Vyriausybė sutinka griežtinti bausmes už netinkamą bepiločių orlaivių naudojimą
Vy­riau­sy­bė su­tin­ka, kad už ne­tin­ka­mą be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mą bū­tų ski­ria­mos griež­tes­nės nuo­bau­dos.

Tre­čia­die­nį mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tam Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, ku­riuo siū­lo­ma pri­tar­ti Sei­mo na­rių Vik­to­ro Fio­do­ro­vo, Val­do Skar­ba­liaus, Vy­tau­to Gap­šio ir Da­riaus Ulic­ko par­eng­tiems Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so bei Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tams bei at­ski­rai Sei­mo na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko par­eng­tiems mi­nė­tų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tams.

„Pro­jek­tais pra­šo­ma pa­keis­ti Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, ku­ris nu­ma­to sank­ci­jas dėl bend­ros avia­ci­jos lėk­tu­vų nau­do­ji­mo tai­syk­lių ir be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Sank­ci­jos už šiuos pa­žei­di­mus yra griež­ti­na­mos ir, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, Sei­mo na­rių siū­ly­mui iš es­mės ga­li­ma pri­tar­ti“, – tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Už bend­ro­sios avia­ci­jos lėk­tu­vų nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą siū­lo­ma bau­dą pa­di­din­ti nuo 300 iki 500 eu­rų, o už be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą – nuo 100 iki 500 eu­rų.

Be to, pri­tar­ta siū­ly­mui, kad už be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mą bū­tų ga­li­ma kon­fis­kuo­ti ne tik pa­žei­dė­jui pri­klau­san­tį be­pi­lo­tį or­lai­vį.

A.Anu­šaus­kas taip pat siū­lė apib­rėž­ti be­pi­lo­čio or­lai­vio ir jo val­dy­to­jo są­vo­kas, ta­čiau to­kiam siū­ly­mui Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ne­pri­ta­rė, nes, anot R.Sin­ke­vi­čiaus, šias są­vo­kas api­ma šiuo me­tu nau­do­ja­mas eks­pe­ri­men­ti­nės ka­te­go­ri­jos or­lai­vių apib­rė­ži­mas.