Vytautas Bakas: teisėsaugos sprendimas Mindaugo Basčio nereabilituoja
Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys ban­do su­plak­ti tei­si­nius ir po­li­ti­nius pro­ce­sus, ta­čiau tai yra ne­tei­sin­ga, sa­ko par­la­men­ti­nį ty­ri­mą jo at­žvil­giu at­li­ku­sio Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vy­tau­tas Ba­kas.

Taip jis kal­bė­jo kal­bė­jo pro­ku­ro­rams at­si­sa­kius pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl M.Bas­čio pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vą.

Pa­sak V.Ba­ko, toks tei­sė­sau­gos spren­di­mas ne­pa­nai­ki­na M.Bas­čio po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės.

„Mū­sų at­ve­ju tai nie­ko ne­reiš­kia. Tai bu­vo po­li­ti­nis pro­ce­sas, ku­ris va­di­na­mas par­la­men­ti­niu ty­ri­mu, taip pat vyks­ta ap­kal­tos pro­ce­sas. Dar yra tei­si­nis, bau­džia­ma­sis pro­ce­sas, ku­rį vyk­do pro­ku­ra­tū­ra. Aiš­ku, po­nas Bas­tys ir jo gy­ny­ba no­ri su­plak­ti šiuos pro­ce­sus ir pa­sa­ky­ti, kad po­li­ti­nis ir tei­si­nis pro­ce­sas yra tas pats. Iš ti­krų­jų taip nė­ra“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė NSGK va­do­vas.

„Po­li­ti­nio pro­ce­so me­tu bu­vo nu­sta­ty­ti po­no Bas­čio kaip po­li­ti­ko veik­los as­pek­tai, ku­rie bu­vo prieš­in­gi vals­ty­bės in­te­re­sams, ku­rie bu­vo prieš­in­gi pri­ori­te­tams, įtvir­tin­tiems aukš­čiau­siuo­se po­li­ti­niuo­se do­ku­men­tuo­se“, – pri­dū­rė jis.

„Šis (pro­ku­ra­tū­ros) spren­di­mas vi­siš­kai nie­ko ne­kei­čia ir po­no Bas­čio ne­rea­bi­li­tuo­ja. Kas yra svar­biau­sia, jis ne­pa­nei­gia jo veiks­mų“, – tei­gė V.Ba­kas..

Min­dau­gas Bas­tys: Sei­mas vyk­do po­li­ti­nį susidorojimą

Pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mas ne­pra­dė­ti ty­ri­mo jo at­žvil­giu įro­do par­la­men­te vyks­tan­tį po­li­ti­nį su­si­do­ro­ji­mą, sa­ko Sei­mo na­rys Min­dau­gas Bas­tys.

„Ga­li­ma kons­ta­tuo­ti, kad pri­im­da­mas nu­ta­ri­mą, gry­nai su­si­ju­sį su Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 118 straips­niu, Sei­mas vyk­do po­li­ti­nį su­si­do­ro­ji­mą ir vir­ši­ja vi­sus sa­vo įga­lio­ji­mus“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė Min­dau­gas Bas­tys.

Taip po­li­ti­kas kal­bė­jo pro­ku­ro­rams at­si­sa­kius pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vą.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių su Ru­si­jos vals­ty­bi­nių kom­pa­ni­jų ir nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Ru­si­jai dir­ban­čiais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

„Sei­mo iš­va­da yra la­bai pa­na­ši į Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vą“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Nė­ra informacijos

Pro­ku­ro­rai tei­gia, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) me­džia­go­je apie M.Bas­čio ry­šius su vals­ty­bi­nių Ru­si­jos kom­pa­ni­jų ir nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais „nė­ra in­for­ma­ci­jos, ku­ri pa­tvir­tin­tų, kad Sei­mo na­rio M.Bas­čio veiks­muo­se ga­lė­jo bū­ti nu­si­kal­ti­mo, nu­ma­ty­to Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 118 straips­ny­je, ar ki­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų po­žy­mių“.

„M.Bas­tys pra­šy­me prieš jį pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 118 straips­nį ne­nu­ro­dė jo­kių duo­me­nų, pa­tvir­ti­nan­čių jo veiks­mus kaip tu­rin­čius nu­ro­dy­to nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių. To­dėl M.Bas­čio (...) pra­šy­mą ver­tin­ti kaip pa­grin­dą pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą taip pat nė­ra pa­grin­do“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

„At­siž­velg­da­mas į iš­dės­ty­tas ap­lin­ky­bes, Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras 2017 me­tų ba­lan­džio 25 die­ną pri­ėmė nu­ta­ri­mą at­si­sa­ky­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, – pri­dū­rė ji.

Už pa­dė­ji­mą ki­tai vals­ty­bei ar jos or­ga­ni­za­ci­jai veik­ti prieš Lie­tu­vą Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­tas lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­nių me­tų.

Pa­sak R.Stun­die­nės, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas pro­ku­ro­rams nu­ro­dė ne­tu­rin­tis pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos dėl M.Bas­čio gal­būt pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus.

Ini­ci­juo­ta apkalta

Par­la­men­ta­rui Sei­me yra ini­ci­juo­ta ap­kal­ta dėl žval­gy­bos par­ei­gū­nų me­džia­go­je ap­ra­šo­mų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

VSD ver­ti­ni­mu, šie ry­šiai da­ro M.Bas­tį pa­žei­džia­mu ir kel­tų grės­mę jam pa­ti­kė­tos vals­ty­bės pa­slap­ties sau­gu­mui.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, jog par­la­men­ta­ras vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Ru­si­jai dir­ban­čiais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

M.Bas­tys vi­sus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pa­brė­žia Sei­mo na­rio prie­sai­kos ne­su­lau­žęs.