Vyriausybei Klaipėdoje atstovaus D. Kerekeš, Šiauliuose – A. Jasiūnienė
Kon­kur­so į vy­riau­sy­bės at­sto­vo Klai­pė­dos aps­kri­ty­je par­ei­gas lai­mė­to­ja ta­po ir šiuo me­tu šias par­ei­gas vyk­dan­ti Dai­va Ke­re­keš. Tuo me­tu kon­kur­so į vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių aps­kri­ty­je par­ei­gas lai­mė­to­ja ta­po Pa­kruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si šio ra­jo­no me­rė As­ta Ja­siū­nie­nė.

Kaip pra­ne­ša vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, D. Ke­re­keš A. ir Ja­siū­nie­nės kan­di­da­tū­ros ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai bus tei­kia­mos tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bei.

Vy­riau­sy­bės ski­ria­mas at­sto­vas aps­kri­ty­je vyk­do sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­nę prie­žiū­rą. Tie­sio­gi­nės šio vals­ty­bės tar­nau­to­jo funk­ci­jos – pri­žiū­rė­ti, kad sa­vi­val­dy­bės lai­ky­tų­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos, įsta­ty­mų, vyk­dy­tų Vy­riau­sy­bės spren­di­mus. Jis taip pat pri­žiū­ri, kad sa­vi­val­dy­bių pri­ima­mi tei­sės ak­tai ne­prieš­ta­rau­tų na­cio­na­li­nių tei­sės ak­tų nuo­sta­toms.