Vyskupas J. Kauneckas: išgyventi okupaciją padėjo tikėjimas
Iš­gy­ven­ti oku­pa­ci­ją Lie­tu­vai pa­dė­jo ti­kė­ji­mas, pir­ma­die­nį iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je Sei­me mi­nint Ge­du­lo ir vil­ties die­ną sa­kė Pa­ne­vė­žio vys­ku­pas eme­ri­tas Jo­nas Kau­nec­kas.

„Ti­kė­ji­mas ne­lei­do Lie­tu­vai pa­si­duo­ti, nes ti­kė­ji­mas di­des­niu ar ma­žes­niu laips­niu apė­mė vi­są Lie­tu­vos vi­suo­me­nę. Ka­lė­das ar Ve­ly­kas šven­tė net kom­par­ti­jos na­riai. Pri­si­me­nu, Aly­tu­je tik vie­na žy­dų šei­ma ne­val­gė Kū­čių va­ka­rie­nės. Tai­gi, slap­ta ar vie­šai vi­si lai­kė­si ti­kė­ji­mo. To­dėl at­ėjo­me į lais­vę be­veik 80 pro­cen­tų ka­ta­li­kų ir 10 pro­cen­tų ki­tų ti­kė­ji­mų. Tik to­kio­je ti­kė­ji­mo ir ko­vos at­mos­fe­ro­je ga­lė­jo gim­ti Są­jū­dis“, - sa­kė dva­si­nin­kas.

Sa­vo kal­bo­je jis taip pat kė­lė klau­si­mą dėl do­ri­nio ug­dy­mo mo­kyk­lo­je.

„Pa­gal­vo­ki­me, kaip ga­li­me iš­lai­ky­ti mū­sų tau­tos ti­kė­ji­mą, tvir­tu­mą kom­piu­te­rių lai­kais? Nuo­lat, kas­dien jau­ni­mui įta­ką da­ro mo­kyk­la. To­dėl to­kia li­be­ra­li Vo­kie­ti­ja tu­ri dvi sa­vai­ti­nes ti­ky­bos ar eti­kos pa­mo­kas, ver­ti­na­mas pa­žy­miais, pri­va­lo­mas vi­siems, nes vi­si pi­lie­čiai pri­va­lo įgy­ti tvir­tus do­ros pa­grin­dus. O pas mus vos vie­na lais­vai pa­si­ren­ka­ma, vi­siš­kai ne­ver­ti­na­ma pa­žy­miais pa­mo­ka. Tad klau­siu: ar per­duo­da­me jau­ni­mui pa­grin­di­nį mū­sų tau­tos tvir­tu­mo gink­lą?“ - kal­bė­jo J.Kau­nec­kas.

1940 me­tų bir­že­lio 15 die­ną So­vie­tų są­jun­ga, su­lau­žy­da­ma tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, oku­pa­vo Lie­tu­vą. 1941 me­tų bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo pir­ma­sis ma­si­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mas į Ru­si­ją. Iš vi­so per 1940–1953 me­tais iš Lie­tu­vos į trem­tį ir la­ge­rius bu­vo iš­vež­ta dau­giau nei 280 tūkst. žmo­nių.