Vyriausybė – už tarėjų instituciją teismuose
Šian­dien vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pri­tar­ta Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tai kon­cep­ci­jai įtei­sin­ti pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, pra­ne­ša lrv.lt.

Kon­cep­ci­jo­je siū­lo­ma, kad ta­rė­jai da­ly­vau­tų ne vi­sų, o tik at­ski­rų ka­te­go­ri­jų by­lo­se, kai to­kioms by­loms vi­suo­me­nė ski­ria dau­giau dė­me­sio, o teis­mų spren­di­mai su­lau­kia re­zo­nan­si­nio at­gar­sio.

Siū­lo­ma, kad ta­rė­jai da­ly­vau­tų by­lo­se dėl la­bai su­nkių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mo (už ku­riuos bau­džia­ma­ja­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta di­džiau­sia baus­mė vir­ši­ja 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo); by­lo­se dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų; dar­bo by­lo­se; ci­vi­li­nė­se by­lo­se dėl ža­los, at­si­ra­du­sios dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nų, pro­ku­ro­ro, tei­sė­jo ir teis­mo ne­tei­sė­tų veiks­mų, at­ly­gi­ni­mo; ci­vi­li­nė­se ir ad­mi­nis­tra­ci­nė­se by­lo­se, ku­rio­se par­eikš­tas ieš­ki­nys ar par­eiš­ki­mas vie­ša­jam in­te­re­sui gin­ti, ir by­lo­se dėl tar­ny­bi­nių gin­čų.

Ta­rė­jai bū­tų ski­ria­mi da­ly­vau­ti šio­se by­lo­se tik tuo­met, kai to pa­gei­dau­tų bent vie­na pro­ce­so ša­lis, pro­ku­ro­ras, kal­ti­na­ma­sis, nu­ken­tė­ju­sy­sis ar jų gy­nė­jai ir (ar) at­sto­vai. Ta­čiau nag­ri­nė­jant by­las dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų ir dar­bo by­las ta­rė­jai bū­tų ski­ria­mi vi­sais at­ve­jais.

Pa­gal par­eng­tą kon­cep­ci­ją ta­rė­jais ga­lė­tų bū­ti ne jau­nes­ni nei 25 me­tų ir ne vy­res­ni nei 65 me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, įgi­ję ne že­mes­nį nei vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, mo­kan­tys lie­tu­vių kal­bą, dek­la­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je ir ati­tin­kan­tys ki­tus nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Ta­čiau kai ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vai (teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai ir pan.) ta­rė­jais bū­ti ne­ga­lė­tų.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­me­nys, ati­tin­kan­tys ta­rė­jams ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, į šį są­ra­šą ga­lė­tų įsi­ra­šy­ti sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais ar­ba ga­lė­tų bū­ti at­rink­ti at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du. Per vie­nus me­tus tas pats as­muo ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mas da­ly­vau­ti nag­ri­nė­jant ne dau­giau kaip 1–2 by­las. Ta­rė­jai da­ly­vau­tų tik žo­di­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­se pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se ir kar­tu su tei­sė­jais pri­im­tų šio­se by­lo­se teis­mo spren­di­mus.

Kon­cep­ci­jo­je siū­lo­ma, kad ta­rė­jams už dar­bą bū­tų mo­ka­ma apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo par­ei­gi­nės al­gos dy­džio kom­pen­sa­ci­ja pa­gal fak­tiš­kai by­lai nag­ri­nė­ti ar spren­di­mui pri­im­ti su­gaiš­tą lai­ką.

Par­eng­tą kon­cep­ci­ją dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas. No­rint įtei­sin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą Lie­tu­vo­je, po kon­cep­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo rei­kės keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją ir ki­tus ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus.

Miš­rios pro­fe­sio­na­lių tei­sė­jų ir ta­rė­jų ko­le­gi­jos yra po­pu­lia­rios tiek Ry­tų ir Vi­du­rio, tiek Va­ka­rų Eu­ro­po­je. Ta­rė­jų ins­ti­tu­tas vei­kia Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Šve­di­jo­je, Aus­tri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se.