Vyriausybė svarstys Lukiškių aikštės klausimą
Vy­riau­sy­bei šią sa­vai­tę bus tei­kia­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos pro­jek­tas dėl ob­jek­tų, ku­riuos vals­ty­bė tu­rė­tų su­tvar­ky­ti iki 2018-ųjų.

Tarp siū­lo­mų pro­jek­tų įtrauk­tas ir Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mas, BNS sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis.

„Dėl Lu­kiš­kių aikš­tės bu­vo pa­si­ta­ri­mas pas mi­nis­trą pir­mi­nin­ką - pa­siū­ly­ta įra­šy­ti be kon­kre­čių su­mų, kon­kre­čių idė­jų, pro­jek­tų. Toks bu­vo pa­si­ta­ri­mo re­zul­ta­tas, kad ne­rei­kia kaž­ko bran­gaus, bet rei­kia tie­siog kaž­ko įsi­min­ti­no, su­tvar­kant tą aikš­tę ir pa­sta­tant pa­mink­lą. Ko­kį - ti­krai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, dėl to bus dar dis­ku­tuo­ja­ma“, - in­for­ma­vo Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos va­do­vas.

Anot A.Ma­čiu­lio, pri­ėmu­si prog­ra­mą Vy­riau­sy­bė ne­įsi­pa­rei­gos įgy­ven­din­ti prieš ke­le­rius me­tus Lu­kiš­kių aikš­tės su­tvar­ky­mo kon­kur­sus lai­mė­ju­sių dvie­jų pro­jek­tų. Lu­kiš­kių aikš­tę su­tvar­ky­ti bū­tų įsi­pa­rei­go­ja­ma iki 2017-ųjų pa­bai­gos, už tai bū­tų at­sa­kin­gos Ap­lin­kos, Kul­tū­ros, Kraš­to ap­sau­gos, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė.

Kanc­le­ris pri­pa­ži­no, jog kai ku­rie mi­nis­trai yra iš­reiš­kę no­rą, kad prog­ra­mo­je iš­kart bū­tų pa­teik­tos ir kon­kre­čios su­mos, ku­rios bus ski­ria­mos, ta­čiau Vy­riau­sy­bei tei­kia­ma­me pro­jek­te jų nė­ra ir siū­lo­ma, jog dėl kiek­vie­no ob­jek­to fi­nan­sa­vi­mo bū­tų ta­ria­ma­si at­ski­rai, ren­giant tų me­tų biu­dže­tą.

Anot jo, prog­ra­mo­je yra įtrauk­tas ir va­di­na­ma­sis mul­ti­funk­ci­nis cen­tras su 20 tūkst. vie­tų sta­dio­nu, ku­rį kar­tu su sa­vi­val­dy­be ke­ti­na­ma sta­ty­ti Vil­niaus Ozo gat­vė­je už be­veik 100 mln. eu­rų, taip pat bu­vu­sių Spor­to rū­mų re­kons­tra­vi­mo į Na­cio­na­li­nį kong­re­sų cen­trą pro­jek­tas, ku­ris, anks­tes­niais skai­čia­vi­mais, ga­lė­tų kai­nuo­ti 11,6 mln. eu­rų.

„Y­ra prog­ra­mo­je ir pa­mink­las Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui - ma­nau, ga­li­ma net ir ne­lau­kiant 2018-ųjų tai pa­da­ry­ti, yra pa­mink­las bro­lių Vi­lei­šių at­mi­ni­mui - tai pri­va­ti ini­cia­ty­va, bet kaž­kiek vals­ty­bė gal pri­si­dės. Yra įvai­rūs iš­kil­min­gi ren­gi­niai, mi­nė­ji­mai ir na­cio­na­li­niu, ir sa­vi­val­dy­bių, bend­ruo­me­nių ly­giu, Dai­nų šven­tė, be jo­kios abe­jo­nės, ki­no fil­mai Lie­tu­vos at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga“, - var­di­jo A.Ma­čiu­lis.

Lu­kiš­kių aikš­tės Vil­niu­je su­tvar­ky­mo ir pa­mink­lo jo­je pa­sta­ty­mo klau­si­mas spren­džia­mas nuo 1999 me­tų. 2013-ai­siais iš­rink­tas ge­riau­sias pro­jek­tas Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui - ar­chi­tek­to Ro­lan­do Pa­le­ko „Ra­my­bė“, 2014-ai­siais iš­rink­tas ir ge­riau­sias mo­nu­men­tas žu­vu­sių už Lie­tu­vos lais­vę ko­vo­to­jų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui - skulp­to­riaus Vid­man­to Gy­li­kio „Tau­tos dva­sia“.

1918 me­tais va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos ta­ry­ba pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą.