Vytautas Landsbergis: dabar bandymai pakenkti laisvei daug rafinuotesni
Jei 1990–1991 me­tais Lie­tu­vai grė­sė tie­sio­gi­nė prie­var­ta, šiais lai­kais ban­dy­mai pa­kenk­ti lais­vei – daug ra­fi­nuo­tes­ni, sa­ko Lai­vės pre­mi­jos lau­rea­tas, pir­ma­sis ša­lies va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

Ki­tas šios pre­mi­jos lau­rea­tas, ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus sa­vo ruo­žtu pri­me­na, kad lais­vės nie­kas ne­do­va­no­ja – už ją ko­vo­ja­ma ir ko­va iš­lie­ka nuo­la­ti­nė.

„Ši­to­kie pa­mi­nė­ji­mai tu­ri stip­rin­ti mus, nes pui­kiai ži­no­me, kad lais­vės nie­kas ne­do­va­no­ja, už ją ko­vo­ja­ma ir ko­vo­si­me to­liau. Su di­de­le pa­gar­ba pri­si­me­na­me tuos, ku­rie sa­vo gy­vy­bės au­ka su­tei­kė mums ga­li­my­bę ta lais­ve nau­do­tis“, – trum­po­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po Lais­vės pre­mi­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos Sei­me sa­kė V.Adam­kus.

V.Lands­ber­gis pa­brė­žė, kad „lais­vė yra ta pa­ti, bet iš­šū­kiai, kliū­tys kei­čia­si“.

„Jei kas no­ri pa­ly­gi­ni­mų su 90–91 me­tais, ne­sun­ku pa­ly­gin­ti – ta­da lais­vei grė­sė tie­sio­gi­nė prie­var­ta, smur­tas, ir dau­gy­bė žmo­nių bu­vo pa­si­ry­žę ne­si­trauk­ti net prieš mir­ties pa­vo­jų. Var­dan ko, ką jie jau­tė sa­vy­je – tą di­džią­ją ver­ty­bę ir jau tu­ri­mą lai­mė­ji­mą“, – sa­kė V.Lands­ber­gis.

„Da­bar yra ki­taip, da­bar prie­var­ta­vi­mas, lais­vęs ap­ri­bo­ji­mai yra daug ra­fi­nuo­tes­ni. Yra dau­gy­bė vei­ki­mo, kad mes pa­tys ap­ri­bo­tu­me sa­vo lais­vę, kad mes pa­tys bi­jo­tu­me, ne­ma­ža žmo­nių at­ro­do, gal ne tiek daug, bet jie ban­do tu­rė­ti di­de­lį bal­są, triukš­mau­ja: „O kam tos gė­ly­tės, blo­gos gė­ly­tės“. Tai varg­šai žmo­nės, jie dar ne­lais­vi pa­si­džiaug­ti ne­už­mirš­tuo­le?“ – kal­bė­jo bu­vęs vals­ty­bės va­do­vas.

Pa­ger­biant Sau­sio 13-osios au­kų at­mi­ni­mą Lais­vės gy­nė­jų die­nos sim­bo­liu jau ke­le­ri me­tai yra ta­pęs ne­už­mirš­tuo­lės žie­das – at­la­pe įseg­tas ženk­liu­kas, kaip at­mi­ni­mo ženk­las jis taip pat nau­do­ja­mas ren­gi­niuo­se. Yra prieš­ta­rau­jan­čių šiam ženk­lui, tei­gian­čių, esą tai ne­sąs tau­ti­nis sim­bo­lis, nu­stel­bia ofi­cia­lų­jį – tris­pal­vę, tau­ti­nę vals­ty­bės vė­lia­vą.

