Vyriausybės darbams pagyrų šykštima
Ka­den­ci­jos pu­siau­ke­lę šeš­ta­die­nį įveik­sian­čios Vy­riau­sy­bės eu­fo­ri­ją dėl nu­veik­tų dar­bų slo­pi­na opo­zi­ci­jos skep­ti­ciz­mas. Jos tei­gi­mu, be­pi­gu džiaug­tis, kai po kri­zės eko­no­mi­ka ky­la ir be val­džios pa­stan­gų.

Eu­ras ir su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­las, ma­žė­jan­čios ener­gi­jos kai­nos, au­gan­ti eko­no­mi­ka bei ky­lan­tis gy­ve­ni­mo ly­gis. Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją va­kar su­ren­gęs XVI Vy­riau­sy­bės prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius ge­rą pus­va­lan­dį var­di­jo nu­veik­tus dar­bus ir da­li­jo­si dar am­bi­cin­ges­niais ki­tų dve­jų me­tų veik­los pla­nais. „2015-ie­ji vėl bus pa­ženk­lin­ti baig­tais di­de­liais dar­bais. Ki­tų me­tų pa­bai­go­je pa­kvie­si­me į dar vie­no įgy­ven­din­to stra­te­gi­nio pro­jek­to – elek­tros jung­ties su Šve­di­ja „Nord­Balt“ ati­da­ry­mą Klai­pė­do­je“, – tei­gė prem­je­ras. O gruo­dį bus pra­dė­ta eksp­loa­tuo­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos jung­ties „Lit­Pol Link“ 500 MW ga­lios li­ni­ja.

Tra­di­ciš­kai kri­tiš­kai tri­jų val­dan­čių­jų par­ti­jų – So­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo (DP) ir “Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo” - su­da­ry­tos koa­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės veik­lą ver­ti­na Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Eks­per­tų nuo­mo­ne, val­džia bu­vo ga­na lanks­ti ir vers­lui dirb­ti ne­truk­dė.

Prem­je­ras – lai­mės kū­di­kis

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas, Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius sa­kė ne­la­bai ma­tan­tis, už ką bū­tų ga­li­ma gir­ti šią Vy­riau­sy­bę. “Ne­bent už tai, kad ne­pri­dir­bo blo­gų dar­bų”, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas. Pa­sak jo, prem­je­ras A. But­ke­vi­čius yra “lai­mės kū­di­kis”, nes jam ten­ka va­do­vau­ti ka­bi­ne­tui, kai po kri­zės eko­no­mi­ka au­ga ir be Vy­riau­sy­bės pa­stan­gų. “Vy­riau­sy­bė ne­plu­ša at­si­rai­to­ju­si ran­ko­vių, žmo­nėms ne­ky­la prob­le­mų, ku­rias bū­tų su­nku iš­spręs­ti”, - pa­žy­mė­jo A. Ku­bi­lius. Jis prog­no­za­vo, kad ir per li­ku­sius ka­den­ci­jos me­tus Vy­riau­sy­bė bus ne­veik­li. “Ga­li­me tik vil­tis, kad tarp­tau­ti­nė si­tua­ci­ja ne­pab­lo­gės tiek, kad toks ne­veik­lu­mas pa­si­da­ry­tų la­bai di­de­lis blo­gis”, - tei­gė kon­ser­va­to­rius.

