Vyriausybės kanceliarijos reforma: keičiama 90 proc. pareigybių
Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos re­for­ma įgau­na pa­grei­tį. Dau­gu­mą par­ei­gy­bių kei­čian­ti Vy­riau­sy­bė šią sa­vai­tę pra­ne­šė ieš­kan­ti dar­buo­to­jų į 20 po­zi­ci­jų.

Kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė sa­ko, kad pert­var­kius kan­ce­lia­ri­ją jo­je bus 174 par­ei­gy­bės vie­to­je bu­vu­sių 210 eta­tų. Re­for­mą nu­ma­to­ma baig­ti lie­pos vi­du­ry­je.

„To­kių po­zi­ci­jų, ko­kios bu­vo, iš­lie­ka apie 10 pro­cen­tų. Ki­toms par­ei­gy­bėms pra­ple­čia­mos funk­ci­jos, kur rei­ka­lin­gi žmo­nės su pa­pil­do­mo­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis, ar­ba nu­ma­to­mos vi­siš­kai nau­jos funk­ci­jos, ku­rių anks­čiau Vy­riau­sy­bė­je ne­bu­vo“, – BNS sa­kė M.Dar­gu­žai­tė.

Jos tei­gi­mu, pa­siū­ly­mai tęs­ti dar­bą Vy­riau­sy­bė­je įteik­ti 120 žmo­nių, šis pro­ce­sas tę­sia­si.

Nau­jų žmo­nių Vy­riau­sy­bė ieš­ko įvai­rioms sri­ti­mis, pra­de­dant ko­mu­ni­ka­ci­ja ir tei­se, bai­giant švie­ti­mu ir ener­ge­ti­ka. Kan­ce­lia­ri­jo­je pa­dau­gė­jo pa­ta­rė­jų po­zi­ci­jų. Anot kanc­le­rės, šis sta­tu­sas su­tei­kia­mas aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tams.

„Kei­čia­me kan­ce­lia­ri­jos funk­ci­jas, ei­na­me prie pro­jek­ti­nio val­dy­mo, kad dau­giau dė­me­sio bū­tų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui ir stra­te­gi­niam pla­na­vi­mui, ana­li­ze par­em­tiems spren­di­mams. Taip pat no­ri­me į aukš­tes­nį ly­gį pa­kel­ti po­li­ti­kos koor­di­na­vi­mą“, – kal­bė­jo M.Dar­gu­žai­tė.

Kan­ce­lia­ri­jo­je po pert­var­kos tu­rė­tų dirb­ti 114 vals­ty­bės tar­nau­to­jų, 44 dar­buo­to­jai su dar­bo su­tar­ti­mis ir 16 po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nų. Aukš­čiau­sias nu­ma­to­mas at­ly­gi­ni­mas vy­riau­sie­siems pa­ta­rė­jams – 1409 eu­rai, jiems taip pat ga­li­ma skir­ti iki 70 proc. al­gos su­da­ran­čių prie­mo­kų ir prie­dų.

Vy­riau­sy­bė­je šie­met įsteig­ta prof­są­jun­ga ne kar­tą sa­kė re­for­mo­je pa­si­gen­dan­ti nuo­sek­lu­mo ir pa­aiš­ki­ni­mų, ko­dėl vie­nų sky­rių va­do­vais nu­ma­ty­ti tar­nau­to­jai, o ki­tų – dar­bo su­tar­ti­nin­kai, taip pat ko­dėl tų pa­čių ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jams ke­lia­mi skir­tin­gi iš­si­la­vi­ni­mo ir pa­tir­ties rei­ka­la­vi­mai.