Vyriausybės komanda išsiskirstys ne tuščiomis
Po Sei­mo rin­ki­mų pa­si­bai­gus da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai į po­li­ti­nius pos­tus ne­be­pas­kir­tiems mi­nis­trams, dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­su­si­ra­du­siems jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dų na­riams bus iš­mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos.

Iš­ei­ti­nes iš­mo­kas ka­den­ci­ją bai­gu­siems mi­nis­trams ir jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jams nu­ma­to įsta­ty­mai. Kai bus su­da­ry­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė, bu­vu­sio ka­bi­ne­to na­riai, ne­pas­kir­ti prem­je­ru, mi­nis­trais ar ne­iš­rink­ti Sei­mo na­riais, gaus dvie­jų sa­vo vi­du­ti­nių mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mų dy­džio kom­pen­sa­ci­jos. Mi­nis­trų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos na­riai, per mė­ne­sį ne­įsi­dar­bi­nę vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­go­je ir įmo­nė­je, su­lauks vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nės iš­mo­kos.

Kol kas ne vi­sos mi­nis­te­ri­jos yra su­skai­čia­vu­sios, kiek pi­ni­gų ga­li pri­reik­ti to­kioms kom­pen­sa­ci­joms. Ta­čiau, spren­džiant iš anks­tes­nių me­tų pa­tir­ties, iš­ei­ti­nės iš­mo­kos mo­kes­čių mo­kė­to­jams ga­li at­siei­ti ir de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

Re­zer­vuo­ta ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eurų

Iki šiol tik ke­lios mi­nis­te­ri­jos aps­kai­čia­vo, kiek lė­šų par­ei­ka­laus va­do­vy­bės kai­ta. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja sa­vo va­do­vo ir jo po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms yra re­zer­va­vu­si 25,5 tūkst. eu­rų. Jei pri­klau­sys, mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui bus iš­mo­kė­ta 6,9 tūkst. eu­rų, o jo ar­ti­miau­siems pa­gal­bi­nin­kams – 18,6 tūkst. eu­rų „ant po­pie­riaus“ sie­kian­čios iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Prieš ket­ve­rius me­tus, pa­si­kei­tus Vy­riau­sy­bei, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kom­pen­sa­ci­joms sky­rė be­veik 11,3 tūkst. eu­rų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad mi­nis­trei Ra­sai Bud­ber­gy­tei, jei­gu ji ne­bū­tų pa­skir­ta į ki­tos ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bę ir ne­bū­tų iš­rink­ta į Sei­mą, pri­klau­sy­tų maž­daug 7,1 tūkst. eu­rų (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių) iš­ei­ti­nė iš­mo­ka. Fi­nan­sų mi­nis­trės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą šiuo me­tu su­da­ro 4 vi­ce­mi­nis­trai, 1 pa­ta­rė­jas ir 1 pa­dė­jė­ja. Mak­si­ma­li iš­mo­kų jiems su­ma ga­lė­tų siek­ti apie 11 tūkst. eu­rų iki mo­kes­čių. „Ta­čiau ga­li bū­ti ir taip, kad jo­kių iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų ne­bus iš­mo­kė­ta“, – pa­žy­mė­jo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Te­re­sė Sta­niu­ly­tė. 2012 me­tais fi­nan­sų mi­nis­tras ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jai ga­vo be­veik 8 tūkst. eu­rų („ant po­pie­riaus“) kom­pen­sa­ci­jas.

Tiks­lios su­mos – po ke­lių mėnesių

Ki­tos mi­nis­te­ri­jos aiš­ki­na, kad ne­ga­li iš anks­to aps­kai­čiuo­ti, kiek lė­šų bus skir­ta po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos na­rių iš­ei­ti­nėms iš­mo­koms. Tiks­lias kom­pen­sa­ci­jų su­mas ža­da­ma skelb­ti pa­si­bai­gus Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai. „Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, iš­ei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos dy­dis pri­klau­so nuo įvai­rių ap­lin­ky­bių, pa­vyz­džiui, kaip grei­tai po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jas įsi­dar­bins ir kur įsi­dar­bins. To­dėl šiuo me­tu ne­ga­li­me tiks­liai įvar­dy­ti su­mų“, – dės­tė Ūkio mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių ir pro­to­ko­lo sky­riaus ve­dė­ja Auš­ra Ra­moš­kai­tė.

Anks­tes­niais me­tais pa­si­bai­gus Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai mi­nis­te­ri­jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jams bū­da­vo iš­mo­ka­mos nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos tūks­tan­čių eu­rų sie­kian­čios iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Tar­ki­me, 2008-ai­siais Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja mi­nis­tro po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos na­riams sky­rė 7,9 tūkst. eu­rų, o 2012-ai­siais – 2,2 tūkst. eu­rų. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja prieš aš­tuo­ne­rius me­tus iš­mo­kė­jo apie 6,6 tūkst. eu­rų, prieš ket­ve­rius – maž­daug 9,8 tūkst. eu­rų.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja 2012 me­tais dar­bą bai­gu­siam mi­nis­trui, trims vi­ce­mi­nis­trams, dviem pa­ta­rė­jams ir vie­nam pa­dė­jė­jui su­mo­kė­jo 15,6 tūkst. eu­rų, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, kom­pen­sa­ci­jų. 2008 me­tais pa­si­bai­gus Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jai ga­vo 2,5 tūkst. eu­rų iki mo­kes­čių.

Iž­dą pa­tuš­tins ir sei­mū­nų kaita

Kaip „Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos bus mo­ka­mos ir į Sei­mą ne­per­rink­tiems par­la­men­ta­rams bei dar­bą pra­ra­sian­tiems jų pa­dė­jė­jams se­kre­to­riams. Iš vi­so Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja tam yra re­zer­va­vu­si 1,8 mln. eu­rų.

Iš­ei­ti­nes iš­mo­kas par­la­men­ta­rams, ku­rių įga­lio­ji­mai nu­trūks­ta, nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas. Į par­la­men­tą ne­be­per­rink­tam po­li­ti­kui iš­mo­ka­ma tiek vi­du­ti­nių mė­ne­si­nių Sei­mo na­rio al­gų dy­džio iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja, kiek me­tų be per­trau­kos tru­ko jo ka­den­ci­ja Sei­me. Ši iš­mo­ka ne­ga­li bū­ti ma­žes­nė nei du ir di­des­nė kaip še­ši vi­du­ti­niai mė­ne­si­niai Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mai.

Šiuo me­tu par­la­men­ta­ro par­ei­gi­nė al­ga sie­kia 2531 eu­rą, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Dau­giau už­dir­ba Sei­mo frak­ci­jų se­niū­nai ir jų pa­va­duo­to­jai, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai ir vi­ce­pir­mi­nin­kai.