Vyriausybės pasitarime bus aptariamas klausimas dėl įvykių Turkijoje
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius, Mon­go­li­jo­je da­ly­vau­jan­tis 11-aja­me aukš­čiau­sio­jo ly­gio Azi­jos ir Eu­ro­pos su­si­ti­ki­me (ASEM), sa­ko, kad pir­ma­die­nį į Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mą bus įtrauk­tas klau­si­mas dėl įvy­kių Tur­ki­jo­je, kai lie­pos 15-osios nak­tį gru­pė ka­riš­kių ban­dė įvyk­dy­ti per­vers­mą.

Šiuo me­tu prem­je­ras, at­siž­vel­giant į Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) re­ko­men­da­ci­jas, ra­gi­na ar­ti­miau­siu me­tu su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų ke­lio­nių į Tur­ki­ją, o ša­ly­je esan­čius tau­tie­čius pa­si­rink­ti sau­gią bu­vi­mo vie­tą, veng­ti vie­šų erd­vių, ypač de­mons­tra­ci­jų, ir iš­lik­ti bud­rius bei nuo­la­tos pa­lai­ky­ti ry­šį su ke­lio­nių agen­tū­ra ir­/ar avia­kom­pa­ni­ja bei Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­ne at­sto­vy­be ir ki­tais URM par­ei­gū­nais, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Tur­ki­jo­je esan­tys Lie­tu­vos pi­lie­čiai pa­gal­bos ga­li kreip­tis į URM te­le­fo­nais +370 706 5 2444, +370 699 83537, +370 682 44841. Lie­tu­vius, esan­čius Tur­ki­jo­je, pra­šo­ma re­gis­truo­tis ad­re­su pi­lie­ciai­@urm.lt.

Pa­žy­mė­ti­na, kad re­ko­men­duo­ja­ma va­do­vau­tis vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jų re­ko­men­da­ci­jo­mis ir nu­ro­dy­mais.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas pa­brė­žia, kad Lie­tu­vos am­ba­sa­da Tur­ki­jo­je nuo­la­tos dir­ba steng­da­ma­si pri­im­ti kuo dau­giau žmo­nių, pra­šan­čių pa­gal­bos.