Z. Brzezinskis: V. Putinas gali žaibiškai smogti Baltijos šalims
Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir jų są­jun­gi­nin­kai tu­rė­tų dis­lo­kuo­ti ka­rius Bal­ti­jos ša­ly­se, kad at­gra­sy­tų Ru­si­ją nuo ga­li­mo įsib­ro­vi­mo, tre­čia­die­nį par­eiš­kė bu­vęs pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Zbig­nie­was Brze­zins­kis.

Už­sie­nio po­li­ti­kos eks­per­tas, ku­ris dir­bo pre­zi­den­to Jim­my Car­te­rio ad­mi­nis­tra­ci­jo­je, Se­na­to Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­tui sa­kė ne­ri­mau­jan­tis, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ga­li pa­mė­gin­ti užim­ti Bal­ti­jos ša­lis žai­biš­ku veiks­mu, ku­rim NA­TO ne­bū­tų pa­si­ren­gu­si.

Koš­ma­riš­kas sce­na­ri­jus bū­tų, jei „vie­ną die­ną - ir bū­tent vie­ną die­ną - jis tie­siog užim­tų Ry­gą ar Ta­li­ną. Tam jis už­truk­tų vie­ną die­ną ti­krą­ja to žo­džio pra­sme. Jie nie­kaip ne­ga­lė­tų pa­sip­rie­šin­ti“, - sa­kė Z.Brze­zins­ki.

„Ir tuo­met mes kal­bė­tu­me, kaip bai­su, kaip skan­da­lin­ga, kaip siau­bin­ga. Bet, ži­no­ma, mes nie­ko dėl to ne­ga­li­me pa­da­ry­ti“, ne­ri­zi­kuo­da­mi bran­duo­li­niu ka­ru, sa­kė jis.

Pa­sak Z.Brze­zins­kio, JAV tu­ri aiš­kiai par­ody­ti, kad Ru­si­ja su­si­dur­tų su ame­ri­kie­čių pa­jė­go­mis, jei ban­dy­tų įsi­verž­ti į Bal­ti­jos ša­lis.

„Atg­ra­sy­mas tu­ri bū­ti pra­smin­gas. Jis ne­ga­li bū­ti be­dan­tis (...). Aš re­ko­men­duo­ju iš anks­to dis­lo­kuo­ti šiek tiek pa­jė­gų“, - sa­kė jis, pri­dū­ręs, kad tai ne­tu­ri at­ro­dy­ti kaip pro­vo­ka­ci­ja.

„A­me­ri­kos kuo­pa Es­ti­jo­je ne­įsi­verš į Ru­si­ją“, - sa­kė Z.Brze­zins­kis. V.Pu­ti­nas tai su­pras, „bet jis ži­nos, kad jei įsi­verš į Es­ti­ją, su­si­durs su Ame­ri­kos pa­jė­go­mis. Ir dar ge­riau, šiek tiek vo­kie­čių, šiek tiek pra­ncū­zų. Ir, ži­no­ma, bri­tų“.

Z.Bre­zins­ki taip pat sa­kė, kad Va­ka­rų vy­riau­sy­bės tu­rė­tų su­teik­ti „gy­ny­bi­nius“ gink­lus Ukrai­nai, ta­čiau tuo pa­čiu nu­siųs­ti sig­na­lą, kad Ukrai­na ne­bus pri­im­ta į NA­TO.

Z.Bre­zins­kis bu­vo pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas 1977-1981 me­tais, jis dės­to Džo­no Ho­pins­ko uni­ver­si­te­te.

JAV per­nai at­siun­tė po kuo­pą ka­rių į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją. Šios pa­jė­gos ro­ta­ci­niu pa­grin­du liks bent iki me­tų pa­bai­gos.