Z. Balčytis: kai kuriems partiečiams gėda, kad jie – socialdemokratai
Šeš­ta­die­nį kan­di­da­tai į so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kus su­ren­gė vie­šus de­ba­tus, ku­riuo­se ne­trū­ko sa­vip­la­kos. Po tru­pu­tį tirps­ta į šį pos­tą pre­ten­duo­jan­čių kan­di­da­tų gre­tos – Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ku ne­be­no­ri tap­ti Min­dau­gas Bas­tys.

Pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­ti nu­ta­rė ir par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas bei eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Dėl LSDP pir­mi­nin­ko pos­to to­liau var­žo­si Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Zig­man­tas Bal­čy­tis, Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė, And­rius Pa­lio­nis, Gin­tau­tas Pa­luc­kas, Ar­tū­ras Skar­džius ir Man­tas Va­raš­ka.

Kan­di­da­tus pa­svei­ki­no A. Butkevičius

Vie­šuo­se de­ba­tuo­se da­ly­vau­jan­čius kan­di­da­tus pa­svei­ki­no LSDP pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„No­riu jums pa­lin­kė­ti pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir ti­kė­ji­mo sa­vo par­ti­jos bi­čiu­liais, o vė­liau įgau­ti ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą. Mū­sų par­ti­jos gy­ve­ni­me pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­ta svar­bus įvy­kis – par­ti­ja pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja vi­suo­ti­nius rin­ki­mus. Tai yra is­to­ri­nis įvy­kis mū­sų par­ti­jo­je“, – sa­kė A. But­ke­vi­čius.

Anot LSDP pir­mi­nin­ko, vi­sa Eu­ro­pa ir pa­sau­lis iš­gy­ve­na po­pu­liz­mo ban­gą – jis, anot A. But­ke­vi­čiaus, ta­po po­pu­lia­riu, bet po 2–3 me­tų pa­sek­mės esą bus liūd­nos.

„Rei­kia su­vok­ti, kad tai – glo­ba­li prob­le­ma. Nie­ka­da taip ne­bu­vo svar­bu su­si­telk­ti. Glo­ba­li­za­ci­ja, kon­ku­ren­ci­ja, tech­no­lo­gi­nė pa­žan­ga su­kė­lė di­džiu­les so­cia­li­nes prob­le­mas. Pa­grin­di­nė prob­le­mų prie­žas­tis yra ta, kad žmo­nės ne­sus­pė­ja ei­ti su nau­ja tech­no­lo­gi­ne pa­žan­ga“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

A. But­ke­vi­čius kan­di­da­tams į LSDP pir­mi­nin­kus pa­siū­lė va­do­vau­tis pro­tu, kū­ry­biš­ku­mu ir tei­sin­gu­mu.

„Tas, ku­ris taps par­ti­jos pir­mi­nin­ku, tu­rė­tų už­ke­rė­ti vi­suo­me­nę, kad įgau­tų jos pa­si­ti­kė­ji­mą. Pa­sku­ti­niu me­tu ne­pap­ras­tai svar­būs yra san­ty­kiai tarp žmo­nių, o svar­biau­sia – ko­man­do­je. Rei­kia ne­bū­ti var­žo­vais tar­pu­sa­vy­je. Kai ne­at­lai­ko­me kon­ku­ren­ci­jos, ko­man­dos vi­du­je tam­pa­me var­žo­vais, o ne par­tne­riais. Pa­si­ti­kė­ji­mas iš­reikš­tas, sėk­mės bend­rau­jant su sky­riais“, – lin­kė­jo A. But­ke­vi­čius.

Da­bar­ti­nis So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vas LRT.lt tei­gė ma­tan­tis tris rea­liau­sius kan­di­da­tus užim­ti pir­mi­nin­ko pos­tą – G. Pa­luc­ką, M. Sin­ke­vi­čių ir Z. Bal­čy­tį.

