Vyriausybės programoje – mažiau konkretumo dėl mokesčių
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ne­be­li­ko kon­kre­čių siū­ly­mų dėl pla­nuo­ja­mos mo­kes­čių pert­var­kos, taip pat at­sar­giai kal­ba­ma apie ga­li­mus pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos pa­kei­ti­mus.

Prog­ra­mo­je, ku­ri an­tra­die­nį bus tei­kia­ma Sei­mui, dek­la­ruo­ja­mi ke­ti­ni­mai pert­var­ky­ti mo­kes­čių ir pen­si­jų sis­te­mas bei pa­ge­rin­ti jų ad­mi­nis­tra­vi­mą, kal­ba­ma apie sie­kius mo­kes­čių sis­te­mą „pa­da­ry­ti pa­pras­tes­nę, skaid­res­nę ir aiš­kes­nę“, ta­čiau anks­čiau įvar­din­tų ga­li­mų spren­di­mo bū­dų ne­be­li­ko.

Mo­kes­čių po­li­ti­ka tu­ri bū­ti paprastesnė

Pa­sak do­ku­men­to, bū­ti­na ma­žin­ti prie­lai­das su­si­ta­ri­mams dėl „vo­ke­lių“, di­din­ti sis­te­mos skaid­ru­mą ir pa­ska­tas mo­kė­ti mo­kes­čius, to­dėl bus svars­to­ma su­jung­ti darb­da­vio ir dar­buo­to­jo mo­ka­mus mo­kes­čius, skaid­ri­nant dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kes­ti­ni­mą, di­di­nant pa­ska­tas le­ga­liai dirb­ti bei ma­žin­ti še­šė­lį.

Apie kon­kre­čius mo­kes­čių ta­ri­fų pa­si­kei­ti­mus Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ne­kal­ba­ma, taip pat nu­ro­do­ma, kad bus „ver­ti­na­mos ir ki­tos al­ter­na­ty­vos šiems tiks­lams (dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kes­ti­ni­mo su­pap­ras­ti­ni­mui – BNS) pa­siek­ti“.

„Vals­tie­čių“ rin­ki­mų prog­ra­mo­je bu­vo nu­ma­to­ma su­pap­ras­tin­ti mo­kes­čių skai­čia­vi­mo tvar­ką ir nu­sta­ty­ti du mo­kes­čius – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį (GPM), ku­ris ap­jung­tų da­bar­ti­nį GPM, pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) ir da­lį so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čių, ir pen­si­jų drau­di­mo mo­kes­tį (PDM). GPM bū­tų skai­čiuo­ja­mas nuo vi­sų as­mens pa­ja­mų, iš­sky­rus se­nat­vės ir ki­tas pen­si­jas, o PDM – nuo vi­sų pa­ja­mų, iš­sky­rus ka­pi­ta­lo ir in­ves­ti­ci­jų pa­ja­mas, se­nat­vės ir ki­tas pen­si­jas. Bu­vo nu­ro­do­ma, kad GPM ir PDM bus skai­čiuo­ja­mi nuo vi­so au­to­ma­tiš­kai pers­kai­čiuo­to dar­bo už­mo­kes­čio, ne­skirs­tant jo į „dar­buo­to­jo“ ir į „darb­da­vio“.

Kon­kre­čių nau­jų mo­kes­čių ta­ri­fų „vals­tie­čiai“ ofi­cia­liai ne­bu­vo ne­ro­dę, ta­čiau jų ly­de­riai ži­niask­lai­dai yra mi­nė­ję, kad nau­ja­sis GPM ta­ri­fas tu­rė­tų siek­ti 29 proc., o PDM ta­ri­fas – 9 proc. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis taip pat tei­gė, kad gau­nan­tiems di­des­nį kaip 1 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mą (iki mo­kes­čių), GPM ta­ri­fas ga­li bū­ti 4 punk­tais di­des­nis.

Apie ga­li­my­bę įves­ti prog­re­si­nius mo­kes­čius už­si­me­na­ma ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, ta­čiau nu­ro­do­ma, kad to­kia ga­li­my­bė bus svars­to­ma tik il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je, kai tam bus pa­lan­ki vi­suo­me­nės nuo­mo­nė.

Prog­ra­mo­je nu­ro­do­ma, kad bus įver­tin­tos ga­li­my­bės in­dek­suo­ti gy­ven­to­jų mo­kes­čiams aps­kai­čiuo­ti tai­ko­mus ne­ap­mo­kes­ti­na­muo­sius dy­džius. Anks­čiau „vals­tie­čiai“ tei­gė ke­ti­nan­tys nu­sta­ty­ti au­to­ma­tiš­kai in­dek­suo­ja­mą me­ti­nį ba­zi­nį as­mens ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį (NPD), taip pat ati­tin­ka­mais koe­fi­cien­tais ko­re­guo­ja­mą vai­ko NPD.

GPM leng­va­tos bū­tų tai­ko­mos tik eko­no­miš­kai ir so­cia­liai pa­grįs­tais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, įmo­koms į kau­pia­muo­sius pen­si­jų fon­dus, už stu­di­jas. Anks­čiau „vals­tie­čiai“ dek­la­ra­vo, kad leng­va­ta bū­tų tai­ko­ma ir pir­mo­jo būs­to pa­sko­lų pa­lū­ka­noms, da­bar apie tai ne­už­si­me­na­ma.

