Vyriausybės kancleris: K.Trečiokas prašė premjero skubiai svarstyti kurortinių zonų panaikinimą
Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas pra­šė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Tai sa­ko Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis pa­neig­da­mas pa­ties mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­ko tvir­ti­ni­mus, jog sku­bų nu­ta­ri­mo svars­ty­mą Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je per­nai ru­de­nį ini­ci­ja­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos va­do­vas.

„Vy­riau­sy­bės dar­bo reg­la­men­tas nu­ma­to ir mo­ty­vuo­tu mi­nis­tro pra­šy­mu įtrauk­ti pa­pil­do­mus klau­si­mus į dar­bot­var­kę. Tai pa­si­nau­do­jant ši­tuo punk­tu kaip tik ir bu­vo įtrauk­tas tas klau­si­mas“, – BNS sa­kė A.Ma­čiu­lis.

„(...) Mi­nis­tras pra­šė prem­je­ro, o prem­je­ras pri­ta­rė“, – pri­dū­rė jis.

Ap­lin­kos mi­nis­tras K.Tre­čio­kas pa­tei­kia ki­to­kią ver­si­ją: „Aš kiek­vie­ną pro­jek­tą, ku­ris yra par­eng­tas ir su­de­rin­tas ati­duo­du į se­kre­to­ria­tą, o to­liau jau ne ma­no dar­bas. Vy­riau­sy­bės po­sė­džio me­džia­gą or­ga­ni­zuo­ja kanc­le­ris ir jis spren­džia, ku­rį klau­si­mą įtrauk­ti į dar­bot­var­kę, ko ne­įtrauk­ti ir ką ati­dė­ti“, – BNS tei­gė ap­lin­kos mi­nis­tras.

A.Ma­čiu­lis pa­nei­gė, kad tu­rė­jo įta­kos sku­biai pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, ir nu­ro­dė, jog K.Tre­čio­kas sa­vo pra­šy­mą įtrauk­ti pa­pil­do­mą klau­si­mą į dar­bot­var­kę mo­ty­va­vo tuo, jog ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mas bu­vo vi­siš­kai su­de­rin­tas svars­tant pla­tes­nės apim­ties Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo „Dėl Spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

Iš per­nykš­čio rug­sė­jo 23 die­nos Vy­riau­sy­bės po­sė­džio vaiz­do įra­šo taip pat ma­ty­ti, kad K.Tre­čio­kas prieš Vy­riau­sy­bės po­sė­dį pra­šė prem­je­ro įtrauk­ti pa­pil­do­mą klau­si­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

„Ger­bia­mas prem­je­re, no­riu pa­pra­šy­ti įtrauk­ti pa­pil­do­mą klau­si­mą dėl 1992 me­tų ge­gu­žės 12 die­nos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo nu­me­ris 343 „Dėl Spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“, – Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je tuo­met sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras.

Prem­je­rui pa­klau­sus, ar nu­ta­ri­mo pro­jek­tas su­de­rin­tas, mi­nis­tras at­sa­kė tei­gia­mai. Klau­si­mas bu­vo įtrauk­tas į Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kę ir pri­im­tas.

Tuo me­tu ap­lin­kos mi­nis­tras BNS sa­kė, kad Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris to po­sė­džio me­tu „pats or­ga­ni­za­vo dar­bot­var­kę ir vis­kas“.

„Y­ra ati­duo­ta tar­ny­boms, yra Kons­ti­tu­ci­niam teis­mui, vi­si yra pa­ti­kri­nę, vi­si klau­si­mai yra at­sa­ky­ti“, – pri­dū­rė jis.

Anks­čiau K.Tre­čio­kas kal­bė­jo ne­pa­da­ręs nie­ko, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo bū­tų pri­im­tas, tik pa­tei­kė jį Vy­riau­sy­bei.

