Vyriausybės palnas – patvirtintas
Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no jos prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ną, dėl ku­rio dis­ku­tuo­ta ke­lias sa­vai­tes.

„Šian­dien mes Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me, o vė­liau ir po­sė­dy­je pri­ta­rė­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­nui“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Pa­sak jo, Vy­riau­sy­bė sieks ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, įgy­ven­dins švie­ti­mo ir dar­bo san­ty­kių re­for­mą, di­dins gy­ny­bos biu­dže­tą.

Vy­riau­sy­bė taip pat ke­ti­na per­žiū­rė­ti mo­kes­čių leng­va­tas, ta­čiau ža­da, kad tai bus da­ro­ma sis­te­miš­kai ir ne­bus stai­gių spren­di­mų.

Nau­jau­sio­je vie­šo­je pla­no ver­si­jo­je bu­vo nu­ma­ty­ta ver­tin­ti, ar įves­ti au­to­mo­bi­lių mo­kes­tį, ku­ris pa­dė­tų ma­žin­ti ap­lin­kos tar­šą, ir cu­kraus mo­kes­tį, ku­ris ska­tin­tų var­to­ti ma­žiau cu­kraus.

Pa­gal įsta­ty­mą, kai Sei­mas pri­ta­ria Vy­riau­sy­bės prog­ra­mai, Vy­riau­sy­bė pri­va­lo per tris mė­ne­sius pa­tvir­tin­ti šios prog­ra­mos nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo pri­ori­te­ti­nes prie­mo­nes.