Vyriausybė: teistumas už tyčinius nusikaltimus nebūtinai turi tapti kliūtimi įsivaikinti
Vy­riau­sy­bė iš es­mės pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­tai­soms dėl pa­pil­do­mų prie­mo­nių vai­kų sau­gu­mui už­ti­krin­ti, ta­čiau pa­tei­kė pa­sta­bų dėl kliū­čių įsi­vai­kin­ti teis­tiems as­me­nims, taip pat pir­me­ny­bės įsi­vai­kin­ti, kai no­rin­čių yra ne vie­nas.

Pa­vyz­džiui, pa­gal mi­nis­trų ka­bi­ne­to tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­tą iš­va­dą, siū­lo­ma švel­niau nei nu­ma­tė pre­zi­den­tės teik­tos pa­tai­sos re­gu­liuo­ti teis­tų as­me­nų tei­sę įsi­vai­kin­ti. Ša­lies va­do­vė siū­lė as­me­nims, teis­tiems už ty­či­nius nu­si­kal­ti­mus, draus­ti įvai­kin­ti ar glo­bo­ti vai­kus net ir teis­tu­mui iš­ny­kus.

Pa­gal So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos reng­tą ir Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą iš­va­dą, tei­sė įsi­vai­kin­ti tu­rė­tų bū­ti pa­lik­ta as­me­nims, pra­ei­ty­je teis­tiems dėl ne fi­zi­niams as­me­nims pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų. Anot Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, pri­ta­rus pre­zi­den­tės pa­tai­sai bū­tų per­ne­lyg su­siau­rin­tas as­me­nų, ga­lin­čių tap­ti įvai­kin­to­jais, ra­tas – į jį pa­tek­tų ir as­me­nys, ku­rie bu­vo teis­ti už fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus, nu­si­kal­ti­mus nuo­sa­vy­bei, tur­ti­nėms tei­sėms ar tur­ti­niams in­te­re­sams ir pan. Vy­riau­sy­bė pa­brė­žė, kad nu­si­kal­ti­mai ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ti prieš dau­ge­lį me­tų, juos da­rant nu­si­kals­ta­ma vei­ka ga­lė­jo ne­bū­ti nu­kreip­ta prieš vai­kus, ki­tų fi­zi­nių as­me­nų svei­ka­tą, to­dėl drau­di­mas to­kiais at­ve­jais įsi­vai­kin­ti net ir iš­ny­kus teis­tu­mui bū­tų ne­pro­por­cin­gas sie­kiui ska­tin­ti vai­kų įsi­vai­ki­ni­mą.

„Siū­lo­me draus­ti įsi­vai­kin­ti tik tiems as­me­nims, ku­rie teis­ti už nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­si­ju­sias su vai­kų sek­sua­li­niu iš­nau­do­ji­mu, vai­kų por­nog­ra­fi­ja ir pros­ti­tu­ci­ja, vai­ko pir­ki­mu, par­da­vi­mu ar­ba už nu­si­kals­ta­mas ty­či­nes vei­kas žmo­gaus gy­vy­bei“, – BNS sa­kė mi­nis­te­ri­jos Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­na Ur­bo­nai­tie­nė.

Taip pat iš­sa­ky­ta pa­sta­bų dėl ei­liš­ku­mo, kam tu­ri bū­ti tei­kia­ma pir­me­ny­bė įsi­vai­kin­ti, jei­gu įvai­kin­ti tą pa­tį vai­ką no­ri ke­li as­me­nys.

„Mū­sų ma­ny­mu, as­me­nims įvai­ki­nant vai­kus pa­gal ei­liš­ku­mą pir­me­ny­bę tu­rė­tų ei­ti tie, ku­rie jau yra įsi­vai­ki­nę bro­lius ir se­se­ris – jie tu­rė­tų bū­ti ti­krai pir­mes­ni ne­gu as­me­nys, ku­rių šei­mo­je yra glo­bo­ja­mas vai­kas, ku­rį no­ri­ma įvai­kin­ti. Bro­lių ir se­se­rų ne­ats­ky­ri­mo klau­si­mas yra vir­šes­nis“, – aiš­ki­no D.Ur­bo­nai­tie­nė.

Be ki­ta to, Vy­riau­sy­bė su­abe­jo­jo siū­ly­mu bio­lo­gi­niams tė­vams ne­atsk­leis­ti, kur glo­bo­ja­mas vai­kas.

„Ri­bo­ji­mas, kad glo­bė­jų duo­me­nys ne­ga­li bū­ti at­skleis­ti vai­ko bio­lo­gi­niams tė­vams, mū­sų ma­ny­mu, lai­ki­nos glo­bos at­ve­ju yra ne­tiks­lin­gas. Nes tiks­las yra, kad bio­lo­gi­niai tė­vai bend­rau­tų su vai­ku. Šei­ma, ku­ri lai­ki­nai glo­bo­ja, tą tu­rė­tų ži­no­ti ir ska­tin­ti, kad vai­kas ga­liau­siai grįž­tų į šei­mą“, – sa­kė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Pa­gal pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tas pa­tai­sas tar­ny­bos bū­tų įpa­rei­go­tos ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į vai­kams grės­min­gas si­tua­ci­jas – vai­kai į sau­gią ap­lin­ką tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti ne vė­liau kaip per die­ną. Ne­tin­ka­mai vai­kus pri­žiū­rin­tys tė­vai tu­rė­tų ri­bo­tą lai­ką pa­si­tai­sy­ti, kad lai­ki­nai ar­ba vi­sam lai­kui ne­pra­ras­tų tė­vys­tės tei­sių: tė­vams ne­si­tai­sant sa­vi­val­dy­bė­se vei­kian­tys vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai tu­rė­tų po dvie­jų mė­ne­sių nuo vai­ko pa­ėmi­mo iš šei­mos kreip­tis į teis­mą dėl lai­ki­no tė­vys­tės tei­sių ri­bo­ji­mo. Tė­vams ne­pa­si­tai­sius dar per 12 mė­ne­sių, jų tė­vys­tės tei­sių ri­bo­ji­mas ga­lė­tų tap­ti nuo­la­ti­nis.

Šio­mis pa­tai­so­mis, be ki­ta ko, nu­ma­to­ma, kad įtė­viais bū­tų ga­li­ma tap­ti su­lau­kus 55-eių (da­bar ši ri­ba yra 50 me­tų). Įsi­vai­kin­ti no­rin­čius as­me­nis siū­lo­ma at­leis­ti nuo žy­mi­nio mo­kes­čio teis­me. Pa­tai­so­mis įtė­viams nu­ma­to­mos ir il­ges­nės nei da­bar vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­gos.

Taip pat šio­mis pa­tai­so­mis pre­zi­den­tė siū­lo ne­de­ra­mu el­ge­siu su vai­kais lai­ky­ti sis­te­mi­nę jų ne­prie­žiū­rą ir įtei­sin­ti ap­mo­ky­tą pro­fe­sio­na­lų bu­din­tį glo­bė­ją, ku­ris įsi­pa­rei­go­tų bet ku­riuo par­os me­tu ne­dels­da­mas pri­im­ti vai­ką į šei­mą ir juo rū­pin­tis, kol jis bus grą­žin­tas į tė­vų šei­mą ar­ba bus per­kel­tas į glo­bė­jų ar įtė­vių šei­mą.