Vyriausybės kanceliarijos pertvarka baigta, bet dar ieškoma 41 darbuotojo
Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė sa­ko, kad an­tra­die­nį dar­bą pra­de­dan­ti nau­jos struk­tū­ros kan­ce­lia­ri­ja sieks skir­ti dau­giau dė­me­sio ana­li­zei ir per­žiū­rė­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tų ver­ti­ni­mą, ta­čiau dar­bo kul­tū­rai pa­keis­ti pri­reiks lai­ko.

Nors re­for­ma for­ma­liai baig­ta, kan­ce­lia­ri­ja dar ieš­ko 41 dar­buo­to­jo.

Pa­sak M.Dar­gu­žai­tės, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja sieks įsi­trauk­ti į tei­sės ak­tų ren­gi­mą nuo pir­mi­nės sta­di­jos ir koor­di­nuo­ti, kad bū­tų įtrauk­tos rei­ka­lin­gos mi­nis­te­ri­jos ir so­cia­li­niai par­tne­riai.

„I­ki šiol mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tus reng­da­vo at­ski­rai ir tik kai bū­da­vo par­uo­šia­mas pro­jek­tas, iš­siun­ti­nė­da­vo jį vi­siems. Kan­ce­lia­ri­jos spe­cia­lis­tai įsi­trauks nuo pat pir­mi­nės sta­di­jos į pla­na­vi­mo dar­bą ir tu­rės už­ti­krin­ti, kad pro­ce­so ei­go­je bū­tų įtrau­kia­mi rei­kia­mi žmo­nės“, – BNS sa­kė kanc­le­rė.

M.Dar­gu­žai­tė sa­kė, kad sis­te­ma, kaip į tei­sės pro­jek­tų ren­gi­mą bū­tų įtrau­kia­ma kan­ce­lia­ri­ja, dar bus ku­ria­ma.

„Struk­tū­ros pa­kei­ti­mas yra tik pir­mas žings­nis, o su­dė­lio­ti, kad taip ir vyk­tų, bus di­de­lis dar­bas – ir kul­tū­ros kei­ti­mas, ir su­si­ta­ri­mai su mi­nis­te­ri­jo­mis. Ti­krai ne­si­no­ri kal­bė­ti, kad mes jiems liep­si­me ar nu­ro­dy­si­me, o kad dar­bo kul­tū­ra ir pro­ce­sai keis­tų­sis ta­da, kai vi­si iš to pa­ma­tys di­de­lę nau­dą“, – kal­bė­jo kanc­le­rė.

Jos tei­gi­mu, kan­ce­lia­ri­ja taip pat at­si­sa­ko kai ku­rių pa­slau­gų, to­kių kaip ver­tė­ja­vi­mas, re­da­ga­vi­mas ar pa­sta­to ap­tar­na­vi­mas – jas ke­ti­na­ma pa­si­telk­ti iš ša­lies.

M.Dar­gu­žai­tės tei­gi­mu, iš dar­buo­to­jų di­des­nis pa­sip­rie­ši­ni­mas re­for­mai „bu­vo pa­čio­je pra­džio­je, kai žmo­nės ne­la­bai su­pra­to, ko­dėl tai yra da­ro­ma“. Ta­čiau ji pri­pa­ži­no ne­ga­lin­ti ga­ran­tuo­ti, kad dėl kai ku­rių po­ky­čių ne­teks by­li­nė­tis teis­muo­se.

Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad po pert­var­kos įstai­go­je eta­tų skai­čius su­ma­žė­jo šeš­ta­da­liu – nuo 210 iki 179.

Vy­riau­sy­bės BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, nau­jo­je struk­tū­ro­je pa­si­li­ko dirb­ti tie pa­tys 12 po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų, 75 kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jai 34 dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Pir­ma­die­nį pa­nai­ki­nus par­ei­gy­bes at­leis­ti 35 dar­buo­to­jai, iš jų 14 gau­nan­tys se­nat­vės pen­si­ją. Iki pert­var­kos kan­ce­lia­ri­jo­je dir­bo 169 vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir dar­buo­to­jai, da­bar li­ko dirb­ti 133 vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir dar­buo­to­jai.

Šiuo me­tu Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja dar ieš­ko 27 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir 14 dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis.

Vy­riau­sy­bė­je šie­met įsteig­ta prof­są­jun­ga ne kar­tą sa­kė re­for­mo­je pa­si­gen­dan­ti nuo­sek­lu­mo ir pa­aiš­ki­ni­mų, ko­dėl vie­nų sky­rių va­do­vais nu­ma­ty­ti tar­nau­to­jai, o ki­tų – dar­bo su­tar­ti­nin­kai, taip pat ko­dėl tų pa­čių ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jams ke­lia­mi skir­tin­gi iš­si­la­vi­ni­mo ir pa­tir­ties rei­ka­la­vi­mai.

Kai ku­rie mi­nis­trai kri­ti­ka­vo kanc­le­rės ini­cia­ty­vą Vy­riau­sy­bė­je at­si­sa­ky­ti mi­nis­te­ri­jų at­sto­vų pa­si­ta­ri­mų, ku­riuo­se anks­čiau bū­da­vo de­ri­na­mi tei­sės ak­tai – kri­ti­kų tei­gi­mu, ne­sant to­kio iš­anks­ti­nio de­ri­ni­mo spren­di­mų pri­ėmi­mas ėmė strig­ti.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ir ją de­le­ga­vę so­cial­de­mo­kra­tai kri­ti­ka­vo prem­je­ro ir kanc­le­rės ini­cia­ty­vą kan­ce­lia­ri­jai per­duo­ti dau­giau įga­lio­ji­mų at­lik­ti pro­jek­tų tei­si­nį ver­ti­ni­mą.

Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jas re­for­muo­da­vo ir anks­tes­ni prem­je­rai. Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius ją bu­vo per­va­di­nęs į Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko tar­ny­bą, Al­gir­das But­ke­vi­čius vėl grą­ži­no Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pa­va­di­ni­mą.