Vyriausybės atstovė: gatvės pavadinimas T.Konwickio vardu neprieštarauja įstatymams
Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas pa­va­din­ti gat­vę „Ar­mi­jo­je Kra­jo­vo­je“ ko­vo­ju­sio len­kų ra­šy­to­jo ir ki­no kū­rė­jo Ta­deus­zo Kon­wic­kio var­du ne­prieš­ta­rau­ja įsta­ty­mams, pa­skel­bė Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Vil­niaus aps­kri­ty­je.

„Ne­nus­ta­tė­me prieš­ta­ra­vi­mų tei­sės ak­tams, to­dėl ne­siė­mė­me jo­kių prie­mo­nių“, – BNS sa­kė at­sto­vė Vil­da Vai­čiū­nie­nė.

Gat­vę T.Kon­wic­kio var­du Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pa­va­din­ti val­dan­čių­jų Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vų bal­sais. Jie tei­gia, kad len­kų me­ni­nin­kas pa­li­ko gi­lų pėd­sa­ką ne tik Len­ki­jos, bet ir Lie­tu­vos kul­tū­ro­je.

Spren­di­mo ne­pa­lai­kę kai ku­rie opo­zi­ci­jos na­riai sa­kė, kad T.Kon­wic­kį dis­kre­di­tuo­ja jo da­ly­va­vi­mas „Ar­mi­jo­je Kra­jo­vo­je“ An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­go­je. Ji Vil­niaus kraš­te ko­vo­jo tiek prieš na­cių oku­pan­tus, tiek prieš lie­tu­vius, lai­ky­da­ma Vil­ni­ją Len­ki­jos da­li­mi ir siek­da­ma ją vėl pri­jung­ti prie Len­ki­jos.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Vil­niaus aps­kri­ty­je at­lik­da­ma ty­ri­mą sa­kė nu­sta­čiu­si tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo dėl gat­vių pa­va­di­ni­mų spra­gas.

„Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė­me siū­ly­mų dėl tam ti­kro tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo kei­ti­mo, nes tam ti­kri gat­vių su­tei­ki­mo as­me­nų gar­bei kri­te­ri­jai yra per­ne­lyg ver­ti­na­mo­jo po­bū­džio. Pa­vyz­džiui, nuo­sta­ta dėl ati­ti­ki­mo mo­ra­lės nor­moms“, – sa­kė V.Vai­čiū­nie­nė.

T.Kon­wic­kis gi­mė 1926 me­tais Nau­jo­jo­je Vil­nio­je ir vai­kys­tę pra­lei­do tuo­met len­kų oku­puo­ta­me Vil­niaus kraš­te.

Jis la­biau­siai pa­gar­sė­jo ro­ma­nais „Ma­žo­ji apo­ka­lip­sė“ – gy­ve­ni­mo to­ta­li­ta­ri­nė­je vals­ty­bė­je sa­ty­ra – ir „Len­kų komp­lek­sas“ – po­le­mi­ka apie na­cio­na­li­nę is­to­ri­nę są­ly­gą, ku­rią tra­giš­kai nu­lė­mė ka­ri­niai pra­lai­mė­ji­mai ir už­sie­nio oku­pa­ci­ja.

Abu šiuos ro­ma­nus pra­ėju­sio am­žiaus 8-aja­me de­šimt­me­ty­je iš­lei­do ša­lies pog­rin­di­nė spau­da, apei­da­ma vals­ty­bės cen­zū­rą.

T.Kon­wic­kis taip pat bend­ra­dar­bia­vo kaip sce­na­ris­tas. Jis mi­rė 2015 me­tais.