Vyriausybės nariai kratosi materialinės atsakomybės
Vy­riau­sy­bė ne­lin­ku­si pri­tar­ti, kad mi­nis­tras pir­mi­nin­kas ir mi­nis­trai pri­va­lė­tų at­ly­gin­ti ža­lą, pa­da­ry­tą pri­imant ne­tei­sė­tus spren­di­mus. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja (TM) tei­gia, kad mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riams siū­lo­mas ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įtvir­ti­ni­mas esą ne­su­de­ri­na­mas su Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­trų kons­ti­tu­ci­niu sta­tu­su.

Siū­ly­mui įtvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės na­rių in­di­vi­dua­lią ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę Sei­mas po pa­tei­ki­mo jau yra pri­ta­ręs. Ta­čiau TM va­do­vas ra­gi­na par­la­men­ta­rus ne­sku­bė­ti keis­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo, nu­sta­tant prie­vo­lę mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riams at­ly­gin­ti ža­lą, at­si­ra­du­sią dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pot­var­kių ar mi­nis­trų įsa­ky­mų, nes siū­ly­mas ga­li prieš­ta­rau­ti pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui. Sei­mo na­riams at­ro­do, jog Vy­riau­sy­bės na­riai tie­siog iš­si­gan­do, kad pri­va­lės pri­siim­ti ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę už sa­vo dar­bo klai­das.

Iš­mo­kys at­sa­kin­giau pri­im­ti sprendimus

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti aukš­čiau­sios gran­dies vyk­do­mo­sios val­džios par­ei­gū­nų – mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ir mi­nis­trų – in­di­vi­dua­lią ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę, ini­ci­ja­vo Sei­mo na­rys „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas. „Ne­tu­rė­tų bū­ti po­li­ti­kų ar par­ei­gū­nų, ku­rie ne­at­sa­ko už sa­vo pa­da­ry­tus įsta­ty­mų pa­žei­di­mus, nes vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra ly­gūs. At­sa­ko­my­bės ne­iš­ven­gia že­mes­nes par­ei­gas ei­nan­tis par­ei­gū­nas, tad ko­dėl aukš­tes­nes par­ei­gas ei­nan­tis žmo­gus lie­ka lais­vas nuo at­sa­ko­my­bės už pri­ima­mus spren­di­mus?“ - LŽ pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

A. Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, ab­so­liu­tus im­uni­te­tas Vy­riau­sy­bės na­riams nė­ra su­teik­tas. „Taip, jie tu­ri im­uni­te­tą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, bet ne nuo ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės“, - tvir­ti­no jis. Anot Sei­mo na­rio, bai­mė, kad mi­nis­trai bus bau­džia­mi „už nie­ką“ – ne­pag­rįs­ta. Jis siū­lė, kad ža­lą, at­si­ra­du­sią dėl Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pot­var­kių ar mi­nis­trų įsa­ky­mų, pri­im­tų pa­žei­džiant Kons­ti­tu­ci­ją, įsta­ty­mus ar ki­tus tei­sės ak­tus, at­ly­gi­nu­si vals­ty­bė įgy­tų reg­re­so tei­sę ją so­li­da­riai iš­ieš­ko­ti iš Vy­riau­sy­bės na­rių, at­sa­kin­gų už ža­lą. Taip pat sie­kia­ma įtvir­tin­ti nor­mą, kad Vy­riau­sy­bės na­rio at­sis­ta­ty­di­ni­mas ar at­šau­ki­mas iš par­ei­gų ne­at­lei­džia jo nuo par­ei­gos at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą.

A. Pa­ulaus­kas pri­mi­nė tik ke­lias gar­siau vi­suo­me­nė­je nu­skam­bė­ju­sias is­to­ri­jas, kai vals­ty­bei už pa­da­ry­tą ža­lą te­ko at­ly­gin­ti ne­men­kas pi­ni­gų su­mas. Pa­vyz­džiui, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Rai­mun­do Pa­lai­čio at­leis­tiems Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos di­rek­to­riui Vi­ta­li­jui Gai­liui ir jo pa­va­duo­to­jui Vy­tau­tui Gir­ža­dui.

Jis siū­lė, kad Vy­riau­sy­bės na­riai pri­va­lė­tų at­ly­gin­ti vi­sų rū­šių tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą, taip pat iš vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, skir­tų Vy­riau­sy­bei, mi­nis­te­ri­jai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai ar įstai­gai, iš­mo­kė­tas su­mas. „Tai pa­lies­tų ne tik ne­tei­sė­tą dar­buo­to­jų at­lei­di­mą iš dar­bo. Ma­nau, kad Vy­riau­sy­bės na­riai taip pat at­sa­kin­giau pri­imi­nės spren­di­mus, su­si­ju­sius su di­de­lių in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tais“, - pa­žy­mė­jo jis.

Ža­los at­ly­gi­ni­mas - pri­va­lo­mas vi­siems pareigūnams

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­rė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad vi­si vals­ty­bės par­ei­gū­nai ir po­li­ti­kai ne­iš­ven­gia­mai tu­ri pri­siim­ti ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę už sa­vo veiks­mus, ku­riais pa­da­ro­ma ža­la. „Kai vals­ty­bės tar­nau­to­jai, po­li­ti­kai ar­ba mi­nis­trai są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai, gal dėl ne­at­sa­kin­gu­mo ar sto­ko­da­mi kom­pe­ten­ci­jos sa­vo veiks­mais pa­da­ro ža­lą, o mes vi­si – mo­kes­čių mo­kė­to­jai – tu­ri­me ją pa­deng­ti, pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be ti­krai ne­stip­ri­na­mas“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­rė.

Tai, kad Vy­riau­sy­bės na­riai reiš­kia ne­pri­ta­ri­mą dėl mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ir mi­nis­trų ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įtvir­ti­ni­mo, pa­sak A. Bi­lo­tai­tės, di­de­lės nuo­sta­bos ne­ke­lia. „Jie yra su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ir ne­ga­lė­jo ki­taip įver­tin­ti siū­ly­mo, nes, ma­tyt, bi­jo­ma, kad tai ga­li juos as­me­niš­kai pa­lies­ti“, - pa­žy­mė­jo ji.

Vy­riau­sy­bė - ko­le­gia­li institucija

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ber­na­to­nis LŽ tei­gė, kad siū­lo­mas įtvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės na­rių ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės ins­ti­tu­tas ga­li prieš­ta­rau­ti tiek Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) nu­ta­ri­mams, tiek pa­čiai Kons­ti­tu­ci­jai. „KT daug sy­kių yra pa­sa­kęs, kad Vy­riau­sy­bė yra ko­le­gia­li vals­ty­bės vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­ja. Tai reiš­kia, kad už Vy­riau­sy­bės pri­im­tus spren­di­mus ne­ga­li at­sa­ky­ti tik at­ski­ri Vy­riau­sy­bės na­riai ar da­lis Vy­riau­sy­bės na­rių“, - pa­brė­žė TM va­do­vas.

Taip pat J. Ber­na­to­nis at­krei­pė dė­me­sį, kad šian­dien ga­lio­jan­tis Ci­vi­li­nis ko­dek­sas lei­džia tai­ky­ti Vy­riau­sy­bės na­riams ma­te­ria­li­nę at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai tie­sio­giai pa­da­ry­tą ža­lą, at­si­ra­du­sią dėl kon­kre­čios ins­ti­tu­ci­jos ma­te­ria­li­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mo.