Vyriausybės pažadai tikrove nevirsta
Nors Vy­riau­sy­bė dek­la­ruo­ja sie­kį ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių, rea­ly­bė ro­do vi­sai ką ki­ta. Per šios val­džios val­dy­mo me­tus vals­ty­bės biu­ro­kra­ti­nis apa­ra­tas iš­si­pū­tė.

Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, nuo 2012-ųjų iki šių me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se bei įstai­go­se užim­tų par­ei­gy­bių pa­dau­gė­jo be­veik 600 – nuo 53 430 iki 54 016 eta­tų.

Opo­zi­ci­ja pik­ti­na­si, kad ša­ly­je ma­žė­jant gy­ven­to­jų vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čiaus krei­vė ky­la aukš­tyn. Tuo me­tu Vy­riau­sy­bė žong­li­ruo­ja sau pa­lan­kiais skai­čiais.

Nau­jų eta­tų neįsteigė

Kal­bė­da­ma apie val­di­nin­kų skai­čiaus di­na­mi­ką, Vy­riau­sy­bė nu­ro­do 132 par­ei­gy­bė­mis su­ma­ži­nu­si bend­rą di­džiau­sią leis­ti­ną vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių, ne­užim­tus eta­tus pers­kirs­čiu­si tarp mi­nis­te­ri­jų ir ne­įs­tei­gu­si nau­jų par­ei­gy­bių. Pa­vyz­džiui, tei­gia­ma, kad dėl pa­si­kei­tu­sios geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos re­gio­ne rugp­jū­tį dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos grą­ži­ni­mo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pri­rei­kė 250 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų par­ei­gy­bių, kad bū­tų ga­li­ma ap­tar­nau­ti nau­jus šauk­ti­nius. Tam bu­vo pers­kirs­ty­tos par­ei­gy­bės tarp mi­nis­te­ri­jų bei joms pa­val­džių įstai­gų, ir bend­ras val­di­nin­kų skai­čius ne­išau­go.

„Taip pat esu įpa­rei­go­jęs Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją iki 2015 me­tų gruo­džio 1 die­nos pa­teik­ti Vy­riau­sy­bei nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo bū­tų siū­lo­ma nuo 2016 me­tų sau­sio 1-osios su­ma­žin­ti nu­sta­ty­tą di­džiau­sią leis­ti­ną par­ei­gy­bių skai­čių tiek, kad skir­tu­mas tarp Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­to di­džiau­sio leis­ti­no par­ei­gy­bių skai­čiaus ir įstai­go­se užim­tų par­ei­gy­bių skai­čiaus su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 10 pro­cen­tų“, – pa­brė­žė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Ne­pa­tei­si­na­mas augimas

Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rys Dai­nius Krei­vys ste­bė­jo­si spar­čiai au­gan­čiu vals­ty­bės apa­ra­tu. „Toks au­gi­mas ne­pa­tei­si­na­mas, nes, Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, gy­ven­to­jų skai­čius pa­sta­rai­siais me­tais nuo­sek­liai ma­žė­jo ir su­si­trau­kė dau­giau nei šim­tu tūks­tan­čių. Vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čius tu­rė­tų bū­ti tie­sio­giai sie­ja­mas su gy­ven­to­jų skai­čiu­mi“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

D. Krei­viui ky­la klau­si­mą, ko­kios yra ti­kro­sios pre­ce­den­to esą ne­tu­rin­čio vals­ty­bės apa­ra­to di­dė­ji­mo prie­žas­tys. „Su­si­da­ro įspū­dis, kad val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja vi­siš­kai ne­si­lai­ko per rin­ki­mus duo­tų pa­ža­dų pert­var­ky­ti Vy­riau­sy­bės įstai­gų tink­lą taip, kad bū­tų tau­po­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos. Di­di­nant bend­rą tar­nau­to­jų skai­čių, nė­ra im­ama­si jo­kių re­for­mų sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti esa­mą tink­lą ir esant ga­li­my­bei ska­tin­ti jau dir­ban­čius pro­fe­sio­na­lus“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

D. Krei­vio nuo­mo­ne, val­dan­tie­ji sie­kia pri­trauk­ti dau­giau nuo dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je pri­klau­so­mų rin­kė­jų, o tiks­las mo­der­ni­zuo­ti vals­ty­bi­nį sek­to­rių bei pri­trauk­ti jau­nų spe­cia­lis­tų taip ir liks ne­įgy­ven­din­tas.

Bū­ti­na pri­si­tai­ky­ti prie realijų

Eko­no­mis­to Ne­ri­jaus Ma­čiu­lio tei­gi­mu, biu­ro­kra­ti­nio apa­ra­to pa­di­dė­ji­mas be­veik 600 par­ei­gy­bių nė­ra itin reikš­min­gas po­ky­tis. „Pri­si­me­nant 2009, 2010 me­tus, val­di­nin­kų skai­čius bu­vo su­ma­žė­jęs dėl kri­zės, eko­no­mi­kos nuo­smu­kio ir ma­žes­nių vals­ty­bės ga­li­my­bių mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus tar­nau­to­jams. Da­bar eko­no­mi­ka su­grį­žo ir vir­ši­jo iki­kri­zi­nį ly­gį, fi­nan­sai be­veik su­ba­lan­suo­ti, at­si­ran­da dau­giau ga­li­my­bių įdar­bin­ti val­di­nin­kus. Ta­čiau ar jų rei­kia, su­dė­tin­ga ko­men­tuo­ti. Rei­kia pa­žiū­rė­ti, ku­riuo­se sek­to­riuo­se, sa­vi­val­dy­bė­se ar mi­nis­te­ri­jo­se at­si­ran­da nau­jų dar­buo­to­jų, ko­kias funk­ci­jas jie at­lie­ka“, – aiš­ki­no eks­per­tas.

Vis dėl­to N. Ma­čiu­lis pa­žy­mė­jo, kad vals­ty­bės val­dy­mo apa­ra­tas tu­ri pri­si­tai­ky­ti prie ma­žė­jan­čio gy­ven­to­jų skai­čiaus. Iš­lai­ky­ti di­de­lį vie­šą­jį sek­to­rių ne tik kai­nuos vis bran­giau. Į val­di­nin­kų luo­mą „nu­te­kan­tys“ dar­buo­to­jai – nuo­sto­lis pri­va­čiam sek­to­riui, sto­ko­jan­čiam dar­bo jė­gos. „Kai ku­riais at­ve­jais dar­buo­to­jai, ku­rie „nu­sė­da“ vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ga­lė­tų su­kur­ti dau­giau pri­dė­ti­nės ver­tės ir bū­ti nau­din­ges­ni pri­va­čia­me sek­to­riu­je“, – sa­kė jis.

Klau­si­mą, ko­dėl vi­soms val­džioms, dek­la­ruo­jan­čioms sie­kį pert­var­ky­ti vals­ty­bės tar­ny­bą, op­ti­mi­zuo­ti val­di­nin­kų skai­čių, to ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti, anot N. Ma­čiu­lio, rei­kė­tų už­duo­ti po­li­ti­kams. Kar­tu jis pa­brė­žė, kad ne pa­slap­tis, jog Lie­tu­vo­je pa­pli­tu­si po­li­ti­nė pra­kti­ka vals­ty­bės tar­ny­bo­je, vals­ty­bės val­do­mo­se įmo­nė­se įdar­bin­ti į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas, Sei­mą ne­iš­rink­tus par­ti­jų na­rius.