Vyriausybė surikiavo artėjančio sezono darbus
Ru­dens se­si­ją rug­sė­jo 10-ąją pra­dė­sian­tį Sei­mą Vy­riau­sy­bė už­vers tei­sės ak­tais. Į dar­bų prog­ra­mą įtrauk­ta pus­penk­to šim­to pro­jek­tų – pus­tre­čio kar­to dau­giau, nei pa­jė­gia su­virš­kin­ti par­la­men­ta­rai.

Vy­riau­sy­bė ryt­die­nos po­sė­dy­je ke­ti­na pa­tvir­tin­ti Sei­mo ru­dens se­si­jai svars­ty­ti tei­kia­mų pro­jek­tų są­ra­šą. Mi­nis­te­ri­jų va­lia į jį pa­te­ko 459 tei­sės ak­tų pro­jek­tai, iš jų 188 – pa­grin­di­niai. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja ne­be pir­mą kar­tą pers­pė­jo, kad dėl to­kios do­ku­men­tų gau­sos ky­la di­de­lė ri­zi­ka, jog par­la­men­tas ne­įveiks di­de­lės da­lies mi­nis­te­ri­jų par­eng­tų pro­jek­tų.

Pra­ėju­sio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je Sei­me bu­vo pri­im­ta 319 įsta­ty­mų pro­jek­tų, iš jų 174 bu­vo teik­ti Vy­riau­sy­bės. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja taip pat pri­mi­nė, kad į per daž­ną tei­sės ak­tų tai­sy­mą at­krei­pė dė­me­sį ir tarp­tau­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos. Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) lie­pos pa­bai­go­je pa­skelb­to­je at­as­kai­to­je apie Lie­tu­vo­je vyk­do­mų re­gu­lia­vi­mo re­for­mų pa­žan­gą ir jų ver­ti­ni­mą pa­brėž­ta, jog mū­sų ša­ly­je, pa­ly­gin­ti su pa­na­šaus dy­džio ir pa­na­šios eko­no­mi­kos struk­tū­ros bei tei­si­nės kul­tū­ros vals­ty­bė­mis, pri­ima­ma per daug tei­sės ak­tų, ku­rių dau­gu­ma – ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai. Pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je per me­tus pri­ima­ma vi­du­ti­niš­kai 115 tei­sės ak­tų, o Lie­tu­vo­je 2010–2013 me­tais šis vi­dur­kis sie­kė 458.

Am­bi­cin­gi pla­nai

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio Al­mi­no Ma­čiu­lio tei­gi­mu, par­eng­ta­me dar­bų pla­ne aiš­kiau iš­dės­ty­ti Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tai, ne­li­ko at­si­tik­ti­nių pro­jek­tų. „Svar­biau­si tei­sės ak­tai su­si­ję su 2016 me­tų biu­dže­tu. Tei­kia­mas di­džiu­lis pa­ke­tas nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį įtvir­ti­nan­čių pro­jek­tų“, – LŽ sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris.

Be ki­ta ko, par­eng­ti pro­jek­tai, ku­riais sie­kia­ma leng­vin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą ūkio su­bjek­tams, ma­žin­ti še­šė­li­nę eko­no­mi­ką bei kon­tra­ban­dą. A. Ma­čiu­lis su­ti­ko, kad „sa­vo ma­ty­mą“ tu­rin­čios mi­nis­te­ri­jos ne­re­tai su­pla­nuo­ja tiek dar­bų, kad jų nu­dirb­ti ne­spė­ja nei jos pa­čios, nei par­la­men­ta­rai. „Iš tie­sų at­ro­do­me am­bi­cin­gai – pro­jek­tų skai­čius iš tie­sų di­de­lis. Ta­čiau kar­tais gy­ve­ni­mas taip su­sik­los­to, kad ne vi­si su­pla­nuo­ti pro­jek­tai bū­na pa­teik­ti. Aiš­ku, ne vien dėl Vy­riau­sy­bės kal­tės“, – sa­kė kanc­le­ris. Pa­sak jo, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius per va­ka­rykš­tį Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mą mi­nis­trus ra­gi­no ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­ti su Sei­mo ko­mi­te­tais, teik­ti in­for­ma­ci­ją, dis­ku­tuo­ti, pa­teik­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Ra­dus bend­rą kal­bą vi­si pro­ce­sai vyk­tų sklan­džiau. Kar­tu A. Ma­čiu­lis vy­lė­si, kad iki ryt­die­nos Vy­riau­sy­bės po­sė­džio mi­nis­trai kiek su­ma­žins Sei­mui pla­nuo­ja­mų teik­ti pro­jek­tų skai­čių.

Pre­zi­den­tės pro­jek­tai

Sa­vo siū­ly­mus Sei­mo ru­dens se­zo­nui va­kar pa­tei­kė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Į dar­bų prog­ra­mą ša­lies va­do­vė pa­siū­lė įra­šy­ti še­šis ren­gia­mus įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tus bei de­vy­nias anks­čiau su­bran­din­tas ini­cia­ty­vas. Pa­sak pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­mo, vie­na svar­biau­sių D. Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­vų – ko­ky­biš­kų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų už­ti­kri­ni­mas. Pre­zi­den­tė pla­nuo­ja par­la­men­tui teik­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų nu­sta­ty­tas kon­kre­tus ter­mi­nas, per ku­rį pri­va­lu su­teik­ti gy­dy­mo pa­slau­gą žmo­nėms. D. Gry­baus­kai­tė taip pat ke­ti­na siū­ly­ti pa­tai­sas, ku­rios už­kirs­tų „ke­lią ko­rum­puo­tiems ir su­bjek­ty­viems spren­di­mams ski­riant ne­tek­to dar­bin­gu­mo iš­mo­kas“ ir pa­di­din­tų me­di­kų at­sa­ko­my­bės rei­ka­la­vi­mus.

Tei­si­nei sis­te­mai to­bu­lin­ti D. Gry­baus­kai­tė ža­da teik­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­są, nu­ma­tan­čią ga­li­my­bę tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už su­kčia­vi­mą, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą ir tur­to iš­švais­ty­mą, ne­at­siž­vel­giant į jas pa­da­riu­sių as­me­nų pi­lie­ty­bę ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą, taip pat į vie­tą, ku­rio­je pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas.

Kaip tei­gė pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai, ar­tė­jant par­la­men­to rin­ki­mams jau tam­pa ak­tua­lios Sei­mo rin­ki­mų ir Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­tai­sos, už­ti­kri­nan­čios di­des­nį rin­ki­mų skaid­ru­mą. Sa­vo ei­lės Sei­me lau­kia anks­čiau pa­teik­tos Pi­lie­ty­bės, Vals­ty­bės tar­ny­bos, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mų pa­tai­sos bei ki­ti pro­jek­tai.