„Ma­nau, kad šie trys kan­di­da­tai. Z. Bal­čy­tis yra pa­ty­ręs po­li­ti­kas. Da­bar daug kas kal­ba apie jau­nus žmo­nes po­li­ti­ko­je ir juos ren­ka­si, bet Z. Bal­čy­čiui už­ten­ka po­li­ti­nės pa­tir­ties. M. Sin­ke­vi­čius yra daug ką įro­dęs sa­vo dar­bais Jo­na­vo­je, bū­da­mas vi­ce­me­ru ir me­ru. Jis pa­si­ti­kė­ji­mą yra už­si­tar­na­vęs re­zul­ta­tais. G. Pa­luc­kas pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai aiš­kiai sa­vo po­zi­ci­ją iš­sa­ko so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Dir­ba Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vi­ce­me­ru ir įgy­ja tam ti­kros pa­tir­ties“, – LRT.lt kal­bė­jo A. But­ke­vi­čius.

Z. Bal­čy­tis: par­tie­čiams ne­drą­su pri­si­pa­žin­ti, kad jie – socialdemokratai

Kan­di­da­tas į LSDP pir­mi­nin­kus eu­ro­par­la­men­ta­ras Z. Bal­čy­tis tei­gė, kad vie­nas pa­grin­di­nių jo tiks­lų yra su­grą­žin­ti par­ti­jos pres­ti­žą.

„Bū­ki­me rea­lis­tai, daug ša­lia mū­sų to­kių, ku­riems ne­pa­to­gu, ne­drą­su ir gė­da, kad jie – so­cial­de­mo­kra­tai. Vie­nas pa­grin­di­nių ma­no tiks­lų – kad po ku­rio lai­ko ga­lė­tu­me at­sis­to­ti ir pa­sa­ky­ti, kad mes esa­me kai­rie­ji Lie­tu­vo­je. Mes esa­me so­cial­de­mo­kra­tai.

Tai bus ne­leng­va, tam rei­kės daug pa­stan­gų. Pir­miau­sia tu­ri­me su­grįž­ti prie so­cial­de­mo­kra­ti­nių ver­ty­bių. Rei­kia su­ge­bė­ti pa­jaus­ti ir iš­klau­sy­ti ša­lia esan­tį žmo­gų, su­ge­bė­ti bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gais. Rei­kia gin­ti silp­nes­nį, ta­da gin­si­me ir lais­vę, ir de­mo­kra­ti­ją“, – dės­tė Z. Bal­čy­tis.

Jis tei­gė už­sib­rė­žęs su­grįž­ti prie šiuo­lai­ki­nės va­dy­bos. Iš­rin­kus jį par­ti­jos pir­mi­nin­ku, Z. Bal­čy­tis tei­gė at­si­sa­ky­sian­tis Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­to.

Z. Bal­čy­čio pa­si­tei­ra­vus, ką jis gal­vo­ja apie pre­zi­den­to rin­ki­mus, eu­ro­par­la­men­ta­ras tei­gė, jog vi­sų pir­ma rei­kia su­si­kon­cen­truo­ti į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus. Ta­čiau, Z. Bal­čy­čio nuo­mo­ne, par­ti­ja kan­di­da­to į pre­zi­den­tus tu­ri ieš­ko­ti par­ti­jo­je.

„Jei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai bus sėk­min­gi, ma­nau, bus sėk­min­gi ir pre­zi­den­to rin­ki­mai. Par­ti­ja ti­krai tu­rės stip­rų kan­di­da­tą ar kan­di­da­tę į pre­zi­den­tus. Ma­no nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti tik par­ti­nis kan­di­da­tas. Tu­ri­me skait­lin­giau­sią par­ti­ją ir jo­je yra ke­li stip­rūs kan­di­da­tai, ku­rie at­ei­ty­je ga­lės sėk­min­gai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Jie iš­eis į an­trą tu­rą ir tu­ri vi­sas ga­li­my­bes lai­mė­ti“, – kal­bė­jo Z. Bal­čy­tis. Toks jo at­sa­ky­mas su­lau­kė gau­sių so­cial­de­mo­kra­tų ova­ci­jų.

