Vyriausybė: vidutinės pensijos bus padidintos iki 325 eurų
Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė per ket­ve­rius ka­den­ci­jos me­tus vi­du­ti­nę se­nat­vęs pen­si­ją ke­ti­na pa­di­di­ni ne ma­žiau kaip 37 eu­rais – iki 325 eu­rų.

„At­siž­vel­giant į au­gan­čią eko­no­mi­ką ir di­dė­jan­tį dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą, in­dek­suo­ta vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja 2020 me­tais yra ne ma­žes­nė kaip 325 eu­rai“, – nu­ro­do­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no pro­jek­te, ku­rio ko­pi­ją ma­tė BNS.

Šiuo me­tu vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja yra apie 288 eu­rai – nuo šių me­tų pra­džios ji pa­di­dė­jo apie 20 eu­rų. S.Skver­ne­lis anks­čiau yra sa­kęs, kad 2018 me­tais pen­si­jos ga­lė­tų di­dė­ti dar vi­du­ti­niš­kai 23 eu­rais.

Be to, pla­nuo­ja­ma iki 2020 me­tų su­kaup­ti ne ma­žiau kaip 400 mln. eu­rų „Sod­ros“ re­zer­vą pen­si­joms. Šiuo me­tu toks re­zer­vas nė­ra kau­pia­mas, pra­ėju­sią sa­vai­tę šio klau­si­mo svars­ty­mas Vy­riau­sy­bė­je bu­vo ati­dė­tas.

Per ket­ve­rius me­tus „Sod­ros“ sko­lą pla­nuo­ja­ma su­ma­žin­ti 34 proc. – pra­ėju­sių me­tų spa­lį ji sie­kė 3,746 mlrd. eu­rų. Įgy­ven­di­nus Vy­riau­sy­bės pla­nus ji, BNS skai­čia­vi­mais, su­ma­žė­tų iki maž­daug 2,47 mlrd. eu­rų.

Prie­mo­nių pla­ne nu­ma­to­ma bend­ro­sios (pa­grin­di­nės) pen­si­jos da­lies fi­nan­sa­vi­mą per­kel­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą, įver­tin­ti ga­li­my­bę an­tros pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų fi­nan­sa­vi­mą per­kel­ti iš „Sod­ros“ į biu­dže­tą, įver­tin­ti an­tros ir tre­čios pa­ko­pos pen­si­jų fon­dų to­bu­li­ni­mo ga­li­my­bes bei ska­tin­ti pro­fe­si­nių pen­si­jų kau­pi­mą, įsteig­ti Pen­si­jų ta­ry­bą prie Vy­riau­sy­bės.

Taip pat ke­ti­na­ma įver­tin­ti „Sod­ros“ įmo­kų mo­kė­ji­mo iš­im­čių ma­ži­ni­mo ga­li­my­bes bei pa­teik­ti ati­tin­ka­mus pa­siū­ly­mus, įver­tin­ti ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti „Sod­ros“ pen­si­jų dy­džio ri­bo­ji­mo, pa­pil­do­mą pen­si­jos da­lį aps­kai­čiuo­jant pa­gal vi­sas as­mens drau­džia­mą­sias pa­ja­mas.

Ter­mi­nai, iki ka­da tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­din­tos šios re­for­mos, pro­jek­te ne­pa­tei­kia­mi.

Iki 2018-ųjų an­tro­jo ket­vir­čio ke­ti­na­ma iš­ana­li­zuo­ti ga­li­my­bes tai­ky­ti „Sod­ros“ įmo­kų „lu­bas“ (mak­si­ma­lius dy­džius) ir par­eng­ti ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų pro­jek­tus. „Sod­ros“ įmo­nių lu­bos jau bu­vo nu­ma­ty­tos anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo pa­tvir­ti­na­me nau­ja­me So­cia­li­nia­me mo­de­ly­je, ta­čiau Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jus Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai šis spren­di­mas bu­vo at­šauk­tas.