Vyriausybės vicekancleris Donatas Malaškevičius palieka postą
Kiek dau­giau nei mė­ne­sį Vy­riau­sy­bės pir­muo­ju vi­ce­kanc­le­riu dir­bęs Do­na­tas Ma­laš­ke­vi­čius lai­mė­jo kon­kur­są į vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Pir­ki­mų cen­tro di­rek­to­riaus pos­tą.

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas BNS pa­tvir­ti­no, kad D.Ma­laš­ke­vi­čius par­ei­gas kan­ce­lia­ri­jo­je pa­lie­ka jau šią sa­vai­tę.

„Taip, jo pa­sku­ti­nė dar­bo die­na yra šis penk­ta­die­nis“, – sa­kė T.Ber­žins­kas.

Jis BNS in­for­ma­vo, kad D.Ma­laš­ke­vi­čius lai­mė­jo pa­kar­to­ti­nį „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ kon­kur­są į šias par­ei­gas, pir­ma­ja­me ne­at­si­ra­dus kva­li­fi­kuo­tų ir tin­ka­mų kan­di­da­tų.

Pa­sak T.Ber­žins­ko, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ kė­lė du pa­grin­di­nius rei­ka­la­vi­mus: dar­bo su vie­šai­siais pir­ki­mais pa­tir­ties bei ge­bė­ji­mo iden­ti­fi­kuo­ti pa­žei­di­mus, ko­rup­ci­jos at­ve­jus, pre­ven­ci­jų prie­mo­nių die­gi­mą, taip pat pa­tir­tį efek­ty­vi­nant vie­šų­jų pir­ki­mų, bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos, per­so­na­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir ki­tas funk­ci­jas. Šių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ko nė vie­nas pir­ma­ja­me kon­kur­se da­ly­va­vu­sių pre­ten­den­tų.

Anot jo, D.Ma­laš­ke­vi­čiaus, anks­čiau va­do­va­vu­sio po­li­ci­jos Im­uni­te­to val­dy­bai, kan­di­da­tū­ra su­si­do­mė­jo pa­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vy­bė, apie tai in­for­ma­vu­si su­si­sie­ki­mo mi­nis­trą bei prem­je­rą.

„Prem­je­ras pa­si­kal­bė­jo su Do­na­tu Ma­laš­ke­vi­čiu­mi ir su­tei­kė jam ga­li­my­bę pa­si­rink­ti, ap­sisp­ręs­ti pa­čiam. D.Ma­laš­ke­vi­čius nu­ta­rė su­da­ly­vau­ti kon­kur­se ir jį lai­mė­jo“, – BNS sa­kė T.Ber­žins­kas.

„Prem­je­ras tei­gia ap­gai­les­tau­jan­tis, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją pa­lie­ka pa­ty­ręs ir kom­pe­ten­tin­gas spe­cia­lis­tas, ta­čiau kar­tu su­pran­ta, jog vals­ty­bės in­te­re­sai yra svar­biau ir kad šiuo me­tu „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ rei­ka­lin­gi ge­riau­si spe­cia­lis­tai. Prem­je­ras su­pran­ta ir ger­bia jo pa­si­rin­ki­mą bei lin­ki jam kuo ge­riau­sios sėk­mės to­li­mes­nė­je pro­fe­si­nė­je veik­lo­je“, – tei­gė prem­je­ro at­sto­vas.

Bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas D.Ma­laš­ke­vi­čius aukš­tas par­ei­gas Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je užė­mė kiek dau­giau nei mė­ne­sį – nuo va­sa­rio 17 die­nos.

D.Ma­laš­ke­vi­čius tar­ny­bą vi­daus tar­ny­bos sis­te­mo­je pra­dė­jo 1995 me­tais. Nuo 2011 me­tų pa­bai­gos jis bu­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­ku, nuo 2015-ųjų dir­bo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ju. S.Skver­ne­lis yra ėjęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro par­ei­gas.