Vyriausybėje įteikti Lietuvos žydų tolerancijos apdovanojimai
Penk­ta­die­nį Vy­riau­sy­bės rū­muo­se Vil­niu­je še­šiems as­me­nims bei or­ga­ni­za­ci­joms įteik­ti tra­di­ci­niai Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės ap­do­va­no­ji­mai, ski­ria­mi už to­le­ran­ci­jos sklai­dą Lie­tu­vo­je.

Už žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do įam­ži­ni­mą ir įpras­mi­ni­mą at­ei­ties kar­toms ap­do­va­no­ta is­to­ri­kė La­ra Lem­per­tie­nė, už il­ga­me­tį at­si­da­vi­mą Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės so­cia­li­nio cen­tro glo­bo­ti­niams – prog­ra­mų koor­di­na­to­rė Ža­na Sku­do­vi­čie­nė.

Už is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mą ir tau­ti­nių ma­žu­mų pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas mu­zie­ji­nin­kei Mo­ni­kai Žą­sy­tie­nei, už il­ga­me­tę ji­diš kul­tū­ros sklai­dą Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų – žy­dų dai­nų ir šo­kių an­samb­liui „Fa­jer­lech“.

Žy­dų stu­den­tų są­jun­gos va­do­vė Amit Be­lai­tė įver­tin­ta už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą ir ini­cia­ty­vu­mą tel­kiant žy­dų jau­ni­mą, Gao­no mu­zie­jaus di­rek­to­rius ra­šy­to­jas Ja­ša Mar­kas Zin­ge­ris - už žy­diš­kos ta­pa­ty­bės įpras­mi­ni­mą li­te­ra­tū­ros kū­ri­niuo­se ir mu­zie­jaus ko­lek­ci­jo­se, pra­ne­šė Vy­riau­sy­bė.

„E­su ti­kras, kad vie­nas es­mi­nių de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pų ir yra to­le­ran­ci­ja ki­tai tau­tai, as­me­niui ar idė­jai. To­le­ran­ci­ja vi­sad bu­vo vie­nas svar­biau­sių tai­kaus sam­bū­vio pa­ma­tų. Šian­dien ji yra kaip nie­kad svar­bi, kai mū­sų kai­my­nai iš­gy­ve­na skau­džiau­sias lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos iš­ban­dy­mo aki­mir­kas“, – per ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ją sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, kad kiek­vie­no par­ei­ga to­kius reiš­ki­nius kaip an­ti­se­mi­tiz­mas, kse­no­fo­bi­ja ir ra­siz­mas iš­mes­ti iš sa­vo gy­ve­ni­mo.

Kan­di­da­tus šiems ap­do­va­no­ji­mams bu­vo ga­li­ma siū­ly­ti nuo ba­lan­džio mė­ne­sio, iš dvi­de­šim­ties no­mi­nan­tų spe­cia­liai su­for­muo­ta ko­mi­si­ja at­rin­ko še­šis.

Ap­do­va­no­ji­mus ini­ci­ja­vo pro­jek­tas „Bei­ge­lių krau­tu­vė­lė“ – tai lit­va­kų bend­ruo­me­nės pro­jek­tas, sie­kian­tis ska­tin­ti to­le­ran­ci­ją ir ge­bė­ti už­kirs­ti ke­lią an­ti­se­mi­tiz­mui bei ne­apy­kan­tos kurs­ty­mui. Pir­mo­ji „Bei­ge­lių krau­tu­vė­lės“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja vy­ko 2014 me­tų rug­sė­jį.