Per daug at­sar­gi

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis Vy­riau­sy­bę sa­kė ga­lįs pa­gir­ti už už­baig­tą su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą, tvir­tą ap­sisp­ren­di­mą įsi­ves­ti eu­rą bei pa­ju­dė­ju­sią pa­sta­tų re­no­va­ci­ją. Po­li­ti­ko ma­ny­mu, iš­skir­ti­nis šio ka­bi­ne­to bruo­žas – ypa­tin­gas at­sar­gu­mas. Ta­čiau tai ima kenk­ti “vals­ty­bės kon­ku­ren­cin­gu­mui, ša­lies mo­der­nu­mui, ga­li­my­bei kon­ku­ruo­ti su Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Len­ki­ja”. Be to, pa­sak E. Ma­siu­lio, at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės ir “Sod­ros” biu­dže­tų svars­ty­mai ro­do, kad koa­li­ci­nė Vy­riau­sy­bė ne­su­ta­ria dėl pri­ori­te­tų. “Biu­dže­te mė­gi­na­ma su­de­rin­ti vi­sų par­tne­rių įno­rius, ne­krei­piant dė­me­sio į ki­tų me­tų eko­no­mi­nes ga­li­my­bes. Tai ga­li at­si­liep­ti mū­sų vals­ty­bės fi­nan­si­niam sta­bi­lu­mui”, - LŽ sa­kė E. Ma­siu­lis. Li­be­ra­lo nuo­mo­ne, tei­gia­mas A. But­ke­vi­čiaus bruo­žas – sie­kis vi­sus klau­si­mus spręs­ti dip­lo­ma­tiš­kai, ne­igia­mas – “nuo­mo­nių kai­ta ir kai ku­riais at­ve­jais žo­džio ne­si­lai­ky­mas”. “Tai ne­su­tei­kia Vy­riau­sy­bei so­li­du­mo”, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras. Jo tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė ne­dir­ba kaip ko­man­da, vei­kia at­ski­ros mi­nis­te­ri­jos.

Ne­trūks­ta lanks­tu­mo

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis tvir­ti­no, kad ši Vy­riau­sy­bė yra lanks­ti, ge­rai mo­bi­li­zuo­ta ir su­ge­ba ga­na leng­vai pri­si­tai­ky­ti. Di­na­mi­ką ir ge­bė­ji­mą ma­nev­ruo­ti ji pa­de­mons­tra­vo, kai bu­vo ga­na su­dė­tin­gos po­li­ti­nės si­tua­ci­jos ša­ly­je, re­gio­ne bei Eu­ro­po­je. Tai, pa­sak po­li­to­lo­go, tei­gia­mas ir svar­bus da­ly­kas. “Di­dy­sis šios Vy­riau­sy­bės trū­ku­mas yra koa­li­ci­ja, jos tra­pu­mas, nuo­la­ti­nis ba­lan­sa­vi­mas prie su­iri­mo ri­bos”, - LŽ sa­kė L. Bie­li­nis. Pa­grin­di­nis ne­ra­mu­mų šal­ti­nis – Dar­bo par­ti­ja. Jos kū­rė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ro Vik­to­ro Us­pas­ki­cho nuo­la­ti­nis ki­ši­ma­sis ke­lia su­maiš­tį, trik­do par­tie­čius bei vi­sos koa­li­ci­jos dar­bą. “Ma­ny­čiau, kad “dar­bie­čiams” rei­kė­tų ap­sisp­ręs­ti, kas jie yra: V. Us­pas­ki­cho va­lios vyk­dy­to­jai ar po­li­ti­nė jė­ga, su­ge­ban­ti elg­tis at­sa­kin­gai”, - tei­gė L. Bie­li­nis. Jo ma­ny­mu, ši koa­li­ci­nė Vy­riau­sy­bė iš­liks iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. “Da­bar­ti­nė Sei­mo kon­fi­gū­ra­ci­ja la­bai su­nkiai lei­džia įsi­vaiz­duo­ti ki­to­kią koa­li­ci­ją. Ši kis­ti ne­tu­rė­tų, ne­bent ku­ris nors iš par­tne­rių la­bai ryš­kiai pa­keis­tų sa­vo ideo­lo­gi­ją”, - pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Bū­ta nuo­gąs­ta­vi­mų

