Vyriausybės plane – staigmena mokytojams ir mokiniams
Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pla­nuo­se – pra­il­gin­ti moks­lo me­tai. 

„To­kį siū­ly­mą ke­ti­na­me įtvir­tin­ti šių me­tų an­trą ket­vir­tį, o įsi­ga­lio­ji­mas pra­si­dės šie­met ar nuo 2018 me­tų – dar ne­ga­lė­čiau tiks­liai pa­sa­ky­ti“, – BNS sa­kė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Anot jos, il­ges­ni moks­lo me­tai tu­rė­tų pa­ge­rin­ti mo­ki­nių pa­sie­ki­mus.

„Ty­ri­mai ro­do, kad mū­sų moks­lo me­tai yra vie­ni trum­piau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, juos il­gin­ti re­ko­men­duo­ja ir EB­PO. Tai tie­sio­giai sie­ja­ma su mo­ki­nių pa­sie­ki­mais. Ug­dy­mo prog­ra­ma mo­kyk­lo­se ne­tu­rė­tų keis­tis, ne­bū­tų di­di­na­ma jos apim­tis, bet ji bū­tų įgy­ven­di­na­ma per il­ges­nį lai­ką. Dėl to ma­žė­tų ir na­mų dar­bų, mū­sų vai­kai da­bar tu­ri vie­ną di­džiau­sių na­mų dar­bų krū­vį Eu­ro­po­je“, – pa­sa­ko­jo mi­nis­trė.

Ji sa­kė kol kas ne­ži­nan­ti, kiek il­gės moks­lo me­tai.

„Kiek die­nų pri­dė­ti – ar tai ke­lios, ar ke­lio­li­ka die­nų – gal­būt ma­ži­nant pa­pil­do­mų at­os­to­gų truk­mę, tą ti­krai dar dis­ku­tuo­si­me. Kiek ana­li­za­vo­me, nor­ma­liai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se vai­kų at­os­to­gų in­ter­va­lai yra kad 7 ar 8 sa­vai­tės, tą re­ko­men­duo­ja ir edu­ko­lo­gai, tuo me­tu Lie­tu­vo­je yra ir to­kių pra­kti­kų, kur pra­di­nu­kai dėl pa­pil­do­mų at­os­to­gų kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se an­trą pus­me­tį at­os­to­gau­ja be­veik kas mė­ne­sį: ir sau­sį, ir va­sa­rį, ir ko­vą, tai sie­ti­na ir su mū­sų įvai­rio­mis šven­tė­mis“, – aiš­ki­no J.Pe­traus­kie­nė.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no pro­jek­te, ku­rį ma­tė BNS, be ki­ta ko, iki vi­dur­va­sa­rio ža­da­ma pri­im­ti spren­di­mus dėl ne­mo­ka­mų ba­ka­lau­ro stu­di­jų.

„Mo­de­liuo­ja­me ne­mo­ka­mo moks­lo įve­di­mą, vyks­ta skai­čia­vi­mai, yra nu­ma­to­ma keis­ti įsta­ty­mi­nę ba­zę, tai čia tas punk­tas bus šių me­tų an­trą­jį ket­vir­tį, o įsi­ga­lio­ji­mas ti­krai ne­ga­lė­tų bū­ti šie­met, čia bū­tų kal­ba apie 2018 me­tus. No­rė­tų­si įneš­ti ra­mu­mo, nes to blaš­ky­mo­si yra ga­na daug – šių me­tų sto­ji­me ti­krai jo­kių gran­dio­zi­nių per­mai­nų ne­bus“, – dės­tė mi­nis­trė.

Pa­klaus­ta, ar nu­ma­to­ma pert­var­ka reikš­tų, kad vi­sai ne­lik­tų ga­li­my­bės stu­di­juo­ti ba­ka­lau­ro sa­vo lė­šo­mis, mi­nis­trė sa­kė ne­ga­lin­ti to kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, ir pa­brė­žė, kad svar­biau­sia yra už­ti­krin­ti ko­ky­biš­kas stu­di­jas.

„Jei­gu uni­ver­si­te­tai ga­li už­ti­krin­ti ko­ky­biš­kas stu­di­jas mo­kan­tiems už moks­lą, Kons­ti­tu­ci­ja ne­drau­džia pri­im­ti mo­kan­čių už moks­lą, tie­siog sie­kia­me, kad vi­si at­ei­tų pa­kan­ka­mai ge­rai pa­si­ren­gę ir kad stu­di­jos, ku­rios vyks­tų, bū­tų ly­giai to­kios pat ko­ky­biš­kos, ne­bū­tų rū­šia­vi­mo, kad vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se – stip­riau pa­si­ren­gę, o vals­ty­bės ne­fi­nan­suo­ja­mo­se – silp­nes­ni“, – sa­kė J.Pe­traus­kie­nė.

Pa­gal Vy­riau­sy­bės pla­nus, nau­ja bend­ro­jo ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mo me­to­di­ka vi­so­je ša­ly­je tu­rė­tų bū­ti įdie­gi­ma 2018 tre­čią­jį ket­vir­tį, api­bend­ri­nus šiuo me­tu ke­lio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se vyks­tan­čio kla­sės krep­še­lio eks­pe­ri­men­tą. 2018 me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį taip pat bū­tų įve­da­mas eta­ti­nis mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mas. Anks­čiau mi­nis­trė yra sa­kiu­si, kad eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas ga­lė­tų bū­ti įve­da­mas nuo 2018 me­tų sau­sio.

„Vyks­ta nor­ma­li dis­ku­si­ja, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, ko­vo mė­ne­sį tu­rė­si­me mo­de­lį (...), tą mo­de­lį pa­teik­si­me Sei­mui. Pri­klau­so­mai nuo to, ko­kį mo­de­lį su­tar­si­me, tu­ri­me įver­tin­ti, ar rei­kės pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, jei rei­kės, tai kiek, esa­me nu­si­ma­tę, kad tai at­sis­pin­dės 2018 me­tų biu­dže­te. Taip pat rei­kia ir tei­siš­kai įtvir­tin­ti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą. Ar tai pa­lei­si­me ka­len­do­ri­nių me­tų pra­džio­je, ar su nau­jais moks­lo me­tais, pri­klau­sys nuo to, kiek rei­kės pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo. Bet sie­kia­me, kad tai bū­tų nuo 2018 me­tų pra­džios“, – BNS aiš­ki­no mi­nis­trė.

Pa­gal mi­nė­tą pla­no pro­jek­tą, bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mo pla­nas tu­rė­tų bū­ti par­eng­tas iki 2017 me­tų pa­bai­gos, o įgy­ven­din­tas iki 2020-ųjų tre­čio ket­vir­čio.