Vyriausybės pakeitimai palengvins Gintauto Kėvišo atleidimą iš pareigų
Vy­riau­sy­bė nu­sta­tė, ka­da tu­ri bū­ti skel­bia­mi kon­kur­sai į na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų vie­tas.

„Tvar­ko­je nu­ro­do­mi tiks­lūs kon­kur­sų skel­bi­mo ter­mi­nai – prieš 4 mė­ne­sius, iki pa­si­baigs na­cio­na­li­nio tea­tro ar na­cio­na­li­nės kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vo dar­bo su­tar­ties ter­mi­nas, ir prieš 2 mė­ne­sius, iki pa­si­baigs vals­ty­bi­nio ar sa­vi­val­dy­bės tea­tro ar vals­ty­bi­nės ar sa­vi­val­dy­bės kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vo dar­bo su­tar­ties ter­mi­nas“, – pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba.

Pa­žy­mi­ma, kad pa­kei­ti­mai bu­vo bū­ti­ni, kad už­ti­krin­tų skaid­rią, ne­ša­liš­ką ir ne­dis­kri­mi­nuo­jan­čią kon­kur­sų į na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų par­ei­gas ei­gą.

Taip pat tvar­ko­je pir­mą kar­tą reg­la­men­tuo­ti kon­kur­sų į tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vus ko­mi­si­jų na­rių re­pu­ta­ci­jos ir ne­ša­liš­ku­mo klau­si­mai, ap­tar­ta ga­li­my­bė tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų sa­vi­nin­kams skelb­ti tarp­tau­ti­nius kon­kur­sus.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son pa­žy­mė­jo, kad pri­ėmus nu­ta­ri­mą bus aiš­kiau ir su­pran­ta­miau įgy­ven­di­na­mos Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl kon­kur­sų or­ga­ni­za­vi­mo, ko­mi­si­jos su­da­ry­mo ir jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo bei kon­kur­so tvar­kos.

„I­ki šiol tu­rė­da­vo­me at­ve­jų, kai kul­tū­ros įstai­gos ne­tu­rė­da­vo va­do­vų ke­le­tą mė­ne­sių ar­ba pa­si­bai­gus anks­tes­nio va­do­vo ka­den­ci­jai įstai­gą iš­tik­da­vo tam ti­kras tar­pu­val­dis – da­bar nau­jie­ji va­do­vai bus ži­no­mi iš anks­to ir ne­tgi ga­lės ruo­štis veik­los pla­na­vi­mui“, – pra­ne­ši­me tei­gia mi­nis­trė.

Ši tvar­ka įsi­ga­lio­jo ge­gu­žės 6 die­ną.

Kaip skel­bė BNS, Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­ta­rė, kad iki dvie­jų bū­tų ri­bo­ja­mos tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų ka­den­ci­jos. Ši nau­jo­vė įsi­ga­lio­tų, jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­toms pa­tai­soms pri­tar­tų ir Sei­mas.

Pa­tai­sos taip pat nu­ma­ty­to ga­li­my­bę be kon­kur­so iki vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui pa­skir­ti lai­ki­ną įstai­gos va­do­vą ne iš esa­mo jos per­so­na­lo.

„Tar­ki­me, at­si­tin­ka įstai­go­se, kad va­do­vai yra pa­ša­li­na­mi nuo par­ei­gų, tai to­kiais at­ve­jais at­ve­jais pa­pras­tai no­ri­ma už­ti­krin­ti sklan­dų ir har­mo­nin­gą ins­ti­tu­ci­jos dar­bą, o jei­gu tai yra su nu­ša­lin­tuo­ju su­si­ję ki­ti as­me­nys, tai to­kiu bū­du su­si­da­ro tam ti­kros komp­li­ka­ci­jos“, – Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pra­ėju­sią sa­vai­tę aiš­ki­no kul­tū­ros mi­nis­trė L.Ruo­ky­tė-Jons­son.

Pa­kei­ti­mai par­eng­ti, kai pa­aiš­kė­jo, kad tei­siš­kai su­dė­tin­ga iš par­ei­gų at­leis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vą Gin­tau­tą Kė­vi­šą, nors ki­lo abe­jo­nių dėl re­pu­ta­ci­jos ir in­te­re­sų konf­lik­tų. Ne­pai­sant to, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mą nuo iš­reiš­kė pre­zi­den­tė, prem­je­ras, kul­tū­ros mi­nis­trė, tea­tro va­do­vas at­me­tė vi­sus prie­kaiš­tus ir par­eiš­kė ne­si­trauk­siąs iš par­ei­gų.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kai per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, ir STT va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G.Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. Dėl to ty­ri­mą pra­dė­jo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

G.Kė­vi­šas ak­cen­tuo­ja, kad tea­tras bu­vo pri­vers­tas pirk­ti kon­cer­tus iš sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, nes bū­tent ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros pri­ma­do­nos An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tams Bal­ti­jos kraš­tuo­se ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je su­reng­ti. Jis pa­brė­žia dek­la­ra­vęs vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, at­li­kęs vi­sus veiks­mus, ku­rių rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ir tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja.

Dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą.

Klau­si­mų da­liai po­li­ti­kų ke­lia ir bu­vu­sio kul­tū­ros mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio spren­di­mas skelb­ti LNOBT va­do­vo kon­kur­są iki da­bar­ti­nės G.Kė­vi­šo ka­den­ci­jos pa­bai­gos – šių me­tų lie­pos 15 osios – li­kus me­tams. Šia­me kon­kur­se G.Kė­vi­šas už­si­ti­kri­no ga­li­my­bę tea­trui va­do­vau­ti dar vie­ną ka­den­ci­ją.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2009-ai­siais, da­lis jo nu­trauk­ta ne­su­rin­kus įro­dy­mų, kad vyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, nes dar­bus at­li­ku­si Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Buh­nen­tech­nik GmbH“ ne­pa­tei­kė pro­ku­ro­rams duo­me­nų. Ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai tuo­met bu­vo pa­teik­ti ke­liems as­me­nims, tarp jų – ir G.Kė­vi­šui, ta­čiau pa­nai­kin­ti nu­trau­kus ty­ri­mą. Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mus iš­si­rei­ka­la­vus do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės, įta­ria­mų­jų šiuo me­tu nė­ra.