Ypatingai nusipelnusiems – dviguba pilietybė
Sei­mas pri­ėmė tai nu­ma­tan­čias Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas. Už jas bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo vie­nas par­la­men­ta­ras, su­si­lai­kė du.

Par­la­men­ta­rai pri­ėmė dau­giau nei prieš me­tus teik­tą pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pro­jek­tą.

Ja­me nu­ma­ty­ta, kad pre­zi­den­tas tu­rės tei­sę nu­spręs­ti, kad ypa­tin­gų nuo­pel­nų Lie­tu­vos vals­ty­bei tu­rin­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis, įgi­jęs ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, iš­sau­go Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Ypa­tin­gais nuo­pel­nais Lie­tu­vos vals­ty­bei lai­ko­ma pi­lie­čio veik­la, ku­ria jis ypač reikš­min­gai pri­si­de­da prie ša­lies vals­ty­bin­gu­mo stip­ri­ni­mo, ga­lios ir jos au­to­ri­te­to tarp­tau­ti­nė­je bend­ruo­me­nė­je di­di­ni­mo.

Taip pat pa­tai­sos su­da­ro ga­li­my­bę ypa­tin­gų nuo­pel­nų tu­rin­tiems as­me­nims su­sig­rą­žin­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, jei jos anks­čiau ne­te­ko.

Mi­nė­tas pa­tai­sas D.Gry­baus­kai­tė re­gis­tra­vo per­nai lap­kri­tį ži­niask­lai­dai pra­ne­šus, kad Jung­ti­nių Vals­ti­jų pi­lie­čiu ta­pęs bu­vęs gar­sus krep­ši­nin­kas Žyd­rū­nas Il­gaus­kas ne­ten­ka Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės.

Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­ja nu­ma­to, kad iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­skir­tus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis.

Pa­gal da­bar­ti­nį Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą, dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tiems, ku­rie iš Lie­tu­vos pa­si­trau­kė oku­pa­ci­jos me­tu iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990-ai­siais, taip pat tiems, ku­rie pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai – gim­da­mi ar­ba per san­tuo­ką.

Dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ne­lei­džia­ma tiems, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.