M. Sin­ke­vi­čius pa­sa­kė, kam tu­ri at­sto­vau­ti socialdemokratai

Ūkio mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas M. Sin­ke­vi­čius sa­vo kal­bą pra­dė­jo nuo pa­dė­kos 18-kai par­ti­jos sky­rių, ku­rie iš­kė­lė jo kan­di­da­tū­rą. „Man tai yra di­džiu­lis pa­lai­ky­mas. Tuo pa­čiu su­lau­kiu pa­drą­si­ni­mo iš pa­ty­ru­sių ko­le­gų, ku­rie tar­nau­ja kaip au­to­ri­te­tas. Daž­nas klau­sia ma­nęs apie da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją. Var­to­ja­me skir­tin­gus žo­džius, ar tai yra kri­zė, ar nuo­po­lis, ar ak­li­gat­vis. Kaip be­bū­tų, da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ti­krai nė­ra ka­tas­tro­fa. 120 me­tų par­ti­jos is­to­ri­ja nė­ra vien ro­žė­mis klo­ta. Bu­vo įvai­rių si­tua­ci­jų, jų yra ir da­bar. Bet iš to­kios si­tua­ci­jos ga­li­me iš­ei­ti su­stip­rė­ję“, – kal­bė­jo M. Sin­ke­vi­čius.

M. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, dau­ge­lis esą ak­cen­tuo­ja, kad par­ti­jos pra­dė­jo vai­ky­tis jau­nų vei­dų, ta­čiau pats M. Sin­ke­vi­čius siū­lė už jau­nu­mą ne­bal­suo­ti.

„Rei­kia bal­suo­ti už kom­pe­ten­ci­ją, pa­tir­tį, įro­dy­tus ge­bė­ji­mus per lai­ką. Sa­vo par­ti­nį ke­lią pra­dė­jau nuo ei­li­nio na­ro, ta­pau ta­ry­bos na­riu, vi­ce­me­ru ir me­ru. Pa­sku­ti­nis džiu­gi­nan­tis da­ly­kas – Jo­na­vos sky­rius iš­kė­lė ma­ne. Tai – ne kaž­koks už­da­ras ra­tas ar eli­tas, gru­pe­lė, bet žmo­nės Jo­na­vo­je, ku­rie ma­tė ma­no va­do­va­vi­mą. Kas pa­viz­gins uo­de­gą, jei ne pats. Jo­na­vos sky­rius rei­tin­guo­ja­mas kaip ge­riau­sias, įver­tin­tas cen­tri­nės būs­ti­nės. Tai kaž­ką sa­ko. Te­bū­nie tai pro­vin­ci­jos sky­rius, bet mes par­odė­me re­zul­ta­tus ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, ir tie­sio­gi­niuo­se me­rų rin­ki­muo­se. Ne M. Sin­ke­vi­čius tai pa­da­rė, bet ko­man­da“, – aiš­ki­no kan­di­da­tas į par­ti­jos pir­mi­nin­kus.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­tu­ri vie­no cha­riz­ma­tiš­ko ly­de­rio. Pa­sak M. Sin­ke­vi­čiaus, LSDP tu­ri daug ly­de­rių ir jie vi­si esą kom­pe­ten­tin­gi, tu­rin­tys ge­rų sa­vy­bių. „Jie taip pat tu­ri ir mi­nu­sų. Jų ir pats tu­riu. Šian­dien par­ti­jo­je tu­ri­me kal­bė­ti apie ko­man­di­nę ly­de­rys­tę. Vie­nas žmo­gus, var­gu, ar ką nors pa­keis“, – kal­bė­jo M. Sin­ke­vi­čius.