Ke­ti­na­ma ri­bo­ti nau­jas PVM lengvatas

Vy­riau­sy­bės ke­ti­na ri­bo­ti nau­jas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tas, įver­tin­ti da­bar­ti­nių leng­va­tų bū­ti­nu­mą. Tei­gia­ma, kad dau­gu­ma to­kių leng­va­tų nė­ra so­cia­liai tei­sin­gos, duo­da ri­bo­tą nau­dą ga­lu­ti­niam var­to­to­jui ir di­di­na vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tą. Kon­kre­čiau apie šias leng­va­tas ne­pa­si­sa­ko­ma, taip pat ne­kal­ba­ma ir apie PVM leng­va­tą cen­tri­niam šil­dy­mui, ku­rią Sei­me da­bar siū­lo­ma pra­tęs­ti iki 2017 me­tų bir­že­lio 1 die­nos.

Pla­nuo­ja­ma su­vie­no­din­ti skir­tin­gų vers­lo for­mų mo­kes­ti­nes prie­vo­les, svars­ty­ti ga­li­my­bę įves­ti spe­cia­lų drau­di­mo ap­mo­kes­ti­ni­mą, su­griež­tin­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu li­cen­ci­ja­vi­mą bei di­din­ti ak­ci­zus už al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko pro­duk­tus.

„E­sant to­les­nio ri­bo­ji­mo po­rei­kiui, įver­tin­si­me ga­li­my­bę įves­ti vals­ty­bi­nę mo­no­po­li­nę pre­ky­bos al­ko­ho­liu sis­te­mą“, – tei­gia­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. Anks­čiau „vals­tie­čiai“ dek­la­ra­vo kon­kre­tų tiks­lą įves­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lį.

Pla­nuo­ja­ma ke­tu­rių pa­ko­pų pen­si­jų sistema

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ne­at­si­sa­ko­ma „vals­tie­čių“ tiks­lo su­kur­ti nau­ją ke­tu­rių pa­ko­pų pen­si­jų sis­te­mą, ta­čiau ne­be­kal­ba­ma apie da­bar­ti­nės an­trą ir tre­čią pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų su­jun­gi­mą.

Pir­mą pa­ko­pą su­da­ry­tų pa­grin­di­nė vi­siems vie­no­da ir au­to­ma­tiš­kai in­dek­suo­ja­ma pen­si­ja iš vals­ty­bės biu­dže­to, an­trą – „Sod­ros“ ei­na­mų­jų mo­kė­ji­mų pen­si­ja, su­da­ry­ta aps­kai­tos vie­ne­tų pa­grin­du ir au­to­ma­tiš­kai in­dek­suo­ja­ma, ji pri­klau­sy­tų nuo su­mo­kė­tų įmo­kų, be iš­mo­kų „lu­bų“.

Tre­čia­jai pa­ko­pai ke­ti­na­ma pri­skir­ti pro­fe­si­nę kau­pia­mą­ją pen­si­ją, fi­nan­suo­ja­mą sa­va­no­riš­ko­mis darb­da­vio ir gy­ven­to­jo įmo­ko­mis, ku­rioms ne­bū­tų tai­ko­mi pa­ja­mų ir pel­no mo­kes­čiai. Anot prog­ra­mos ren­gė­jų, šiuo me­tu ši gran­dis nė­ra iš­plė­to­ta, to­dėl darb­da­viai ir dar­buo­to­jai bus ska­ti­na­mi nau­do­tis šia ga­li­my­be.

Ket­vir­tą pa­ko­pą su­da­ry­tų pri­va­čiai kau­pia­ma pen­si­ja, ta­čiau apie ją kon­kre­čiai ne­kal­ba­ma – nu­ro­do­ma, kad bus įver­tin­tas da­bar­ti­nės an­tros ir tre­čios pa­ko­pos pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mos veiks­min­gu­mas ir to­bu­li­ni­mo ga­li­my­bės.

Ne­del­siant ke­ti­na­ma per­kel­ti „Sod­ros“ sko­lą į vals­ty­bės biu­dže­tą, taip su­stab­dant pa­lū­ka­nų už ją mo­kė­ji­mą. Kol bus pert­var­ky­ta pen­si­jų sis­te­ma, „Sod­rai“ bū­tų skir­ti asig­na­vi­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to įmo­koms į an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dus kom­pen­suo­ti.

At­sar­giau kal­ba­ma ir apie „vals­tie­čių“ pa­ža­dą nuo lie­pos 1 die­nos apie 40 eu­rų pa­di­din­ti vi­du­ti­nę se­nat­vės pen­si­ją. Prog­ra­mo­je tei­gia­ma, kad to bus sie­kia­ma, at­siž­vel­giant į ša­lies fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

Iki 2017 me­tų lie­pos 1 die­nos ke­ti­na­ma baig­ti pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo pro­ce­są.

Į „Sod­ros“ ta­ry­bą nu­ma­to­ma pa­kvies­ti eko­no­mi­kos eks­per­tus, taip pat iš Skan­di­na­vi­jos ša­lių, su­teik­ti ta­ry­bai tei­sę tvir­tin­ti ar­ba at­mes­ti jos biu­dže­to pro­jek­tus ir pri­im­ti ki­tus su fon­do val­dy­mu su­si­ju­sius spren­di­mus. At­ei­ty­je ke­ti­na­ma įkur­ti Pen­si­jų ta­ry­bą, ku­rio­je dirb­tų pen­si­jų eko­no­mi­kos eks­per­tai ir ak­tua­rai.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ne­be­li­ko „vals­tie­čių“ ke­ti­ni­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­me­niu įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, jog vals­ty­bės, ku­rio­se dir­ba ir mo­kes­čius mo­ka ki­tos ES vals­ty­bės pi­lie­čiai, su pa­sta­rą­ja da­lin­tų­si jos pi­lie­čių pa­ja­mų mo­kes­čiais ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms. Anks­čiau bu­vo tei­gia­ma, kad tai bū­tų rea­lus žings­nis link Eu­ro­pos so­cia­li­nės są­jun­gos kū­ri­mo.