Vyriausybėje skelbiama optimizacija: penktadalis ieškosis darbo
„Nu­ma­to­ma, kad nau­ja kan­ce­lia­ri­jos struk­tū­ra įsi­ga­lios 2017 me­tų lie­pos 18 die­ną. Par­ei­gy­bių skai­čius bus su­ma­žin­tas nuo 210 iki 170, t. y. su­ma­žės apie 20 proc. (40 par­ei­gy­bių)“, – pir­ma­die­nį pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba.

Skai­čiuo­ja­ma, kad tai leis at­ei­ty­je per mė­ne­sį su­tau­py­ti apie 65 tūkst. eu­rų dar­bo už­mo­kes­čio fon­do lė­šų ir 12 tūkst. eu­rų dar­bo vie­toms iš­lai­ky­ti (dar­bo vie­tos įran­ga, kom­piu­te­riai, elek­tra, pa­tal­pų šil­dy­mas ir ki­tos su­si­ju­sios iš­lai­dos). Per me­tus pert­var­ka, tei­gia­ma, leis­tų su­tau­py­ti apie 924 tūkst. eu­rų.

Ta­čiau at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams Vy­riau­sy­bė tu­rės su­mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

„Taip, rei­kės iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų, ka­dan­gi bus ma­ži­na­mas eta­tų skai­čius, ti­krai rei­kės mo­kė­ti iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas. Ką mes pla­nuo­ja­me – ka­dan­gi eta­tų bus ma­ži­na­ma, ir ti­krai ne­priė­mė­me daug žmo­nių į dar­bą pra­dė­ję dirb­ti, ban­dy­si­me ne­iš­lip­ti iš to biu­dže­to, ku­ris yra pa­skir­tas šiems me­tams mums dar­bo už­mo­kes­čiui mo­kė­ti“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­rė Mil­da Dar­gu­žai­tė.

Anot jos, pert­var­kos me­tu kei­čia­mas ne tik eta­tų skai­čius, bet ir dar­buo­to­jų funk­ci­jos.

„Y­ra ir užim­tų, ir lais­vų, bet, ma­nau, pats es­mi­nis da­ly­kas – čia nė­ra tik­tai eta­tų ma­ži­ni­mo re­for­ma, tai yra aps­kri­tai pert­var­ka to, ką kan­ce­lia­ri­ja da­ro. Tai mes nuo šiol orien­tuo­si­mės į re­zul­ta­tus, į pro­jek­ti­nį val­dy­mą, į stra­te­gi­nio in­te­lek­to tu­rė­ji­mą, čia bus ana­li­zė­mis pa­grįs­ti spren­di­mai, tai ne­tgi pa­čios funk­ci­jos ge­ro­kai kei­sis (...). Čia dirbs žmo­nės, ku­rie bus at­sa­kin­gi už re­for­mų įgy­ven­di­ni­mą (...), pro­jek­tų va­do­vai bū­tent dirbs su vi­so­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, su eks­per­tais, su ne­prik­lau­so­mais žmo­nė­mis, kad įgy­ven­din­tų bet ko­kias re­for­mas“, – aiš­ki­no M.Dar­gu­žai­tė.

„Pa­žy­mė­ti­na, jog at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams yra par­eng­ta prog­ra­ma jų in­teg­ra­ci­jai į dar­bo rin­ką. Dar­buo­to­jai bus in­for­muo­ja­mi apie in­teg­ra­ci­jos į dar­bo rin­ką prie­mo­nes, bus or­ga­ni­zuo­ja­mos kon­sul­ta­ci­jos dėl kar­je­ros ga­li­my­bių, bus at­lik­tas dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­jų įver­ti­ni­mas ir jų ati­ti­ki­mas dar­bo rin­kos po­rei­kiams. Bus ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja­ma su po­ten­cia­liais darb­da­viais, sie­kiant pa­dė­ti grei­čiau ras­ti no­ri­mą dar­bą tai da­liai dar­buo­to­jų, ku­riuos pa­lies kan­ce­lia­ri­jos pert­var­ka, bus su­da­ry­tos są­ly­gos įgy­ti, to­bu­lin­ti trūks­ta­mas kom­pe­ten­ci­jas“, – aiš­ki­na­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos pra­ne­ši­me.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos, da­bar Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos veik­la yra ne­efek­ty­vi: funk­ci­jos daž­nu at­ve­ju per­si­den­gia, dub­liuo­ja­si, orien­tuo­ja­ma­si į pro­ce­są, bet ne į re­zul­ta­tą, dėl to ne­už­ti­kri­na­ma tin­ka­ma pa­slau­gų ko­ky­bė, nė­ra po­ky­čių val­dy­mo sis­te­mos, trūks­ta no­va­to­riš­ku­mo.

„Pla­nuo­ja­ma, jog įgy­ven­di­nus per­mai­nas iš­augs per­so­na­lo, pro­ce­sų ir sis­te­mų veiks­min­gu­mas bei efek­ty­vu­mas vi­suo­se pa­da­li­niuo­se, orien­tuo­jan­tis į nuo­la­ti­nį po­ky­čių val­dy­mą. Op­ti­mi­za­vus struk­tū­rą bei re­sur­sus spren­di­mai bus pri­ima­mi ma­žiau­sio­mis lai­ko ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių są­nau­do­mis. Nuo­sek­liai su­ma­ži­nus val­dy­mo iš­lai­das bus su­da­ry­tos są­ly­gos iš­lai­ky­ti ir pri­trauk­ti kom­pe­ten­tin­gą per­so­na­lą, nu­sta­tant jiems kon­ku­ren­cin­ges­nį dar­bo už­mo­kes­tį (...). Nu­ma­to­ma, kad at­ei­ty­je Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je par­ei­gy­bių skai­čius tu­rė­tų su­ma­žė­ti dar la­biau“, – sa­ko­ma pra­ne­ši­me.

„At­li­kus li­ku­sių mi­nis­te­ri­jų struk­tū­ri­nes pert­var­kas, ma­no­me, kad Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja dar ga­lės trauk­tis“, – pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Dar­bą pra­dė­ju­si S.Skver­ne­lio va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė vie­nu sa­vo pri­ori­te­tų nu­ro­dė vie­šo­jo sek­to­riaus pert­var­ką. Gruo­dį Vy­riau­sy­bės kanc­le­re skir­da­mas bu­vu­sią už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo agen­tū­ros „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vą M.Dar­gu­žai­tę prem­je­ras ža­dė­jo, kad kei­sis ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, jai nu­ma­to­mas re­for­mų ge­ne­ra­to­rės vaid­muo.