Ž. Pacevičius paliko Seimo pirmininkės komandą
Bu­vęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) va­do­vas Ži­man­tas Pa­ce­vi­čius pa­li­ko Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą.

Jis penk­ta­die­nį par­ašė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, L.Grau­ži­nie­nė jį pa­ten­ki­no, BNS sa­kė par­la­men­to va­do­vės at­sto­vas spau­dai Ros­val­das Gor­ba­čio­vas.

Ž.Pa­ce­vi­čius va­do­va­vo Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­tui.

„Sa­vo pa­si­trau­ki­mą jis ar­gu­men­ta­vo esa­ma si­tua­ci­ja ir vie­šo­je erd­vė­je iš­sa­ky­mais įta­ri­mais, ku­rie ga­li ne­pag­rįs­tai mes­ti še­šė­lį ant Sei­mo pir­mi­nin­kės“, – BNS sa­kė R.Gor­ba­čio­vas.

Penk­ta­die­nis bu­vo pa­sku­ti­nė Ž.Pa­ce­vi­čiaus dar­bo die­na Sei­me.

Sei­mo pir­mi­nin­kės L.Grau­ži­nie­nės se­kre­to­ria­to va­do­vu jis dir­bo trum­piau nei me­tus. Šias par­ei­gas Ž.Pa­ce­vi­čius pra­dė­jo ei­ti per­nai gruo­dį, kai lap­kri­tį ne­te­ko vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gų. STT jis va­do­va­vo 2007–2012 me­tais.

Šių me­tų spa­lį pa­aiš­kė­jo, kad Ž.Pa­ce­vi­čius ke­tu­ris kar­tus ne­mo­ka­mai nau­do­jo­si Drus­ki­nin­kų svei­ka­tin­gu­mo cen­tro poil­sio cen­tro „A­qua“ pa­slau­go­mis.

STT at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt ne­tei­sė­tai nau­do­ja­mų sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vės lė­šų ir tur­to. Drus­ki­nin­kų svei­ka­ti­ni­mo ir poil­sio cen­tro „A­qua“ di­rek­to­rius Ed­mun­das An­ta­nai­tis įta­ria­mas pikt­nau­džia­vi­mu. Jis, kaip įta­ria­ma, kar­tais pa­si­telk­da­mas kai ku­riuos Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus, or­ga­ni­zuo­da­vo žmo­nių ap­gy­ven­di­ni­mą vieš­bu­ty­je „A­qua“ be jo­kios bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos, taip pat bū­da­vo da­li­ja­mos įvai­rios do­va­nos – lei­di­mai ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti cen­tro pa­slau­go­mis.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja šią sa­vai­tę pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Drus­ki­nin­kų pen­kių po­li­ti­kų ir cen­tro „A­qua“ va­do­vo.