Sa­vo pers­pek­ty­vo­je M. Sin­ke­vi­čius tei­gė ma­tan­tis tris rin­ki­mus – par­ti­jos pir­mi­nin­ko, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to. „No­rė­čiau, kad jie vi­si bū­tų sėk­min­gi. Dė­siu vi­sas pa­stan­gas, kad taip at­si­tik­tų. Esu vy­riau­sy­bės na­rys. Bet jei rei­kės rink­tis tarp jos ir va­do­va­vi­mo par­ti­jai, pa­si­rink­siu par­ti­ją“, – ti­ki­no ūkio mi­nis­tro pos­tą uži­man­tis M. Sin­ke­vi­čius.

Kan­di­da­to į LSDP va­do­vus pa­klau­sus, ko­kius vi­suo­me­nės sluoks­nius at­sto­vau­ja so­cial­de­mo­kra­tai, M. Sin­ke­vi­čius at­sa­kė: „Ma­nau, kad so­cial­de­mo­kra­tai at­sto­vau­ja pla­taus pro­fi­lio rin­kė­jus. Kal­ba­me apie dir­ban­čius žmo­nes, sam­do­mus ir dir­ban­čius vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Bet ma­no ir par­ti­jos no­ras, kad bū­tu­me ne siau­ros sfe­ros par­ti­ja. Aiš­ku, nie­ka­da ne­bū­si­me už pri­va­ti­nin­kus, ka­pi­ta­lis­tus. Iš­lai­ky­si­me ku­rian­čią, vi­du­ri­nę kla­sę. Pa­lai­ky­si­me dir­ban­tį žmo­gų, iš­lai­kan­tį šei­mą, pen­si­nin­kus ir sen­jo­rus. Esa­me so­cia­liai jau­tres­nės vi­suo­me­nės gru­pės at­sto­vai“, – dės­tė M. Sin­ke­vi­čius.

A. Skar­džius kal­ba apie decentralizaciją

Sa­vo ruo­žtu A. Skar­džius ak­cen­ta­vo, kad LSDP tu­ri kur­ti tei­sin­gu­mą vals­ty­bė­je. Jo tei­gi­mu, rei­kia at­sta­ty­ti mo­kes­ti­nę pu­siaus­vy­rą, su­re­gu­liuo­ti dar­bo san­ty­kius bei tei­sin­gai val­dy­ti.

„Mes ne­de­ri­no­me sa­vo spren­di­mų, daž­nai pa­tai­kau­da­mi pro­kon­ser­va­to­riš­koms idė­joms. Mes ir da­bar, bū­da­mi val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, ne­ga­li­me pa­sip­rie­šin­ti spren­di­mams“, – aiš­ki­no A. Skardžius

Jo tei­gi­mu, LSDP bū­ti­na de­cen­tra­li­za­ci­ja, dau­giau ga­lių su­tei­kiant kiek­vie­nam par­ti­jos na­riui.

M. Bas­tys: esu su­dė­tin­go­je situacijoje

Tuo me­tu M. Bas­tys tei­gė to­liau ne­be­si­var­žy­sian­tis dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko. „Tas, ku­ris lai­mės, ti­kiu, kad ves par­ti­ją į prie­kį“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Jis tei­gė esan­tis su­dė­tin­go­je si­tua­ci­jo­je, ku­rią no­rė­jo pa­aiš­kin­ti. „Kai Ša­kių sky­rius vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me kė­lė ma­no kan­di­da­tū­rą, su­rin­kau dau­giau bal­sų nei Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Tuo bū­du bu­vo iš­kel­ta ma­no kan­di­da­tū­ra, ta­čiau vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me pa­sa­kiau, kad, su­sik­los­čius tam ti­kroms ap­lin­ky­bėms, pra­šy­siu, kad Ša­kių ta­ry­ba leis­tų man nu­siim­ti kan­di­da­tū­rą.

