Vyriausybės kancleris: darbo grupė žydų bendruomenių reikalams atsiras sausį
Vy­riau­sy­bės tar­pins­ti­tu­ci­nė ko­mi­si­ja, ku­ri spręs žy­dų bend­ruo­me­nėms ak­tua­lius klau­si­mus, tu­rė­tų bū­ti įsteig­ta šių me­tų sau­sį, sa­ko Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis.

„Ga­lų ga­le su­for­ma­vo­me vi­są ko­mi­si­jos su­dė­tį, kol kas dar ne­tu­rė­jo­me su­si­ti­ki­mo - de­ri­no­me kan­di­da­tū­ras. Jo­je yra daug gar­bin­gų mū­sų par­tne­rių iš žy­dų bend­ruo­me­nės pu­sės, net pa­sau­li­niu mas­tu. Sau­sio mė­ne­sį, aš ma­nau, pra­dė­si­me veik­ti“, - BNS tvir­ti­no A.Ma­čiu­lis, Jis bus šios ko­mi­si­jos va­do­vas.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja BNS nu­ro­dė, kad Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė yra in­for­ma­vu­si, ko­kie klau­si­mai ko­mi­si­jo­je tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mi - at­siž­vel­giant į tai, į ko­mi­si­ja bus de­le­guo­ja­mi už­sie­nio rei­ka­lų, vi­daus rei­ka­lų, kul­tū­ros, švie­ti­mo ir moks­lo bei tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­trai, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos at­sto­vai. Taip pat ko­mi­si­jos su­dė­ty­je bus ne tik Lie­tu­vos, bet ir pa­sau­lio žy­dų bend­ruo­me­nių at­sto­vai, jo­je bus nag­ri­nė­ja­mi is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio žy­dų pa­vel­do, ho­lo­kaus­to ir jo įam­ži­ni­mo, to­le­ran­ci­jos, švie­ti­mo klau­si­mai.

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky BNS sa­kė, kad kol kas iki ga­lo nė­ra ap­sisp­ręs­ta, ką į ko­mi­si­ją de­le­guos bend­ruo­me­nė, ta­čiau svars­to­mos ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų kan­di­da­tū­ros, tarp jų - JAV Pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo už­sie­ny­je ko­mi­si­jos na­rys bei Ame­ri­kos žy­dų jung­ti­nio pa­skirs­ty­mo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko vyk­do­ma­sis pa­va­duo­to­jas Her­ber­tas Bloc­kas.

„Bus ne­bū­ti­nai bend­ruo­me­nės ta­ry­bų ar val­dy­bų na­riai, bet tie­siog žmo­nės, ku­rie su­si­ję su moks­lu, su švie­ti­mu, pa­vel­du iš Lie­tu­vos pu­sės - mes pra­šo­me ir tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų žy­dų at­sto­vų, kad jie da­ly­vau­tų to­kio­je ko­mi­si­jo­je. Her­ber­tas Bloc­kas yra Ba­rac­ko Oba­mos (JAV pre­zi­den­to) ko­mi­si­jos pa­vel­dui na­rys. Jis yra lit­va­kas, mes glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja­me. (...) Mes la­bai pra­šy­si­me, kad di­džiau­sių tarp­tau­ti­nių žy­dų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai da­ly­vau­tų šios ko­mi­si­jos dar­be ne dėl to, kad jie at­vyk­tų čia ir ko­man­duo­tų, bet dėl to, kad jie ge­riau­siai ži­no sa­vo gy­ven­to­jų lū­kes­čius“, - sa­kė ji.

F.Kuk­lians­ky nu­ro­dė, kad dar­bo gru­pė tu­rė­tų ieš­ko­ti spren­di­mų dėl žy­dų ka­pi­nių su­tvar­ky­mo, ma­si­nių žu­dy­nių vie­tų įam­ži­ni­mo, taip pat dėl pla­tes­nio žy­dų is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio pa­vel­do pri­sta­ty­mo Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­mo­je. Ko­mi­si­ja esą nag­ri­nė­tų ir „po­li­ti­nes bei tei­si­nes ga­li­my­bes dėl nu­sa­vin­tos pri­va­čios nuo­sa­vy­bės kom­pen­sa­vi­mo“.

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės va­do­vė tei­gė ne­si­ti­kin­ti, kad dar­bo gru­pei bus su­teik­tos rea­lios spren­di­mo ga­lios, ji esą tu­rė­tų bū­ti skir­ta dau­giau dis­ku­si­joms.

„Aš ne­ži­nau, ko­kius įga­lio­ji­mus Vy­riau­sy­bė su­teiks tai ko­mi­si­jai, bet jo­kia vals­ty­bė, vy­riau­sy­bė tam ti­kram tiks­lui su­da­ry­tai ko­mi­si­jai ne­ga­li su­teik­ti to­kiai ko­mi­si­jai ad­mi­nis­tra­ci­nių įga­lio­ji­mų. Aiš­ku, kad tai yra de­ry­bų, kon­sul­ta­ci­jos po­zi­ci­ja. Man tai net la­biau pa­tin­ka, nes de­ry­bų bū­du ga­li­ma iš­spręs­ti net aš­triau­sią klau­si­mą pro­tin­gai, be di­de­lių triukš­mų“, - sa­kė Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Steig­ti dar­bo gru­pę nu­spręs­ta rug­sė­jo pa­bai­go­je, po Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio A.Ma­čiu­lio su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je su Ame­ri­kos žy­dų ko­mi­te­to tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų di­rek­to­riu­mi And­rew Ba­ke­riu.

A.Ba­ke­ris BNS yra ap­gai­les­ta­vęs, kad Lie­tu­vo­je in­for­ma­ci­ja apie žy­dus su­si­ju­si tik su ho­lo­kaus­tu, o tarp­tau­ti­nė žy­dų bend­ruo­me­nė pa­si­gen­da dau­giau in­for­ma­ci­jos apie lit­va­kų in­dė­lį į Lie­tu­vos is­to­ri­ją ir įvai­rias gy­ve­ni­mo sri­tis.

Is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se apie žy­dų kū­ri­mą­si Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Ku­ni­gaikš­tys­tė­je už­si­me­na­ma jau XIV am­žiaus pa­bai­go­je, daž­niau žy­dų kvar­ta­lai mies­tuo­se im­ti skir­ti nuo XVI am­žiaus pra­džios, o XVII am­žiaus vi­du­rio to­kia gy­ve­ni­mo for­ma ta­po vi­suo­ti­ne.

Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą na­ciai Lie­tu­vo­je, daž­nai pa­de­da­mi lie­tu­vių ko­la­bo­ran­tų, iš­žu­dė 90 proc. iš dau­giau kaip 200 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų.

Pa­gal 2011 me­tais pri­im­tą Ge­ros va­lios kom­pen­sa­ci­jos už žy­dų re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įsta­ty­mą, per de­šimt­me­tį Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo iš­mo­kė­ti 128 mln. li­tų kom­pen­sa­ci­ją žy­dų bend­ruo­me­nėms.

Šie pi­ni­gai tu­ri bū­ti nau­do­ja­mi Lie­tu­vos žy­dų re­li­gi­niams, kul­tū­ros, svei­ka­tos ap­sau­gos, spor­to, švie­ti­mo, moks­lo tiks­lams Lie­tu­vo­je.