Vyriausybė – už trumpesnį alkoholio prekybos laiką
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas iš es­mės pri­ta­rė siū­ly­mams dar la­biau su­griež­tin­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką ir užd­raus­ti jo rek­la­mą. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad Vy­riau­sy­bei pa­vy­ko pa­siek­ti komp­ro­mi­są, o pre­ky­bi­nin­kai ti­ki­na, jog trūks­ta pa­grin­di­mo.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį iš es­mės pri­ta­rė Sei­me svars­to­miems nau­jiems ap­ri­bo­ji­mams, pa­vyz­džiui, su­griež­tin­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu sek­ma­die­niais – juo leis­ti pre­kiau­ti tik nuo 10 iki 15 va­lan­dos, o dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 20 va­lan­dos. Da­bar par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lio ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 8 iki 22 va­lan­dos vi­są sa­vai­tę.

„Ta iš­va­da ti­krai yra su­ba­lan­suo­ta. Pa­siek­tas mak­si­ma­lus komp­ro­mi­sas tarp prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mo ir al­ko­ho­liz­mo pa­sek­mių ma­ži­ni­mo, ir vers­lo bei eko­no­mi­kos ne­žlug­dy­mo. Tas ba­lan­sas tu­ri bū­ti. Bu­vo ke­le­tas pa­sta­bų. Ma­nau, kad iki ki­to po­sė­džio pa­vyks vis­ką su­de­rin­ti, o jei ne­pa­vyks, tai ga­lu­ti­nis žo­dis bus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro ir duo­si­me iš­va­dą Sei­mui“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot jo, ap­ri­bo­jus al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką ir užd­rau­dus rek­la­mą, tu­rė­tų su­ma­žė­ti ir al­ko­ho­lio var­to­ji­mas.

„Ži­no­ma, trum­puo­ju lai­ko­tar­piu, tai yra na­tū­ra­lu, jei mes kal­ba­me apie prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mą – bus var­to­ji­mo ma­žė­ji­mas, bet il­ga­lai­kiu lai­ko­tar­piu, kal­bant apie pa­sek­mes svei­ka­tai ir so­cia­li­niam sta­bi­lu­mui, tai ti­krai tu­ri bū­ti pliu­sas“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

Lie­tu­vos pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos va­do­vas Lau­ry­nas Vi­li­mas tei­gė, kad kai ku­riems pa­siū­ly­mas trūks­ta pa­grin­di­mo.

„Mes įver­ti­no­me mi­nis­te­ri­jos par­uoš­tą pro­jek­tą. Su daug kuo su­tin­ka­me ir pri­ta­ria­me, bet su tam ti­kro­mis iš­ly­go­mis. Va­ka­ri­nio lai­ko ri­bo­ji­mas dve­jo­mis va­lan­do­mis mums at­ro­do ne­pag­rįs­tas, nes jis ap­sun­kins ma­žes­nių par­duo­tu­vių lan­ky­to­jams ap­si­pir­ki­mo pa­to­gu­mą. Tos par­duo­tu­vės pri­si­tai­kys ir tie­siog su­trum­pins sa­vo dar­bo lai­ką. Ma­no­me, kad kri­te­ri­jai tu­rė­tų bū­ti aiš­kes­ni“, – po Vy­riau­sy­bės po­sė­džio žur­na­lis­tams kal­bė­jo L.Vi­li­mas.

Jo tei­gi­mu, ri­bo­ji­mai pa­ska­tins lie­tu­vius al­ko­ho­lį pirk­ti Len­ki­jo­je ar­ba Lat­vi­jo­je.

„Ma­no­me, kad bus la­bai ženk­li įta­ka rin­kai, bet ne var­to­ji­mui, o pir­ki­mui, nes var­to­ji­mo įpro­čiams pa­si­keis­ti rei­kia la­bai daug lai­ko. Ma­to­me ir ste­bi­me grės­min­gą si­tua­ci­ją su ap­si­pir­ki­mais Len­ki­jo­je, o dėl al­ko­ho­lio – ir Lat­vi­jo­je, kur ak­ci­zais ma­žes­ni“, – sa­kė L.Vi­li­mas.

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė idė­jai nuo 2018 me­tų sau­sio vi­siš­kai draus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą, iki tol vers­las ga­lė­tų tam tin­ka­mai pa­si­reng­ti. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė siū­lo Sei­mui kol kas ne­nus­ta­ty­ti spe­cia­lių rei­ka­la­vi­mų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vėms, nes dar pla­nuo­ja­ma įver­tin­ti spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių ga­li­my­bę.

Sei­mui yra pa­teik­ti du įsta­ty­mų pa­ke­tai – jie nu­ma­to steig­ti spe­cia­li­zuo­tas al­ko­ho­lio par­duo­tu­ves, vė­lin­ti am­žių, nuo ku­rio ga­li­ma pra­dė­ti var­to­ti svai­ga­lus, ir anks­tin­ti lai­ką, ka­da drau­džia­ma par­duo­ti al­ko­ho­lį. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti vie­tas ar te­ri­to­ri­jas, kur bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­tas ir al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas.