Vyriausybės atstovų laukia permainos darbe
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pa­tai­soms, ku­rio­mis nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bų reor­ga­ni­za­ci­ją. Svars­to­mais pa­kei­ti­mais siū­lo­ma de­šimt tar­ny­bų su­jung­ti į vie­ną įstai­gą, apib­rėž­ti efek­ty­ves­nio Vy­riau­sy­bės at­sto­vų dar­bo ro­dik­lius, įves­ti ka­den­ci­jas.

Pagal naujas nuostatas Vyriausybės atstovų įstaiga turėtų padalinius, kurių veiklos teritorija sutaptų su atitinkamo Vyriausybės atstovo veiklos teritorija ir kuriuose darbas galėtų būti organizuojamas nuotoliniu būdu. Tokiu būdu tikimasi ne tik sumažinti savivaldybių administracinės priežiūros kaštus, bet kartu užtikrinti ir efektyvesnį Vyriausybės atstovų veiklos koordinavimą bei vienodos savivaldybių administracinės priežiūros praktikos formavimą, rašoma pranešime spaudai.

Projektais siūloma pakeisti Vyriausybės atstovo teisinį statusą ir nustatyti, kad Vyriausybės atstovas yra valstybės pareigūnas, Vyriausybės skiriamas į pareigas penkerių metų kadencijai, ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės (šiuo metu įstatymas neriboja Vyriausybės atstovų kadencijų skaičiaus).

Vyriausybė Ministro Pirmininko teikimu galėtų skirti 5 Vyriausybės atstovus: Vilniaus ir Alytaus apskrityse; Kauno ir Marijampolės apskrityse; Panevėžio ir Utenos apskrityse; Klaipėdos ir Tauragės apskrityse; Šiaulių ir Telšių apskrityse.

Įvertinus Vyriausybės atstovų įgaliojimų pobūdį, teisės akų pataisomis siūloma asmenims, kurie pretenduotų eiti Vyriausybės atstovo pareigas, nustatyti aukštesnius kvalifikacijos reikalavimus – asmuo turėtų turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo ar darbo viešojo administravimo srityje stažą.

Be to, siekiant užtikrinti didesnį Vyriausybės atstovų veiklos skaidrumą ir nešališkumą, numatoma nustatyti, kad Vyriausybės atstovo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis ar skiriamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat su darbu kituose juridiniuose asmenyse, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Asmuo, paskirtas Vyriausybės atstovu, turėtų sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki kadencijos pabaigos.

Vyriausybės atstovas negalėtų gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus jam nustatytą pagal einamas pareigas ir užmokestį už mokslinį bei pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose ar valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą, už neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir autorinį atlyginimą už kūrybinį darbą, taip pat negalėtų gauti atlyginimo ar kitų išmokų už juridinio asmens valdymo organo nario veiklą.

Pagal įstatymą Vyriausybės atstovas atlieka savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą, tai yra prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus.

Po svarstymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 56 Seimo nariai, prieš – 34, susilaikė 16 parlamentarų. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.