V.Lands­ber­giui bu­vo už­duo­tas klau­si­mas apie tai, kaip ver­ti­na da­bar­ti­nio Sei­mo spren­di­mą su­teik­ti jam Lais­vės pre­mi­ją, kai pra­ėju­sios ka­den­ci­jos par­la­men­tas tam pa­sip­rie­ši­no. Bu­vu­sios ka­den­ci­jos Sei­me bu­vo ne­pri­tart a Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos siū­ly­mui 2015-ųjų pre­mi­ją skir­ti V.Lands­ber­giui, ir per­nai per Lais­vės gy­nė­jų die­ną pre­mi­ją iš vi­so ne­bu­vo įteik­ta.

„Aš no­rė­čiau ma­ty­ti skir­tin­gus Sei­mus. Ano Sei­mo jau nė­ra, ir už­mirš­kim“, – at­sa­kė V.Lands­ber­gis.

Bu­vę ša­lies va­do­vai taip pat su­lau­kė ir klau­si­mo, kaip ver­ti­na nau­jų val­dan­čių­jų „no­rą ar­ti­miau bend­rau­ti su Ru­si­ja“, ta­čiau jie abu sa­kė to­kių nau­jo­sios dau­gu­mos sie­kių ne­pas­te­bė­ję.

„Aš pir­miau­sia to­kių di­de­lių jų pa­gei­da­vi­mų ar no­rų ne­su gir­dė­jęs. Mes tu­ri­me ras­ti ke­lią kal­bė­ti, bet ne su tais, ku­rie ag­re­sy­viai ir šią die­ną gra­si­na mū­sų tau­tai“, – at­sa­kė V.Adam­kus.

„Jūs per daug api­bend­ri­nat. Ar jūs ti­krai ži­not jų su­ma­ny­mus? Ką jūs va­di­nat val­dan­čiai­siais? Čia la­bai daug erd­vės spe­ku­lia­ci­joms. Aš gal­vo­ju bend­riau, apie san­ty­kį su žmo­nė­mis ar­ba po­li­ti­niais as­me­ni­mis, ar net su vals­ty­be, ku­ri bu­vo ne­tei­si, el­gė­si blo­gai. Bet jei šian­dien kal­ba­ma apie san­ty­kių pa­ge­ri­ni­mą, aš pir­miau­sia į tą ir žiū­riu – jūs jau ki­taip gal­vo­jat ne­gu va­kar? La­bai džiau­giuo­si, tai pa­sa­ky­kit, kad va­kar mes kly­dom, šian­dien jau gal­vo­jam ki­taip“, – į klau­si­mą at­sa­kė V.Lands­ber­gis.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis bu­vo klau­sia­mas, ar ne­ma­no, jog spren­di­mas su­si­tik­ti su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Alek­sand­ru Udal­co­vu šią sa­vai­tę, prieš Lais­vės gy­nė­jų die­ną, ne­bu­vo klai­da, pa­ste­bė­ta, kad Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius ne­da­ly­va­vo Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­me Sei­me kaip ki­tų ša­lių dip­lo­ma­tai.

V.Pra­nckie­tis at­sa­kė pa­si­rem­da­mas anks­tes­niu V.Lands­ber­gio pa­si­sa­ky­mu, ku­riuo jis į Sau­sio įvy­kių mi­nė­ji­mus siū­lė kvies­ti Ru­si­jos par­la­men­ta­rus. „Dū­mos žmo­nes rei­kė­tų kvies­ti čia, kad jie ži­no­tų, kad Lie­tu­va ko­vo­jo ir už Ru­si­jos de­mo­kra­ti­ją ir ne­tu­ri bū­ti to­kio su­sip­rie­ši­ni­mo, ko­kio kar­tais ban­do­me pa­siek­ti“, – sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Taip pat anks­čiau ži­niask­lai­dai ko­men­tuo­da­mas su­si­ti­ki­mą su am­ba­sa­do­riu­mi A.Udal­co­vu V.Pra­nckie­tis sa­kė, kad tai bu­vu­si pro­ga pri­min­ti apie ne­no­rą iš­duo­ti tei­sia­muo­sius Sau­sio 13-osios by­lo­je.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių. Šim­tai žmo­nių bu­vo su­žeis­ti.