Vytautas Juozapaitis: Gintauto Kėvišo įpėdinio ieškoti neskubama
Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys prof. Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis krei­pė­si į kul­tū­ros mi­nis­trę Lia­ną Ruo­ky­tę-Jons­son dėl kon­kur­so į Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vo par­ei­gas.

Iš­pla­tin­ta­me krei­pi­me­si Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys pra­šo pa­aiš­kin­ti, ko­dėl del­sia­ma or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­są Na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vo par­ei­goms užim­ti, nors Kon­kur­sų į na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų par­ei­gas tvar­kos ap­ra­šo 4.3 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad kon­kur­sas skel­bia­mas „per 15 dar­bo die­nų nuo die­nos, kai tea­tro ar kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vo par­ei­gy­bė įstei­gia­ma, tam­pa lais­va ar­ba ta­po ži­no­ma (yra tei­si­nis pa­grin­das), kad ji bus lais­va“.

„Na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras ne­tu­ri kva­li­fi­kuo­to nuo­la­ti­nio va­do­vo, o tai ne­igia­mai at­si­lie­pia kū­ry­bi­nio ir ad­mi­nis­tra­ci­nio dar­bo efek­ty­vu­mui. Pa­gal pa­čios mi­nis­te­ri­jos par­uoš­tą ir Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą nu­ta­ri­mą, kon­kur­sas nau­jo va­do­vo par­ei­goms užim­ti pri­va­lo bū­ti pa­skelb­tas per dvi sa­vai­tes nuo spren­di­mo, kad va­do­vas bus at­leis­tas. Re­mian­tis šiuo nu­ta­ri­mu, kon­kur­sas LNOBT va­do­vo vie­tai užim­ti tu­ri bū­ti pa­skelb­tas dar šią sa­vai­tę. Esu ti­kras, kad kul­tū­ros mi­nis­trė ger­bia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus ir tei­sės ak­tus ir jų be­są­ly­giš­kai lai­ko­si“, – tei­gė prof. V. Juo­za­pai­tis.

Pri­me­na­me, kad kul­tū­ros mi­nis­trė L. Ruo­ky­tė-Jons­son, rem­da­ma­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mo ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ja, at­lei­do LNOBT di­rek­to­rių Gin­tau­tą Kė­vi­šą iš par­ei­gų dėl sis­te­miš­kai pa­inio­ja­mų pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų dar bir­že­lio 12 d.