Yra galimybių nustatyti „Leo LT“ žalą
Ty­ri­mą dėl vers­lo gru­pių įta­kos po­li­ti­kai at­li­ku­sios Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas sa­ko, jog Lie­tu­va da­bar yra pa­jė­gi įver­tin­ti jau pa­nai­kin­to na­cio­na­li­nio in­ves­tuo­to­jo į Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę „Leo LT“ pa­da­ry­tą ža­lą vals­ty­bei ir pri­vers­ti kal­ti­nin­kus ją at­ly­gin­ti.

Vytautas Bakas ketvirtadienį sakė, kad valstybė gali tirti „Leo LT“ sukūrimą ir susigrąžinti patirtą žalą.

„Šiandien, manau, valstybė yra pajėgi įvertinti tą žalą ir pateikti sąskaitas, kad ta žala būtų atlyginta. Tie, kurie atsakingi už šį sandorį“, – Seime žurnalistams teigė NSGK pirmininkas.

Anot jo, „Leo LT“ istoriją turėtų tirti teisininkai, energetikai ir ekonomistai.

„Valstybė yra pajėgi suburti stipriausių teisininkų, energetikų ir ekonomistų komandą bei įvertinti to sandorio sudarymo aplinkybes“, – tvirtino V. Bakas.

NSGK trečiadienį patvirtino tyrimo dėl verslo grupių įtakos politiniams procesams bei sprendimų priėmėjams išvadas. Jose rašoma, kad valstybės ir „Vilniaus prekybos“ skurta „Leo LT“ valstybei galėjo atnešti nuostolių ir įmonės sukūrimo istoriją būtina tirti iš naujo.