„Es­mė yra ne po­kal­biuo­se, o ko­kių veiks­mų aš ėmiau­si. Aš veiks­mų jo­kių ne­siė­miau, tad šio­je vie­to­je ma­ne kal­tin­ti ir­gi yra vi­siš­kas nu­lis“, – ko­vo pra­džio­je tei­gė mi­nis­tras.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas penk­ta­die­nį pri­ėmė nag­ri­nė­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pra­šy­mą iš­tir­ti, ar pri­imant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo ne­bu­vo pa­žeis­ta Kons­ti­tu­ci­ja. Pre­zi­den­tū­rai abe­jo­nių dėl ati­ti­ki­mo Kons­ti­tu­ci­jai ke­lia šio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra, nes do­ku­men­tas ga­lė­jo bū­ti ne­su­de­rin­tas su su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis.

„Gin­či­ja­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas Vy­riau­sy­bei bu­vo pa­teik­tas, po­sė­dy­je aps­vars­ty­tas ir pri­im­tas tą pa­čią die­ną – 2015 m. rug­sė­jo 23 die­ną, vos per ke­lias va­lan­das. Pa­žei­džiant pro­ce­dū­ri­nius tei­sė­kū­ros rei­ka­la­vi­mus, šis tei­sės ak­tas bu­vo pri­im­tas jo ne­su­de­ri­nus nei su jo­kio­mis ki­to­mis kom­pe­ten­tin­go­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis – Ūkio ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­mis, nei su vi­suo­me­ne, jam ne­bu­vo pa­teik­ta Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Taip pat ne­bu­vo at­lik­tas an­ti­ko­rup­ci­nis tei­sės ak­to pro­jek­to ver­ti­ni­mas, nors tai yra pri­va­lo­ma pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą. Abe­jo­nes šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo skaid­ru­mu dar la­biau su­stip­ri­na pa­vie­šin­ti te­le­fo­ni­niai po­kal­biai, at­sklei­dę, kaip bu­vo ini­ci­juo­tas ypač sku­bus nu­ta­ri­mo par­en­gi­mas ir jo pri­ėmi­mas“, – nu­ro­dė Pre­zi­den­tū­ra.

Sa­vo ruo­žtu ap­lin­kos mi­nis­tras tei­gia, kad ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mas bu­vo su­de­rin­tas su vi­so­mis 42-omis su­in­te­re­suo­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ta­čiau tai bu­vo pa­da­ry­ta ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mą svars­tant pla­tes­nės apim­ties Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo „Dėl Spe­cia­lių­jų že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tą.

Po to, kai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ap­siė­mė nag­ri­nė­ti pre­zi­den­tės krei­pi­mą­si, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo nu­sto­jo ga­lio­ti.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas yra pa­ve­dęs Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai par­eng­ti nu­ta­ri­mo pa­nai­ki­ni­mo pro­jek­tą. Mi­nis­te­ri­jai taip pat pa­ves­ta par­eng­ti įsta­ty­mus dėl že­mės ir miš­ko nau­do­ji­mo są­ly­gų, į ku­rias anks­čiau įėjo ku­ror­ti­nių zo­nų reg­la­men­ta­vi­mas.

Per­nai ru­de­nį Vy­riau­sy­bė iš sa­vo nu­ta­ri­mo iš­brau­kė vi­są sky­rių, ku­ris reg­la­men­ta­vo ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas. Pa­aiš­kė­jo, kad šio skirs­nio pa­nai­ki­ni­mo sie­kė Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, jis dėl to ne kar­tą skam­bi­no ap­lin­kos mi­nis­trui, Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui ir ki­tiems par­ei­gū­nams.

Tuo me­tu teis­me vy­ko vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo pro­ce­sas dėl Drus­ki­nin­kų cen­tre ant eže­ro kran­to sta­to­mo pra­ban­gaus gy­ve­na­mo­jo na­mo, pra­min­to Vi­jū­nė­lės dva­ru. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė šioms sta­ty­boms bu­vo da­vu­si rei­kia­mus lei­di­mus, o pro­ku­ra­tū­ra sie­kė jas pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­to­mis. To ji sie­kia ir da­bar ape­lia­ci­ne tvar­ka.

Drus­ki­nin­kų me­ras yra pri­pa­ži­nęs, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo da­lies dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo bus nau­din­gas teis­mo pro­ce­se.