Ž. Pavilionis dalyvavo Baltimorės Lietuvių namų 100-mečio jubiliejaus iškilmėse
Sau­sio 10 die­ną Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis pa­svei­ki­no gar­bin­gą 100 me­tų veik­los su­kak­tį šven­tu­sius Bal­ti­mo­rės Lie­tu­vių na­mus, pa­brėž­da­mas ypa­tin­gą šio lie­tu­viš­kos veik­los bei kul­tū­ros ži­di­nio svar­bą iš­sau­gant ir puo­se­lė­jant lie­tu­vy­bę dau­ge­liui iš­ei­vi­jos kar­tų.

Am­ba­sa­do­rius taip pat per­da­vė šven­tės da­ly­viams pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kės Ire­nos De­gu­tie­nės svei­ki­ni­mus.

„Y­pač dė­ko­ju Jums už tai, kad sie­kia­te lie­tu­vy­bę per­duo­ti jau­na­jai kar­tai ir ska­ti­na­te lie­tu­vių kul­tū­ri­nių ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą. Jū­sų pa­stan­go­mis au­ga at­sa­kin­ga ir ry­šių su sa­vo Tė­vy­ne ne­pra­ra­du­si jau­no­ji kar­ta, ku­rios dė­ka tiek lie­tu­vių tau­ta, tiek Lie­tu­va yra stip­res­nė“, - sa­ko­ma pre­zi­den­tės svei­ki­ni­me.

Bal­ti­mo­rė­je ir jos apy­lin­kė­se lie­tu­vių iš­ei­viai pra­dė­jo kur­tis dar XIX am­žiaus an­tro­je pu­sė­je, o šio am­žiaus pa­bai­go­je ėmė steig­tis pir­mo­sios lie­tu­viš­kos or­ga­ni­za­ci­jos. 1914 me­tais įkur­ti Bal­ti­mo­rės Lie­tu­vių na­mai vi­są pa­sta­rą­jį šimt­me­tį yra svar­biau­sias lie­tu­viš­kos veik­los, kul­tū­ros ir pa­vel­do puo­se­lė­ji­mo ži­di­nys Me­ri­len­do vals­ti­jo­je. Čia bu­vo įkur­tas tau­ti­nis kny­gy­nas, iki šiol te­be­vei­kia Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­jus, ren­gia­mi lie­tu­viš­ki tea­tro, ope­ros, dai­nų ir šo­kių pa­si­ro­dy­mai, vyks­ta par­odos, lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ren­gi­niai, mi­ni­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės šven­tės.