Vyriausybė trečiadienį J.Miliaus atleidimo nesvarstys
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį ne­svars­tys klau­si­mo dėl tei­sė­sau­gos aki­ra­tin pa­te­ku­sio Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo.

„Į tre­čia­die­nio po­sė­džio dar­bot­var­kę klau­si­mas ne­trau­kia­mas“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

„Nes­vars­tė, nes rei­kia lai­ko mi­nis­trams su­si­pa­žin­ti su nu­ta­ri­mu. Kaip ten bu­vo su Vi­jū­nė­lės dva­ru? Bu­vo sku­biai pri­im­tas nu­ta­ri­mas ne­su­si­pa­ži­nus. Pra­kti­ka, ku­ri yra da­bar tai­ko­ma – kad mi­nis­trai tu­ri tu­rė­ti lai­ko su­si­pa­žin­ti su nu­ta­ri­mais“, – po po­sė­džio aiš­ki­no M.Ja­nu­lio­nis.

Vy­riau­sy­bės po­sė­džio iš­va­ka­rė­se „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ir Dar­bo par­ti­jos va­do­vai par­eiš­kė, jog jų par­ti­jos mi­nis­trai ne­ke­ti­na bal­suo­ti už J.Mi­liaus at­lei­di­mą.

„Dar­bie­čių“ pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis tei­gė, kad šios par­ti­jos mi­nis­trai bal­sa­vi­me ne­da­ly­vaus, o „tvar­kie­čiai“ ža­dė­jo bal­suo­ti prieš.

Prem­je­ro at­sto­vas an­tra­die­nio va­ka­rą sa­kė, jog so­cial­de­mo­kra­tai bu­vo vie­nin­gi ir tu­rė­jo bal­suo­ti už J.Mi­liaus at­lei­di­mą.

Vis­gi į Vy­riau­sy­bės po­sė­dį at­vy­kę so­cial­de­mo­kra­tų mi­nis­trai sa­kė ne­ži­nan­tys, kaip bal­suo­tų.

„Sprę­siu po­sė­džio me­tu, kai bus pa­teik­tas ati­tin­ka­mas nu­ta­ri­mas“, – žur­na­lis­tams sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Tą pa­tį BNS tei­gė ir ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas.

Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ta­ri­me ne­pri­ta­rė J.Mi­liaus veik­los at­as­kai­tai. Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ne­pri­ta­ri­mas veik­los at­as­kai­tai ga­li bū­ti pa­grin­das įstai­gos va­do­vą at­leis­ti iš par­ei­gų.

Nu­ta­ri­mą dėl J.Mi­liaus at­lei­di­mo Vy­riau­sy­bė yra pa­ve­du­si par­eng­ti že­mės ūkio mi­nis­trei Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei. Nors mi­nis­trė anks­čiau iš­sa­kė no­rą nu­si­ša­lin­ti nuo J.Mi­liaus ver­ti­ni­mo, prem­je­ras šio nu­si­ša­li­ni­mo ne­ten­ki­no.

At­vy­ku­si į Vy­riau­sy­bės po­sė­dį V.Bal­trai­tie­nė par­eiš­kė, kad ne­bal­suos dėl J.Mi­liaus at­lei­di­mo.

„Aš elg­siuos taip, kaip rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai ir iš ti­krų­jų ne­nu­si­ženg­siu tei­sės ak­tams. Tai reiš­kia, kad jei­gu ne­ma­tau tei­si­nio pa­grin­do at­leis­ti, tai aš už to­kį spren­di­mą ne­bal­suo­siu, o jo kol kas ne­ma­tau“, – sa­kė mi­nis­trė.

Dar­bo par­ti­ja ir „tvar­kie­čiai“ kar­tu į Vy­riau­sy­bę tu­ri de­le­ga­vu­si 7 na­rius iš 15. So­cial­de­mo­kra­tai su prem­je­ru tu­ri 8 bal­sus Mi­nis­trų ka­bi­ne­te. Ta­čiau iš aš­tuo­nių soc­de­mų at­sto­vų trys ne­at­vy­ko į Vy­riau­sy­bės po­sė­dį tre­čia­die­nį.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo dėl li­gų, o už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius yra ko­man­di­ruo­tė­je.

Pa­va­duo­jan­tys mi­nis­trus as­me­nys bal­suo­ti Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je jų var­du ne­ga­li. Net jei­gu Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riams pa­vyk­tų su­rink­ti bal­sa­vi­mui rei­ka­lin­gą aš­tuo­nių mi­nis­trų kvo­ru­mą, spren­di­mai Vy­riau­sy­bė­je pri­ima­mi ne po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­čių­jų pa­pras­ta dau­gu­ma, o vi­sų mi­nis­trų dau­gu­ma. Tai reiš­kia, kad bet ko­kiu at­ve­ju Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je no­rint pri­im­ti tei­gia­mą spren­di­mą, už jį tu­ri bal­suo­ti aš­tuo­ni na­riai.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ir Dar­bo par­ti­ja tu­ri de­le­ga­vu­sios po vie­ną ne­par­ti­nį mi­nis­trą. „Tvar­kie­čių“ de­le­guo­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas BNS sa­kė, kad spren­di­mą, ar da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me ir kaip bal­suo­ti, sa­va­ran­kiš­kai pri­ims tre­čia­die­nį, pa­ma­tęs Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą.

„Aš no­riu pa­si­žiū­rė­ti kaip tei­si­nin­kas, koks bū­tų J.Mi­liaus at­lei­di­mo tei­si­nis pa­grin­das, iš­dės­ty­tas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te“, – tei­gė T.Ži­lins­kas.

BNS kol kas ne­pa­vy­ko gau­ti „dar­bie­čių“ de­le­guo­to ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio ko­men­ta­ro.

Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­tant J.Mi­liaus veik­los at­as­kai­tos klau­si­mą Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai bu­vo su­for­mu­luo­tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas iki šio tre­čia­die­nio par­eng­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl J.Mi­liaus at­lei­di­mo. Pa­sak mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, ver­ti­nant J.Mi­liaus at­as­kai­tą at­siž­velg­ta į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mą, ku­rio­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tar­ny­bos va­do­vo veik­lą. A.But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas taip pat ver­ti­no J.Mi­liaus kom­pe­ten­ci­ją ir „kai ku­riuos eti­nius da­ly­kus“.

Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas iš­ki­lo, tei­sė­sau­gai par­eiš­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

J.Mi­lius kar­tu su že­mės ūkio mi­nis­tre pa­sta­ruo­ju me­tu prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė ir dėl da­ly­va­vai­mo va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais. Ga­li­mą par­ei­gū­nų in­te­re­sų konf­lik­tą aiš­ki­na­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

Pats J.Mi­lius įta­ri­mus yra va­di­nęs juo­kin­gais ir at­sis­ta­ty­din­ti at­si­sa­ko, nors tai jį pa­da­ry­ti ra­gi­no aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai.