Vyskupai pakvietė popiežių atvykti į Lietuvą
Va­ti­ka­ne pir­ma­die­nį vy­ku­sia­me Lie­tu­vos vys­ku­pų su­si­ti­ki­me su po­pie­žiu­mi Pra­nciš­ku­mi Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas kal­bė­jo apie ar­ti­miau­sius svar­bius mi­nė­ji­mus ir kvie­tė po­pie­žių at­vyk­ti į Lie­tu­vą.

„Lie­tu­vo­je per ar­ti­miau­sius me­tus vyks įvai­rūs reikš­min­gų įvy­kių mi­nė­ji­mai: Že­mai­ti­ja, pa­sku­ti­nė prieš 600 me­tų pa­si­krikš­ti­ju­si Eu­ro­pos da­lis, 2017-ai­siais mi­nės krikš­ti­ji­mo­si pa­bai­gą, o 2018-ai­siais švę­si­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­mo šimt­me­tį, pri­si­min­si­me prieš 25-erius me­tus vy­ku­sią Šv. Jo­no Pa­uliaus II apaš­ta­li­nę ke­lio­nę į Bal­ti­jos ša­lis bei švę­si­me Lie­tu­vos glo­bė­jos, li­go­nių už­ta­rė­jos Tra­kų Die­vo Mo­ti­nos pa­veiks­lo ka­rū­na­vi­mo 300 me­tų ju­bi­lie­jų. Pri­si­min­da­mi, kiek švie­sos mums su­tei­kė ir kaip su­stip­ri­no šv. Jo­no Pa­uliaus ap­si­lan­ky­mas mū­sų lais­vės ke­lio ir Baž­ny­čios at­nau­ji­ni­mo pra­džio­je, ma­lo­niai kvie­čia­me ir lau­kia­me Jū­sų at­vy­ki­mo į Lie­tu­vą“, – sa­kė G.Gru­šas.

Vė­liau Va­ti­ka­no ra­di­jui jis sa­kė, kad po­pie­žiaus vi­zi­tas bū­tų di­de­lė ma­lo­nė, „ta­čiau ži­nant jo prog­ra­mą, krū­vį, lauk­si­me ži­nios, ar su­si­da­rys to­kia ga­li­my­bė“.

Su­si­ti­ki­me Ad Li­mi­na ap­tar­ti šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je ky­lan­tys iš­šū­kiai.

„Jau­ni­mas su­si­du­ria su di­de­liu in­for­ma­ci­jos kie­kiu, jos per­tek­liu­mi, bet tai ne vi­sa­da pa­leng­vi­na jų dva­si­nę ke­lio­nę, vei­kiau daž­nai ap­sun­ki­na. Su­si­du­ria­me su trum­pa­lai­kiš­ku­mu, lai­ki­nu­mu, ku­ris truk­do žmo­gui įsi­pa­rei­go­ti – san­tuo­ko­je, pa­švęs­ta­ja­me gy­ve­ni­me ar ku­ni­gys­tės ke­ly­je. Tad šie kul­tū­ri­niai da­ly­kai ap­sun­ki­na jau­ni­mui pa­si­rin­ki­mą ir yra di­de­lis iš­šū­kis mū­sų pa­sto­ra­ci­niam dar­bui“, – po su­si­ti­ki­mo kal­bė­jo G.Gru­šas.

Pa­sak Vil­niaus ar­ki­vys­ku­po, jam di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko po­pie­žiaus tė­viš­kas ir bro­liš­kas bend­ra­vi­mas su vys­ku­pais. Pa­sak G.Gru­šo, „po­pie­žiui Pra­nciš­kui bū­din­gas ar­tu­mas, dia­lo­gas ir ti­kras bro­liš­ku­mas ti­krai pa­lie­čia šir­dį, jis ly­di ir pa­ta­ria tė­viš­ku­mu, ku­rio mes lau­kiam. Vi­zi­to me­tu vy­ko la­bai at­vi­ros dis­ku­si­jos, kal­bė­jo­mės apie tuos da­ly­kus, ku­rie vyks­ta vi­sa­me pa­sau­ly­je, jie lie­čia ir mus.“

Pir­ma­die­nio ry­tą Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas eme­ri­tas kar­di­no­las Aud­rys Juo­zas Bač­kis ir vi­sų Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų or­di­na­rai ir aug­zi­lia­rai kon­ce­leb­ra­vo Mi­šias prie apaš­ta­lo šv. Pe­tro ka­po, Va­ti­ka­no ba­zi­li­kos krip­to­je. Pir­ma­die­nį prieš­piet jie su­si­ti­ko su po­pie­žiu­mi, su ku­riuo bend­ra­vo apie pu­san­tros va­lan­dos.

Po­pie­žius Jo­nas Pa­ulius II Lie­tu­vo­je lan­kė­si 1993 me­tais. Jis bu­vo pir­ma­sis is­to­ri­jo­je Lie­tu­vą ap­lan­kęs po­pie­žius.