Vyriausybė svarstys Nacionalinio saugumo strategiją
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį svars­tys at­nau­jin­tos Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos pro­jek­tą.

Jam rug­sė­jį pri­ta­rė Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba (VGT). Tuo me­tu Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas sa­kė, kad stra­te­gi­ją nu­tar­ta at­nau­jin­ti pa­si­kei­tus sau­gu­mo si­tua­ci­jai re­gio­ne. Pa­sta­rą­jį kar­tą ji at­nau­jin­ta 2012 me­tais.

„Pro­jek­te at­nau­jin­tos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo prie­lai­dos ir in­te­re­sai, ak­tua­li­zuo­tas ri­zi­kos veiks­nių, pa­vo­jų ir grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui są­ra­šas, at­nau­jin­ti ir pa­tiks­lin­ti na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo pri­ori­te­tai ir už­da­vi­niai, įtvir­ti­na­mi spren­di­mai, pri­im­ti rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią vals­ty­bės sau­gu­mo si­tua­ci­ją, po­ky­čiai vie­šo­jo, ener­ge­ti­nio, eko­no­mi­nio, in­for­ma­ci­nio ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir ki­to­se sri­ty­se. At­siž­vel­giant į kin­tan­tį grės­mių po­bū­dį, bu­vo at­si­sa­ky­ta nuo­sta­tų, ne­tu­rin­čių tie­sio­gi­nės įta­kos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“, – sa­ko­ma nau­ją­ją stra­te­gi­ją aiš­ki­nan­čia­me raš­te.

Pri­ėmus nu­ta­ri­mą esą bus su­da­ry­tos są­ly­gos vi­sa­pu­siš­kai už­ti­krin­ti vals­ty­bės sau­gu­mą, įgy­ven­di­nant prie esa­mos sau­gu­mo si­tua­ci­jos pri­tai­ky­tą na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­li­ti­ką.

At­nau­jin­tos stra­te­gi­jos pro­jek­tą ren­gė Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, jai va­do­va­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.