Pa­sak fi­nan­sų ana­li­ti­ko Gi­ta­no Nau­sė­dos, po Sei­mo rin­ki­mų bū­ta nuo­gąs­ta­vi­mų, kad ga­li kis­ti fi­nan­sų po­li­ti­kos kryp­tis ir kad ga­li bū­ti dau­giau iš­lai­dau­ja­ma. To­dėl ir in­ves­tuo­to­jai ku­rį lai­ką mū­sų ša­lį ste­bė­jo at­sar­giai. “Bet la­bai grei­tai iš­aiš­kė­jo, kad fi­nan­sų po­li­ti­ka bus tę­sia­ma, ne­bus lau­žo­ma tai, ką su­kū­rė anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė, bus to­liau ma­ži­na­mas biu­dže­to de­fi­ci­tas”, - LŽ sa­kė eks­per­tas. Jo tei­gi­mu, pa­stan­gos da­vė re­zul­ta­tų, ir tai ga­li­ma lai­ky­ti tam ti­kru Vy­riau­sy­bės lai­mė­ji­mu. Bu­vo su­kur­tos sta­bi­lios ma­kroe­ko­no­mi­nės są­ly­gos vers­lui ir bend­ra­jam vi­daus pro­duk­tui aug­ti. “Į ak­ty­vus ga­li­ma įra­šy­ti ir eu­ro įve­di­mą. Ki­taip nei 2006 me­tais, šį kar­tą Lie­tu­va pra­dė­jo ruo­štis la­bai anks­ti, net ne­tu­rė­da­ma Mas­trich­to kri­te­ri­jų įvyk­dy­mo ga­ran­ti­jų. Im­ta kur­ti tei­si­nę eu­ro įve­di­mo ba­zę, pla­ną, par­eng­ta vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo kam­pa­ni­ja. Ir tai da­vė re­zul­ta­tų”, - tei­gė G. Nau­sė­da. Ki­ta ver­tus, kaip ti­ki­no ana­li­ti­kas, “dar per anks­ti už­bėg­ti į prie­kį ir ver­tin­ti kaip vi­siš­ką sėk­mę”. “Dar pa­žiū­rė­si­me, kaip čia bus sau­sio mė­ne­sį, kai eu­ras rea­liai pa­si­ro­dys”, - sa­kė jis. Dar vie­nas pliu­sas Vy­riau­sy­bei – “lai­ku ir be di­des­nių komp­li­ka­ci­jų” baig­tas su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­las.

Iš­vi­jo in­ves­tuo­to­ją

G. Nau­sė­dos nuo­mo­ne, aiš­kia šios Vy­riau­sy­bės ne­sėk­me ga­li­ma va­din­ti JAV “Chev­ron” kom­pa­ni­jos iš­gu­ji­mą iš Lie­tu­vos. “Bė­da ne tai, kad ne­te­ko­me in­ves­tuo­to­jo, bet kad jis ga­li pa­skleis­ti blo­gą ži­nią ki­tiems, jog Lie­tu­vo­je kei­čia­mos ir blo­gi­na­mos at­ėju­sio in­ves­tuo­to­jo veik­los są­ly­gos. Tai ga­li ne­igia­mai nu­teik­ti ki­tus, ku­rie no­rė­tų dirb­ti šio­je ska­lū­nų iš­ga­vi­mo sri­ty­je”, - tei­gė eks­per­tas. Taip bu­vo pra­ras­tas šan­sas iš­žval­gy­ti Lie­tu­vos gel­mes ir įsi­ti­kin­ti, ar tu­ri­me tas eko­no­mi­nes at­sar­gas, ku­rias ver­tė­tų eksp­loa­tuo­ti, ar ne. Be to, pa­sak eks­per­to, ste­bi­na po­zi­ci­ja dėl at­omi­nės elek­tri­nės, aiš­kiai lai­ko­ma­si lū­ku­ria­vi­mo po­li­ti­kos, vi­si spren­di­mai ati­de­da­mi.

“Ta­čiau šiaip jau val­džia eko­no­mi­kos au­gi­mui la­bai ne­truk­dė. Nors jai ir ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti es­mi­nės mo­kes­čių re­for­mos. Ki­ta ver­tus, kar­tais vi­sai ne­blo­gai, kai tų ra­di­ka­lių per­mai­nų ir ne­bū­na”, - pri­pa­ži­no G. Nau­sė­da. Vy­riau­sy­bės dve­jų me­tų veik­lą jis sa­kė ver­ti­nąs “san­tū­riai po­zi­ty­viai”.