Vyriška kariuomenė (ne)diskriminuoja moterų
Sei­mui sku­bos tvar­ka pri­ta­rus, kad bū­tų grą­žin­ta pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba, į ku­rią nu­ma­ty­ta pa­šauk­ti apie pus­ket­vir­to tūks­tan­čio jau­nų vy­rų, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą užp­lū­do klau­si­mai, ar vie­na­ly­tė ka­riuo­me­nė nė­ra dis­kri­mi­na­ci­nis reiš­ki­nys.

Pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba, į ku­rią nu­ma­ty­ta šauk­ti spe­cia­lios lo­te­ri­jos bū­du at­rink­tus 19-26 me­tų vy­rus, ne vie­nam tau­tie­čiui su­kė­lė abe­jo­nių. Dar tuo­met, kai tai te­bu­vo idė­ja, žmo­nėms ki­lo abe­jo­nių dėl to, ar Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mas nė­ra dis­kri­mi­na­ci­jos pa­gal ly­tį prie­lai­da. Be­je, į Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą kreip­ta­si ir no­rint iš­siaiš­kin­ti, ar pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba pi­lie­čių ne­dis­kri­mi­nuos ir dėl am­žiaus bei so­cia­li­nės pa­dė­ties.

No­rė­tų miš­rios kariuomenės

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos at­sto­vas Val­das Damb­ra­va LŽ pa­brė­žė, kad mū­sų ša­ly­je ren­gian­tis įtei­sin­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą į jų ins­ti­tu­ci­ją dėl ga­li­mų dis­kri­mi­na­ci­jos at­ve­jų krei­pė­si ir vy­rų, ir mo­te­rų. Abie­jų ly­čių at­sto­vams bu­vo svar­bu iš­siaiš­kin­ti, ar mū­sų ša­ly­je ga­lio­jan­tiems įsta­ty­mams ne­prieš­ta­rau­ja tai, kad šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė bus vie­na­ly­tė, iš­im­ti­nai vien iš vy­rų. „Iš klau­si­mų ir jų to­no bu­vo aiš­ku, kad į mus krei­pę­si ir vy­rai, ir mo­te­rys pa­gei­dau­tų, kad šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė bū­tų miš­ri“, - sa­kė V.Damb­ra­va. Jis pa­brė­žė, kad kai ku­rie žmo­nės už­si­mi­nė ir apie gal­būt pa­min­tas mo­te­rų tei­ses, ir net šios ly­ties at­sto­vių pa­že­mi­ni­mą bei sa­vo­tiš­ką nu­ver­ti­ni­mą jų ne­įtrau­kiant į šauk­ti­nius. Ki­tų ma­ny­mu, ne­šau­kiant mo­te­rų gin­ti Tė­vy­nės, joms su­da­ro­mos iš­skir­ti­nės są­ly­gos.

„Be­si­krei­pian­tie­ji į Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą ci­ta­vo Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą, kad ka­ro prie­vo­li­nin­kais lai­ko­mi vi­si vy­rai nuo 19 iki 26 me­tų, bet aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tams ka­ro prie­vo­lės am­žius pa­il­gi­ni­mas iki 38 me­tų. Mū­sų tar­ny­bos klaus­ta, ar tai nė­ra dis­kri­mi­na­ci­ja dėl am­žiaus ir so­cia­li­nės pa­dė­ties, - sa­kė V. Damb­ra­va. - Tie­są sa­kant, vi­si mū­sų tar­ny­bai pa­teik­ti klau­si­mai lyg ir krei­pė min­tį į tai, kaip bū­tų ga­li­ma "iš­si­suk­ti" nuo tar­na­vi­mo ka­riuo­me­nė­je. Ti­kė­ti­na, jog vy­rai, kė­lę min­tį, jog į ka­ro tar­ny­bą bū­tų šau­kia­mos ir mo­te­rys, tu­rė­jo vil­tį, kad to­kiu at­ve­ju bū­tų šau­kia­ma ma­žiau vy­rų.“

Dis­kri­mi­na­ci­jos nenustatyta

V. Damb­ra­va pa­ti­ki­no, kad tik vy­rams tai­ko­ma pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba nė­ra dis­kri­mi­na­ci­nio po­bū­džio, nes Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me ra­šo­ma, jog vy­rams ir mo­te­rims nu­sta­ty­ti skir­tin­gi ka­ro prie­vo­lės at­li­ki­mo at­ve­jai nė­ra mo­te­rų ir vy­rų ly­gių tei­sių pa­žei­di­mas. Tas pats įsta­ty­mas nu­sta­to ri­bo­ji­mus bei spe­cia­lius rei­ka­la­vi­mus ir dėl am­žiaus bei so­cia­li­nės pa­dė­ties, kai tai pa­tei­si­na tu­ri­mas/// tei­sė­tas/// tiks­las, o šio tiks­lo sie­kia­ma tin­ka­mo­mis ir leis­ti­no­mis prie­mo­nė­mis. Tad nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­gal ku­rią aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tams ka­ro prie­vo­lės am­žius pa­il­gi­na­mas, nė­ra dis­kri­mi­na­ci­nė.

„Lie­tu­vo­je am­žiaus ri­bos tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tos dau­ge­ly­je sri­čių. Pa­vyz­džiui, į ka­zi­no ga­li­ma ei­ti nuo 21 me­tų, tap­ti Sei­mo na­riu lei­džia­ma nuo 25-erių, o ša­lies pre­zi­den­tu – nuo 45 me­tų“, - aiš­ki­no Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos at­sto­vas. Jis tei­gė, jog no­rint, kad į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bū­tų šau­kia­mi ne tik vy­rai, bet ir mo­te­rys, Sei­mas tu­rė­tų pa­keis­ti Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mą.

V. Damb­ra­vos ži­nio­mis, nuo ki­tų me­tų pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba mo­te­rims įve­da­ma Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je. Nor­ve­gi­ja bus pir­mo­jo NA­TO blo­ko ša­lis, ku­rios šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė­je tar­naus ir mo­te­rys.