Vytautas Bakas: statydama Astravo AE Baltarusija pažeidžia 3 tarptautines konvencijas
Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo ra­jo­ne sta­to­ma at­omi­nė elek­tri­nė (AE) yra ne­sau­gi ir ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui bei ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai, ket­vir­ta­die­nį nu­ta­rė Sei­mas.

Už Bran­duo­li­nės elek­tri­nės, sta­to­mos Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ko­je, As­tra­vo ra­jo­ne, pri­pa­ži­ni­mo ne­sau­gia, ke­lian­čia grės­mę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai įsta­ty­mą bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) va­do­vas Vy­tau­tas Ba­kas tvir­ti­no, kad pri­im­tas įsta­ty­mas tu­rės di­de­lę reikš­mę.

„Tiek vi­du­ti­niu, tiek il­guo­ju lai­ko­tar­piu tu­rės ypa­tin­gos reikš­mės žmo­nių sau­gu­mui, jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei ir vals­ty­bės pa­žan­gai“, – tei­gė V.Ba­kas.

Pa­sak jo, sta­ty­da­ma ne­sau­gią elek­tri­nę Bal­ta­ru­si­ja pa­žei­džia tris tarp­tau­ti­nes kon­ven­ci­jas, pro­jek­tas yra ne­skaid­rus.

Li­be­ra­lo Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo tei­gi­mu, pri­im­da­ma šį įsta­ty­mą Lie­tu­va par­odė, kad yra pa­si­ren­gu­si nu­trauk­ti ener­ge­ti­nius ry­šius, ku­rie eko­no­miš­kai bū­tų svar­būs, bet geo­po­li­tiš­kai yra dar svar­bes­ni „su ne­igi­mau ženk­lu“.

Pa­sak so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko, As­tra­vo AE pri­pa­ži­ni­mas ke­lian­čia grės­mę Lie­tu­vos sau­gu­mui nė­ra pa­sku­ti­nis spren­di­mas.

„Tai la­bai stip­rus par­la­men­to ins­tru­men­tas, tei­kia­mas mū­sų vyk­do­ma­jai val­džiai ypa­tin­gai tarp­tau­ti­niu mas­tu ieš­ko­ti stip­res­nio par­tne­rių pa­lai­ky­mo“, – tei­gė J.Ole­kas.

Kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ma­no, kad As­tra­vo AE ke­lia­mos grės­mės klau­si­mą de­rė­tų „in­ter­na­cio­na­li­zuo­ti“.

„Siū­lau kreip­tis į Lat­vi­jos, Es­ti­jos par­la­men­tus, kad pri­im­tų ana­lo­giš­kus įsta­ty­mus“, – tvir­ti­no L.Kas­čiū­nas.

Jis taip pat įspė­jo, kad pri­ėmus įsta­ty­mą „lie­ka daug na­mų už­duo­čių“ ką da­ry­ti to­liau, jei­gu As­tra­vo AE bus sta­to­ma to­liau.

Sei­mui pri­sta­ty­da­mas įsta­ty­mo pro­jek­tą ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras Si­mo­nas Ša­tū­nas šią sa­vai­tę aiš­ki­no, kad Bal­ta­ru­si­ja iki šiol nė­ra pa­tei­ku­si įro­dy­mų, kad pa­si­ren­kant at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bų aikš­te­lę As­tra­vo ra­jo­ne bu­vo tin­ka­mai įver­tin­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius, ne­at­lik­ta „pil­nos apim­ties“ TA­TE­NA aikš­te­lės ver­ti­ni­mo mi­si­ja, Bal­ta­ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos elek­tri­nės ri­zi­ką ir at­spa­ru­mą ver­ti­nan­tys stre­so tes­tai.

Vi­ce­mi­nis­tro tei­gi­mu, Lie­tu­va iš Bal­ta­ru­si­jos sis­te­mos im­por­tuo­ja ma­žiau nei 2 proc. elek­tros, to­dėl pra­dė­jus ri­bo­ti bal­ta­ru­siš­kos elek­tros im­por­tą ir jos tran­zi­tą per Lie­tu­vą, tai di­de­lės įta­kos ne­tu­rės.

Sei­mas ne­se­niai pri­ėmė įsta­ty­mą, ku­riuo ke­ti­na­ma ri­bo­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos im­por­tą.

As­tra­vo AE Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad dar­bai vyks­ta ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.