas.

Ž. Pa­vi­lio­nis įsi­ti­ki­nęs, kad ES pro­duk­ci­ja yra ko­ky­biš­kes­nė ir žmo­giš­kes­nė, o 95 proc. Ru­si­jos pro­duk­ci­jos – tie­sio­giai pri­klau­so­ma nuo Krem­liaus: „Ar­ba „tarp ei­lu­čių“, ar­ba tie­sio­giai šlo­vi­na­ma so­vie­ti­nė pra­ei­tis, nie­ki­na­mos žmo­gaus tei­sės, de­mo­kra­ti­ja, lais­vė. Ži­no­ma, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti. Ta­čiau kiek pa­ste­bė­jo­me, per pa­sta­ruo­sius 2–3 me­tus ru­siš­kos pro­duk­ci­jos kie­kis grės­min­gai au­ga, Krem­lius ją duo­da dy­kai.“

Anot Ž. Pa­vi­lio­nio, nors tik ke­lių te­le­vi­zi­jos ka­na­lų di­džią­ją prog­ra­mų da­lį su­da­ro ru­siš­ka pro­duk­ci­ja, Lie­tu­vos var­to­to­jams rei­kia su­da­ry­ti ga­li­my­bę rink­tis. „Ži­no­me, kad Krem­lius ski­ria ypa­tin­gą dė­me­sį mū­sų ša­lių gy­ven­to­jų šir­džių ir sme­ge­nų plo­vi­mui. Kal­ba­me ne apie užd­rau­di­mą, bet apie pro­tin­gą ba­lan­są – kad var­to­to­jai ga­lė­tų džiaug­tis maž­daug 50 proc. eu­ro­pie­tiš­kos pro­duk­ci­jos. Be to, ši nor­ma su­gal­vo­ta Briu­se­ly­je, kai prieš 3–4 me­tus bu­vo pa­ma­ty­ta, kad Ru­si­jos pro­duk­ci­ja uži­ma ne­ri­bo­tą rin­kos da­lį“, – ti­ki­na Sei­mo na­rys.

P. Urb­šio nuo­mo­ne, šį įsta­ty­mo pro­jek­tą rei­kia įdė­miai aps­vars­ty­ti: „Vi­sų tiks­las bū­tų vie­nas – kaip su­ma­žin­ti Ru­si­jos pro­pa­gan­dą, sklei­džia­mą Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Jei mes kons­ta­tuo­ja­me, kad pu­sę te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų tu­ri su­da­ry­ti eu­ro­pie­tiš­ki kū­ri­niai, su­si­du­ria­me su prob­le­ma. Juk kai ku­rios Ru­si­jo­je su­kur­tos prog­ra­mos yra re­gis­truo­tos bū­tent ES vals­ty­bė­se.“

Kaip tei­gia P. Urb­šys, rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kaip ga­li­ma si­tua­ci­ją iš­spręs­ti komp­lek­siš­kai. „Da­bar dau­giau­sia ru­siš­kos pro­duk­ci­jos var­to­to­jai ma­to per „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­ją ir BTV. Jei užd­rau­si­me ru­siš­ką pro­duk­ci­ją, žiū­ro­vai pe­reis prie gry­nai ru­siš­kų ka­na­lų. Juk lie­tu­viš­kuo­se ko­mer­ci­niuo­se ka­na­luo­se jie gau­na mū­sų in­for­ma­ci­jos, taip tam­pa kiek at­spa­res­ni. O ta pa­tai­sa tik nu­blokš­tų žiū­ro­vus į ru­siš­ką ete­rį“, – tvir­ti­na pa­šne­ko­vas.

Pa­sak P. Urb­šio, kon­ser­va­to­rių siū­lo­mai įsta­ty­mo pa­tai­sai ga­li­ma pri­tar­ti, ta­čiau si­tua­ci­ją rei­kia iš­ana­li­zuo­ti: „Jei žiū­ro­vas no­ri žiū­rė­ti jam su­pran­ta­mą lai­dą ar fil­mą, ne­ga­li­ma su­da­ry­ti to­kių są­ly­gų, dėl ku­rių jis pe­rei­tų prie ki­to ka­na­lo ir jo ne­be­su­sig­rą­žin­tu­me.“

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­tas, žur­na­lis­tas Sau­lius Spur­ga, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na siū­lo­mą pa­tai­są, sa­ko, kad ver­ti­na ją po­zi­ty­viai. „Tie­są sa­kant, ma­tau čia rim­tą prob­le­mą. La­bai ge­rai, kad at­kreip­tas dė­me­sys, nes prob­le­ma aš­tri – ru­siš­kos pro­duk­ci­jos tik dau­gė­ja. Pa­sa­ky­čiau dar dau­giau – gal rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kaip su­for­mu­luo­ti nor­mą, ku­ri iš­spręs­tų šią prob­le­mą. Jei ma­to­me, kad ru­siš­ka pro­duk­ci­ja su­da­ro 40–45 proc. prog­ra­mos, to­kia nuo­sta­ta net nie­ko ne­išsp­ręs­tų“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Žur­na­lis­to nuo­mo­ne, idė­ja, kad 50 proc. ete­rio su­da­ry­tų eu­ro­pie­tiš­ka pro­duk­ci­ja, kaž­ka­da ki­lu­si Pra­ncū­zi­jo­je: „Bu­vo sie­kia­ma at­si­ri­bo­ti nuo ame­ri­kie­tiš­kos pro­duk­ci­jos, kad ji ne­vy­rau­tų. Pra­ncū­zi­jo­je eu­ro­pie­tiš­ka pro­duk­ci­ja bu­vo su­pran­ta­ma kaip Pra­ncū­zi­jos pro­duk­ci­ja. Mes tai tu­rė­tu­me su­for­mu­luo­ti vi­siš­kai ki­taip.“