Ša­kių sky­riaus ta­ry­bos po­sė­džio ne­ga­lė­jau su­šauk­ti iki šian­dien. Tas ta­ry­bos po­sė­dis bus tik pir­ma­die­nį. Ti­kiu, kad ta­ry­ba leis nu­siim­ti man kan­di­da­tū­rą“, – pa­aiš­ki­no M. Bas­tys.

V. And­riu­kai­čiui įspū­dį pa­li­ko du kandidatai

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Vy­te­nis And­riu­kai­tis, da­ly­va­vęs de­ba­tuo­se, tei­gė, jog įspū­dį jam pa­li­ko du kan­di­da­tai. Ta­čiau pa­var­džių V. And­riu­kai­tis ne­įvar­di­jo.

„Tai yra pir­mi de­ba­tai. Ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti ki­ti ke­li kan­di­da­tai, to­dėl dar bus vie­šų dis­ku­si­jų. Šios dis­ku­si­jos bu­vo la­bai įdo­mios. Vi­si ke­tu­ri kan­di­da­tai tu­rė­jo skir­tin­gus po­žiū­rius. Man aki­vaiz­du, kad jiems dar rei­kės pa­dir­bė­ti iš­ryš­ki­nant sa­vo skir­tu­mus, nes ly­de­riai tu­ri tu­rė­ti ne tik pa­na­šu­mų, bet ir skir­tu­mų.

Jie tu­ri pa­trauk­ti sa­vo po­zi­ci­jo­mis vie­ną ar ki­tą da­lį par­ti­jos bi­čiu­lių. Par­ti­jo­je tu­ri­me kai­res­nių, cen­tris­ti­nių, at­sar­ges­nių so­cial­de­mo­kra­tų. Vi­sas spek­tras. Rei­kia ma­ty­ti, ku­rie ly­de­riai ku­rią da­lį la­biau mo­bi­li­zuos, nes tai – ne­pap­ras­tai svar­bu“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

V. And­riu­kai­tis tei­gė ne­ga­lin­tis at­skleis­ti pa­var­džių, ku­rios jam pa­li­ko ge­riau­sią įspū­dį. „Bū­tų ne­etiš­ka įvar­dy­ti, ne­pa­ma­čius ki­tų kan­di­da­tų. Iš šių ke­tu­rių du, ma­nau, yra to­kie, ku­rie to­liau ne­abe­jo­ti­nai kon­ku­ruos. Aš ma­nau, kad ga­lu­ti­nė­je ko­vo­je ma­ty­si­me tris kan­di­da­tus“, – LRT.lt ko­men­ta­vo V. And­riu­kai­tis.

Pir­mi­nin­ką iš­rinks pavasarį

Pir­mą kar­tą vyks­tan­čiuo­se vi­suo­ti­niuo­se LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se kiek­vie­nas par­ti­jos na­rys tu­ri tei­sę bal­suo­ti sa­vo sky­riu­je už pa­si­rink­tą kan­di­da­tą.

Da­bar­ti­nis jos va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius per­rin­ki­mo ne­sieks. To­kį spren­di­mą jis pri­ėmė par­ti­jai pra­lai­mė­jus Sei­mo rin­ki­mus – so­cial­de­mo­kra­tai, ga­vę 17 man­da­tų, li­ko tre­ti.

Tie­sio­gi­nis LSDP na­rių bal­sa­vi­mas už iš­kel­tus kan­di­da­tus par­ti­jos sky­riuo­se vyks ba­lan­džio 6–8 die­no­mis, o re­zul­ta­tai bus pa­skelb­ti ba­lan­džio 10-ąją. An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras – bal­sa­vi­mas už du dau­giau­sia bal­sų su­rin­ku­sius kan­di­da­tus – nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 28–29 d.

Kas ta­po nau­juo­ju LSDP va­do­vu tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ge­gu­žės 2-ąją.